Romanos 13

1Ngats'iì xi̱ta̱ kàtasíkitasòn‑la̱ xi xi̱ta̱xá títsa̱jna, nga Nainá kitsjaà‑la̱ kjo̱tíxoma. Jñà xi xi̱ta̱xá títsa̱jna, Nainá kitsjaà‑la̱ xá. 2Jñà xi̱ta̱ xi bìtsa̱jna tájaà‑la̱ kjo̱tíxoma‑la̱ xi̱ta̱xá, kondra̱á bìtsa̱jna‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi Nainá kitsjaà‑la̱ xá. Jñà xi̱ta̱ koi, ti̱ yijo‑la̱á tíbínè‑la̱ kjo̱'in. 3Jñà xi̱ta̱xá mìtsà koi xá títsa̱jna‑ne nga jñà ki̱nchaxkón‑la̱ xi̱ta̱ xi ndaà s'ín, jñà‑né xi̱ta̱ xi ch'o tjín kjoa̱ xi s'ín. Tsà mejèn‑lè nga mìkiì ki̱skón‑la̱ xi̱ta̱xá, ndaà t'i̱in, ko̱ jñà xi̱ta̱xá ndaà si̱ìkíjna‑lè. 4Jñà xi xi̱ta̱xá tjín‑la̱, xá ts'e̱ Nainá nchisíkitasòn, mé‑ne nga ndaà ki̱jna‑ne. Ta̱nga tsà ch'o tjín kjoa̱ xi tì'nì, ti̱skón‑la̱ xi xi̱ta̱xá tjín‑la̱, nga tjí'nde‑la̱ nga tsjaà‑lè kjo̱'in. Nga xá‑la̱ Nainá nchis'ín k'e̱ nga bíndaàjiìn kjoa̱ ko̱ nga tsjá‑la̱ kjo̱'in jñà xi̱ta̱ xi ch'o s'ín. 5K'oa̱á ma‑ne nga mochjeén‑né nga ndaà si̱kitasòn‑lá jñà xi xi̱ta̱xá títsa̱jna, mìtsà tà koi‑ne nga kjo̱'in tsjá‑ná; koi‑né nga xó k'oa̱s'ín beè‑la̱ takoán nga tjínè‑ná nga si̱kitasoán. 6Koií kjoa̱‑la̱ nga ti̱koa̱ machjí to̱n sá, nga jñà xi̱ta̱xá k'oa̱á s'ín nchisíkitasòn‑la̱ Nainá ko̱ kjit'aà na̱chrjein koa̱tjín xá xi nchis'ín. 7Tichjió yije mé xi kitje̱n‑nò. Jè xi kitje̱n‑la̱ to̱n sá, kàtíchjí. Jè xi kitje̱n‑la̱ tsojmì xi machjítjì, kàtíchjítjì. Jè xi̱ta̱ xi mochjeén‑la̱ nga jcha̱xkón, kàtayaxkón. Jè xi̱ta̱ xi mochjeén‑la̱ nga ndaà kíjna, ndaà ti̱kíjna. 8Kì mé xi jmeèt'ioòn yijo‑nò. Ta̱nga kitje̱én‑nò ts'e̱ kjoa̱tjòcha i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ xinguio̱o. Nga jè xi matsjakeè xíkjín, jyeé kisìkitasòn yije Kjo̱tíxoma. 9Jñà kjo̱tíxoma tsò‑ne: “Kì kjoa̱ chijngui 'nì, kì xi̱ta̱ nìk'in, kì chijé 'nì, kì 'én ndiso nokjoì, kì maxìtakòn‑chiì xingui̱i.” Ngats'iì kjo̱tíxoma koi, ko̱ xi kj'ei̱í, ya̱á mangásòn yije jè kjo̱tíxoma xi tsò: “Ti̱tsjachi xi̱ta̱ xingui̱i koni tsà ti yijo tsi̱ji‑ne.” 10Jè xi matsjakeè xíkjín, mìtsà ch'o síko̱ xi̱ta̱ xíkjín. Jè xi matsjakeè xíkjín, jyeé ndaà tísíkitasòn Kjo̱tíxoma. 11K'e̱ nga k'oa̱s'ín s'e̱én yijeé kjoa̱ koi, jcha̱‑ná na̱chrjein i̱'ndei̱ mé kjoa̱ xi tíma nga jye ijchò chi̱ba̱‑la̱ nga si̱kja‑lá yijo‑ná nga titsa̱fè. Koni k'e̱ nga sa̱ kòkjeiín‑ná, jye 'ñó kjòchrañàt'aà na̱chrjein nga ki̱tsa̱jnandia̱á kjoa̱ ts'e̱ jé‑ná. 12Ni̱tje̱n, jyeé tífahato, jyeé tímachrañà na̱chrjein nga s'e̱ i̱sén nga ki̱tjojen ìjngoò k'a Na̱'èn‑ná. Ki̱nachrjenguiaá ngats'iì kjoa̱ xi ma ñánda nga jñò choòn ko̱ chjoé nga'ñó‑la̱ Nainá koni s'ín mochjeén ñánda iseèn choòn koni tsà ki̱cha̱ ts'e̱ soldado. 13K'oa̱á s'ín iseèn ki̱tjá koni na̱chrjein nga ndaà si̱jchá yijo‑ná. Mì kì mochjeén nga ta̱xki̱ chji̱ne̱é tsojmì ko̱ nga mach'ia̱á. Mìkiì mochjeén nga íchjín kjóhijtakoa̱á, ko̱ mì kì ma ta̱xki̱ si̱koa̱á yijo‑ná. Mìkiì mochjeén nga xi̱ta̱ ki̱xkàn‑koa̱á ko̱ mìkiì mochjeén nga kjoa̱xìtakòn kichjà‑lá xinguia̱á. 14K'oa̱á s'ín ti̱jchá yijo‑nò koni s'ín kis'iìn jè Na̱'èn‑ná Jesucristo, kì kiì nìkitasòn‑là yijo‑nò kjoa̱ ch'o xi síjé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\