Romanos 10

1Jñò ndí 'ndsè, xi nguì o̱kixi̱, koií xi 'ñó mejèn‑la̱ ini̱ma̱‑na̱ ko̱ xi 'ñó sìjét'aà‑la̱ Nainá i̱t'aà ts'e̱ na̱xa̱ndá Israel, nga kàtìtsa̱jnandei̱í kjoa̱ ts'e̱ jé‑la̱. 2'A̱n be kixi̱‑ná nga 'ñó mejèn‑la̱ nga ndaà skoe̱xkón Nainá jñà xi̱ta̱ Israel, ta̱nga mìkiì mangásòn kjo̱hítsjeèn‑la̱ koni s'ín tjín jè kjo̱hítsjeèn xi nguì kixi̱ tjín. 3Nga mìkiì fahas'en‑jiìn‑la̱ nga tà jngoò jè Nainá xi ma‑la̱ kixi̱ síkítsa̱jna xi̱ta̱. Tà jè xi mejèn‑la̱ nga tà jñà kixi̱ si̱kítsa̱jna yijo‑la̱. Majìn‑la̱ kjoé xi o̱kixi̱‑la̱ Nainá xi ma‑la̱ kixi̱ si̱ìkíjna‑ná. 4Nga jè Cristo kisìkjehet'aà kjoa̱ ts'e̱ kjo̱tíxoma mé‑ne nga s'e̱‑la̱ kjoa̱ kixi̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Nainá. 5Jè Moisés, k'oa̱á s'ín kiskiì i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ xi mejèn‑la̱ kixi̱ kítsa̱jna i̱t'aà ts'e̱ kjo̱tíxoma nga tsò: “Jè xi̱ta̱ xi si̱ìkitasòn kjo̱tíxoma, i̱t'aà ts'e̱é kjo̱tíxoma kíjnakon‑ne.” 6Ta̱nga i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ xi kixi̱ kítsa̱jna k'e̱ nga mokjeiín‑la̱, k'oa̱á tsò: “Kì k'oa̱á tsò ini̱ma̱‑lè: ¿Yá xi kji̱mijìn ngajmiì?” ('Én koi tsòyaá‑ne nga mejèn‑la̱ kji̱nchrobàjen‑ko̱ Cristo.) 7Ko̱, kì k'oa̱á tsò ini̱ma̱‑lè: “¿Yá xi ma koi̱ìs'en‑jiìn i̱'nde ñánda nchisíkjeiín kjo̱'in jñà mik'en?” ('Én koi tsòyaá‑ne nga mejèn‑la̱ skímiì'nga ìjngoò k'a‑ne Cristo ya̱ i̱jiìn‑la̱ mik'en.) 8Ta̱nga, ¿kó tsò‑ìsa 'én‑la̱ Moisés? Tsò‑ne: “Chrañàt'aà tíjna‑lè jè 'én, ya̱á tíjna'a ndso̱boi, ya̱á tíjnajiìn ini̱ma̱‑lè.” K'oa̱á tsò 'én xi 'a̱n chjàya xi mochjeén nga ko̱kjeiín‑ná. 9Tsà ndso̱boi kéno̱jmí‑ne nga Jesucristo, jè xi Na̱'èn‑ná, koa̱ tsà ko̱ ini̱ma̱‑lè ko̱kjeiín‑lè nga Nainá kisìkjaáya‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱biyaà, ki̱jnandei̱í‑né xi kjoa̱ ts'e̱ jé‑lè. 10Nga ko̱ó ini̱ma̱‑ná mokjeiín‑ná mé‑ne nga kixi̱ ki̱tsa̱jnaá nguixko̱n Nainá ti̱koa̱ ko̱ó ndso̱baá bèno̱jmiá nga Jesucristo, jè xi Na̱'èn‑ná, mé‑ne nga ko̱ma ki̱tsa̱jnandei̱í‑ná xi kjoa̱ ts'e̱ jé‑ná. 11K'oa̱s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: “Ngats'iì xi ko̱kjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo mìkiì ko̱sobà‑la̱.” 12Jñà xi̱ta̱ judío ko̱ xi mìtsà xi̱ta̱ judío, tà ngásòn‑né xi i̱t'aà ts'e̱ Nainá; nga ti̱jè‑ne Cristo xi Na̱'èn tsò‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱. Jè kjo̱ndaà xi 'ñó tse tjín‑la̱ Cristo, jè tsjá‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi chja̱t'aà‑la̱. 13Nga k'oa̱á ti̱ tsò Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá: “Ngats'iì xi̱ta̱ xi ki̱chja̱t'aà‑la̱ Na̱'èn‑ná, kítsa̱jnandei̱í‑né xi kjoa̱ ts'e̱ jé‑la̱.” 14Ta̱nga mìkiì ko̱ma ki̱chja̱t'aà‑la̱ Cristo jè xi̱ta̱ xi kj'eè kì mokjeiín‑la̱. Ko̱ mìkiì ko̱kjeiín‑la̱ xi̱ta̱ xi kj'eè mé 'én 'nchré i̱t'aà ts'e̱ Cristo. Koa̱ mìkiì ko̱ma kji̱'nchré xi̱ta̱ tsà mì yá xi̱ta̱ tjín xi ke̱èno̱jmí‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo. 15Koa̱ jè xi̱ta̱ xi ke̱èno̱jmí 'én, mìkiì ko̱ma si̱ìxá tsà mì yá xi si̱ìkasén. K'oa̱s'ín tjít'aà xo̱jo̱n: “Mé tà ndaà‑ne nga k'oa̱s'ín binchimasòn jñà xi̱ta̱ xi chja̱ya 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo xi ts'e̱ kjoa̱'nchán.” 16Ta̱nga mìtsà tà ngats'iì xi̱ta̱ Israel kisìkitasòn jè 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kiì'nchré. Nga jè Isaías xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá, k'oa̱á kitsò: “Na̱'èn, ¿yá xi kòkjeiín‑la̱ 'én xi ji̱n kinokjoàya‑je̱n?” 17K'oa̱á ma‑ne, k'e̱ nga mokjeiín‑ná, ya̱á nchrobát'aà‑ne k'e̱ nga na'yá‑lá 'én. K'oa̱ jñà 'én xi na'yá, 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo‑né. 18Ta̱nga, k'oa̱á xan: ¿A mìtsà kiì'nchré xi̱ta̱ Israel jè 'én ndaà‑la̱ Nainá? Jon, kiì'nchré‑né. Nga k'oa̱á tsò jè Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá: Kijndà i̱sò'nde jyeé tsabísòn 'én‑la̱. Jyeé ijchò skanda ñánda fehet'aà‑ne nangui. 19Ti̱koa̱á xan‑ná: jñà xi̱ta̱ Israel, ¿a mì kisijiìn‑la̱ kjoa̱ koi? Kisijiín‑la̱. Jè xi tíjna ítjòn, k'oa̱á kitsò Moisés: 'A̱n, k'oa̱á s'ín s'iaàn nga kàtachi̱ni̱cha jñò jngoò na̱xa̱ndá xi mìtsà na̱xa̱ndá ts'a̱n xan‑la̱. Kàtamajticha i̱t'aà ts'e̱ na̱xa̱ndá xi chiba kjo̱hítsjeèn tjín‑la̱. 20Ti̱koa̱á Isaías 'ñó tsi'beé‑la̱ ikon nga kiìchja̱ 'én‑la̱ Nainá nga kitsò: Kisakò‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi mìkiì 'a̱n tsohótsji‑na. Tsakó‑la̱ kjo̱ndaà‑na̱ jñà xi̱ta̱ xi mìkiì 'a̱n kiskònanguiya‑na. 21Ta̱nga jè Isaías k'oa̱á s'ín kiskiì i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ Israel koni s'ín kitsò Nainá: “Na̱chrjein nchijòn tsijmeé‑la̱ ndsa̱a nga kichjà'nchré‑la̱ jngoò na̱xa̱ndá xi kondra̱ kiì‑la̱ 'én‑na̱ nga mì kì kisìkitasòn.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\