Romanos 12

1K'oa̱á ma‑ne 'ndsè, nga tse kjo̱hi̱ma̱takòn tjín‑la̱ Nainá xi i̱t'aà tsa̱ján, 'a̱n bìtsi'bà‑nò nga k'oa̱s'ín ti̱nga̱tsja yijo‑nò i̱t'aà ts'e̱ Nainá koni jngoò kjo̱tjò xi tíjnakon, xi tsjeè tjín, xi ndaà sasén‑la̱ Nainá; nga nguì ko̱ ini̱ma̱‑nò ko̱ kjo̱hítsjeèn‑nò jeya si̱kíjna Nainá. 2Kì k'oa̱s'ín onguíko̱ yijo‑nò koni s'ín tjín kjo̱tíxoma‑la̱ i̱sò'nde. Ti̱xi̱tse̱ya kjo̱hítsjeèn‑nò nga kàtatjìya‑nò koni s'ín titsa̱nìjchá yijo‑nò mé‑ne nga jcha̱‑nò mé xi mejèn‑la̱ Nainá i̱t'aà tsa̱jòn, jñà kjoa̱ xi ndaà tjín, xi nguì tjíkixi̱, xi jè ndaà sasén‑la̱. 3I̱t'aà ts'e̱ xá xi 'a̱n kitjoé kjo̱tjò‑na, k'oa̱á xan‑nò nga jngoò ìjngoò, kì 'nga onguíko̱o kjo̱hítsjeèn‑nò koni s'ín tjínè‑la̱ nga si̱kítsjeèn; tà saà ndaà ti̱kítsjeèn koni s'ín ok'ìn‑la̱ kjo̱ndaà xi kitsjaà‑nò Nainá k'e̱ nga kòkjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱ Cristo. 4Koni s'ín tjín yijo‑ná nga kjìn sko̱ya tjín‑la̱ ta̱nga ka̱kj'ei̱í ka̱kj'ei̱í xá tjín‑la̱ nga ìjngoò ìjngoò sko̱ya. 5K'oa̱á s'ín ma i̱t'aà tsa̱ján nga kjìn ma‑ná, ta̱nga xi i̱t'aà ts'e̱ Cristo tà jngoò ma‑ná nga ìjngoò ìjngoá; k'oa̱á s'ín ki̱ndo̱ba̱'ñoá xinguia̱á koni s'ín kitsobà'ñó xíkjín yijo‑ná. 6Koni s'ín kjòmejèn‑la̱ Nainá jye kitsjaà‑ná xá xi s'e̱én nga jngoò ìjngoá. Jngoò xi̱ta̱, tsà jè xá kitjoé‑la̱ nga xi̱ta̱ ki̱chja̱yajiìn‑la̱, k'oa̱á s'ín kàtasíkjeén koni s'ín mokjeiín‑la̱. 7Tsà jè xá kitjoé‑la̱ nga xi̱ta̱ ko̱si̱ko̱, k'oa̱á s'ín kàtasíkjeén nga ndaà kàtasìko̱ xi̱ta̱. O xi jè xá kitjoé‑la̱ nga ko̱kòya, k'oa̱s'ín kàtasíkjeén nga ndaà kàtakóya. 8Jè xi kitjoé‑la̱ xá nga si̱ìjehikon xi̱ta̱, k'oa̱s'ín kàtas'ín. Jè xi ma‑la̱ sìka'bí tsojmì, nguì ko̱ó ini̱ma̱‑la̱ kàtasíka'bí; jè xi xá ítjòn kjònga̱tsja, ndaà kàtasíkitasòn; jè xi síchját'aà‑la̱ jñà xi̱ta̱ i̱ma̱, ko̱ó kjo̱tsja‑la̱ kàtasíchját'aà‑la̱. 9Nguì ko̱ó ini̱ma̱‑nó ti̱tsjacha xinguio̱o. Ti̱jticha kjoa̱ xi ch'o tjín. Koií tanguítji̱ngui‑là kjoa̱ xi ndaà tjín. 10Ko̱ó kjo̱tsja‑nò ti̱tsjacha xinguio̱o nga 'ndsè chiba. Ìsa̱ ndaà jcha̱xkón xi̱ta̱ xinguio̱o xi i'nga; jñà ti̱kítsa̱jna ítjòn nga jngoò ìjngoò. 11Kì ts'eè 'nè xi xá ts'e̱ Nainá. Nguì ko̱ó ini̱ma̱‑nò ti̱xá‑là Na̱'èn‑ná. 12Tsja te‑lá takòn jè kjoa̱ xi chiñà‑là. Ko̱ ini̱ma̱‑nò kàtachíkjoa̱ko̱‑nò kjo̱'in xi titsa̱nìkjioón. Na̱chrjein nchijòn tìtsi'ba‑là Nainá. 13Tjiì‑là mé xi mochjeén‑la̱ jñà xi̱ta̱ tsjeè‑la̱ Cristo. Chjoétjò xi̱ta̱ xi bijchó ya̱ ni'ya‑nò. 14Ti̱jét'aà‑la̱ Nainá nga kàtasíchikon‑t'in jñà xi̱ta̱ xi ch'o síko̱‑nò; kì k'oa̱á s'ín nìjét'aà‑là nga kjo̱'in tsjá‑la̱. 15Ti̱tsjako̱o jñà xi̱ta̱ xi tsja tjín‑la̱. Chìhindáyako̱o jñà xi nchikjindáya. 16Tà jngoò t'e̱en kjo̱hítsjeèn‑nò. Kì 'nga ikon 'nè yijo‑nò, ya̱ tsjahijtako̱o jñà xi̱ta̱ i̱ma̱. Kì 'ñó chji̱ne̱ nachrjenguioò yijo‑nò. 17Jñà xi̱ta̱ xi ch'o síko̱‑nò, kì ch'o nìko̱o ngajo‑nò. Kjit'aà na̱chrjein ndaà t'e̱en nga nguixko̱n ngats'iì xi̱ta̱. 18Skanda ñánda sakó'nde‑nò, jñò tjínè‑nò nga 'nchán titsa̱jnako̱o ngats'iì xi̱ta̱. 19Ndí 'ndsè xi matsjake̱‑nò, k'e̱ nga mé xi mat'ioòn, kì jñò 'nè ngajo‑nò. Tsja Nainá ti̱kíjnaya kjoa̱‑nò mé‑ne nga jè tsjá‑ne kjo̱'in. K'oa̱á s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: “Tsò Na̱'èn‑ná: 'A̱án oko̱‑na nga kìndaàjiìn‑la̱ xi̱ta̱, 'a̱án tsja‑la̱ chjí‑la̱.” 20K'oa̱á ma‑ne, tsà jè kondra̱‑lè, tsà tsjìn tsojmì xi kine, ji̱í tjiì‑la̱; tsà xíndá‑la̱, tjiì‑la̱ nandá nga kàt'iì. K'e̱ nga koa̱ si̱koi̱i, ko̱sobà tì'biì‑la̱ kondra̱‑lè, chi̱ba̱‑la̱ ko̱hinì i̱sén‑la̱ koni xá'í. 21Jè kjoa̱ xi ch'o tjín, kì jè síkijne‑nò; ti̱koa̱á‑ne jè kàtitasòn xi kjo̱ndaà, mé‑ne nga si̱kijne‑là kjoa̱ xi ch'o tjín.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\