Romanos 14

1Chjoétjò xi̱ta̱ xinguio̱o xi mìkiì tíjngoò ikon mé kjoa̱ xi tjí'nde‑la̱ nga s'i̱in; kì chibàya‑nò jñà kjoa̱ xi mìkiì mangásòn kjo̱hítsjeèn‑nò. 2Tjín xi̱ta̱ xi k'oa̱s'ín mokjeiín‑la̱ nga ma chine yije tsojmì xi tjín, ti̱koa̱ tjín xi̱ta̱ xi mìkiì mokjeiín‑la̱ tsà ma chine yije tsojmì xi tjín. Tà jñà tsojmì xi nangui síjchá kine. 3Jè xi kine yije tsojmì xi ma chine mìkiì ko̱ma ko̱chrjekàngui jè xi mìkiì ma‑la̱ kine yije tsojmì; ko̱ jè xi mìkiì ma‑la̱ kine yije tsojmì, mìkiì ko̱ma ki̱chja̱jno‑la̱ jè xi ma‑la̱ kine yije tsojmì xi tjín, nga Nainá jyeé kiskoétjò nga ki'ndí‑la̱ ma. 4¿Yá‑né ji̱ nga nìkindi̱i chi̱'nda xi mìtsà tsi̱ji? Nga chi̱'nda ts'e̱ Nainá‑né. Jè chi̱'nda jè, kinda̱ ts'e̱é nei‑la̱ tsà kixi̱ tíjna ko̱ tsà mì kixi̱ tíjna. Ta̱nga kixi̱í kíjna, nga̱ jè Na̱'èn‑ná tjín‑la̱ nga'ñó nga kixi̱ si̱ìkíjna. 5Tjín xi̱ta̱ xi tsò: tjín na̱chrjein xi ìsa̱ xkón. Ti̱koa̱ tjín xi tsò: Na̱chrjein, tà ngásòn ngaya‑né nga na̱chrjein nchijòn. Nga jngoò ìjngoò xi̱ta̱, k'oa̱á s'ín ndaà katíjngoò‑la̱ ikon koni s'ín síkítsjeèn. 6Jñà xi̱ta̱ xi faájiìn jngoò na̱chrjein nga beèxkón, k'oa̱á s'ín nga jeya síkíjna Na̱'èn‑ná; koa̱ jñà xi̱ta̱ xi tsò nga ta ngásòn ngáya na̱chrjein, ti̱koa̱á k'oa̱á s'ín s'ín nga ti̱koa̱ jeya síkíjna Na̱'èn‑ná. Jñà xi̱ta̱ xi kine yije tsojmì, i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑ná kine, nga tsjá‑la̱ kjo̱ndaà Na̱'èn‑ná k'e̱ nga kine; k'oa̱ jñà xi̱ta̱ xi tsò nga tjín tsojmì xi mìkiì ma chine, ti̱koa̱á i̱t'aà ts'e̱é Na̱'èn‑ná nga mìkiì kine tsojmì, ko̱ ti̱koa̱á tsjá‑la̱ kjo̱ndaà Na̱'èn‑ná. 7Jñá, k'e̱ nga titsa̱jnakoaán, mìtsà koi xá titsa̱jnakon‑ná xi ta kjo̱ndaà tsa̱ján. Ko̱ k'e̱ nga ki̱yá, mìtsà ta kjo̱ndaà tsa̱ján ki̱nchátsjiaá nga ki̱yá. 8Ta̱nga k'e̱ nga titsa̱jnakoaán, koií xá titsa̱jnakoaán xi kjo̱ndaà ts'e̱ Na̱'èn‑ná. Ko̱ nga ki̱yá, ti̱koa̱á koií xá ki̱yá‑aná xi kjo̱ndaà ts'e̱ Na̱'èn‑ná. K'oa̱á ma‑ne tsà titsa̱jnakoaán ko̱ tsà ki̱yá kjo̱ndaà ts'e̱ Na̱'èn‑ná nga ts'e̱ tsò‑ná. 9Koií kjoa̱‑la̱ nga k'en Cristo koa̱ jaáya‑la̱ nga tsibìjnakon‑né, mé‑ne nga jè ko̱ma‑ne Nei‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi biyaà ko̱ xi títsa̱jnakon. 10Ta̱nga ji̱ xi nokjoàjno‑la̱ 'ndsì, ¿mé‑ne koa̱'nè‑ne? Ti̱koa̱á ji̱ xi nachrjekàngui 'ndsì, ¿mé‑ne nachrjekàngui‑ne? Nga ngats'iì‑ná ki̱jchò kinchanguiaá ndso̱ko̱ Cristo ñánda nga jè tíhotíxoma. 11K'oa̱á s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: Tsò Na̱'én‑ná: 'A̱n tìjna̱kon‑ná, ngats'iì xi̱ta̱ ki̱ncha-xkó'nchit'aà‑na ko̱ ngats'iì xi̱ta̱ skoe̱xkón Nainá. 12Ngats'iaá k'oi̱‑lá kinda̱ Nainá mé kjoa̱ xi ki'né nga tsitsa̱jnaá i̱sò'nde. 13K'oa̱á ma‑ne nga mì ti̱ xinguia̱á ki̱nókjoa̱jno‑lá; jñò, ta sa̱á ndaà ti̱kítsjeèn nga ni̱mé xi s'e̱en xi si̱kits'ón‑jiìn koni s'ín mokjeiín‑la̱ xinguio̱o mé‑ne nga mì jé ska̱jiìn ìjngoò k'a‑ne. 14'A̱n ndaà tíjngoò takoàn i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑ná Jesús nga kixi̱ kjoa̱ nga tsjìn tsojmì xi xkón tjín nga mìkiì ma chine; ta̱nga jè xi̱ta̱ xi k'oa̱s'ín síkítsjeèn nga tjín tsojmì xi xkón tjín nga mìkiì ma chine, xkón tjín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ tsà ski̱ne̱. 15Ta̱nga tsà ta koií kjoa̱‑la̱ ts'e̱ tsojmì xi chiniì, jè 'ndsì ch'o ma‑la̱, jè kjoa̱ xi tì'nì mìtsà ti̱ kjoa̱tjòcha‑ne; kì kiì biì'ndi nga jè 'ndsì xi Cristo k'en ngajo‑la̱ ki̱ts'ón‑jiìn‑la̱ xi tà kjoa̱ ts'e̱ tsojmì xi chiniì. 16Kì k'oa̱á s'ín 'nè mé‑ne nga mì xi̱ta̱ ki̱chja̱jno‑nò i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ xi titsa̱'nè nga k'oa̱s'ín mokjeiín‑nò nga ndaà tjín. 17K'e̱ nga jè Nainá tíhotíxoma‑ná mìtsà jè xi ìsa̱ 'ñó chjí‑la̱ mé xi s'ioa̱á ko̱ mé xi chi̱ne̱é. Jè xi 'ñó mochjeén nga kixi̱ ki̱tsa̱jnaá, 'nchán si̱jchá yijo‑ná, ko̱ tsja k'oé‑lá ini̱ma̱‑ná; koi kjoa̱ xi tsjá Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá. 18Jè xi k'oa̱s'ín síkitasòn kjoa̱ koi k'e̱ nga síxá‑la̱ Cristo, ndaà sasén‑la̱ nguixko̱n Nainá, ti̱koa̱á ndaà bìjna nga nguixko̱n xi̱ta̱. 19K'oa̱á s'ín kjitji̱ngui‑lá kjoa̱ xi 'nchán síkíjna‑ná ko̱ kjoa̱ xi 'bì‑lá nga'ñó xinguia̱á nga jngoò jngoaá koni s'ín mokjeiín‑ná. 20Kì xá‑la̱ Nainá nìkits'ón‑jiìn‑la̱ xi ta kjoa̱ ts'e̱ tsojmì xi ma chine. Kixi̱í kjoa̱, ngats'iì tsojmì xi tjín, tsjeè‑né. Ta̱nga jè xi ch'o tjín k'e̱ nga ta koi kjoa̱‑la̱ tsojmì xi chineé bits'ón‑jiìn‑la̱ kjoa̱ xi mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Nainá jñà xi̱ta̱ xi kj'ei̱í. 21Ìsa̱á ndaà‑ne nga mì yijo chji̱ne̱é, nga mì xán s'ioa̱á, nga ni̱mé kjoa̱ xi s'e̱én jè xi si̱ìkits'ón‑jiìn‑la̱ jè 'ndsì nga sakó‑la̱ jé. 22Koni s'ín mokjeiín‑lè i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ koi, tà ji̱í tíjiìn takoìn ko̱ Nainá. ¡Mé ta ndaà‑la̱ jè xi mì kjo̱'in bínè‑la̱ yijo‑la̱ k'e̱ nga tíjngoò ikon nga ndaà tjín kjoa̱ xi s'ín! 23Jè xi jò tjín‑la̱ k'e̱ nga mé tsojmì xi kine, jé tíhónè‑la̱ yijo‑la̱ nga mìkiì tjíjngoò ikon tsojmì xi kine. Tsà mìkiì tjíjngoò takoán k'e̱ nga mé kjoa̱ xi s'e̱én, jé titsa̱honè‑lá yijo‑ná.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\