Romanos 15

1Jñá xi jye kixi̱ mokjeiín‑ná i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ xi tjí'nde‑ná mé xi s'e̱én, mochjeén‑né nga ti̱koa̱ ki̱chìkjoa̱ko̱‑ná jñà xi̱ta̱ xi k'oa̱s'ín mokjeiín‑la̱ nga mìkiì tjí'nde‑la̱ mé kjoa̱ xi s'i̱in. Mìtsà tà jñà kjoa̱ xi ndaà sasén‑ná ki̱nchátsjiaá. 2Nga jngoò ìjngoaá, mochjeén‑né nga k'oa̱s'ín s'e̱én jè kjoa̱ xi sasén‑la̱ jñà xi̱ta̱ xinguia̱á xi kjo̱ndaà ts'e̱, mé‑ne nga kijin‑ìsa kjo̱hítsjeèn‑la̱ jè kjoa̱ xi mokjeiín‑la̱. 3Nga ti̱koa̱ jè Cristo mìtsà jè tsohótsji kjoa̱ xi sasén‑la̱ yijo‑la̱, tà sa̱á i̱t'aà ts'e̱é tsitasòn koni s'ín tjít'aà xo̱jo̱n ts'e̱ Salmo, nga tsò: “'Én ch'o xi ji̱ kiìchja̱jno‑lè, 'a̱án kiskaàt'aà‑na̱.” 4Jñà 'én xi kitjei nga sa̱ kjòtseé, koií xá kitjei‑ne nga ko̱kòya‑ná mé‑ne nga i̱t'aà ts'e̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá, tseé s'e̱én takoán ti̱koa̱ s'e̱‑la̱ kjoa̱'nchán ini̱ma̱‑ná, mé‑ne nga ko̱ma chíñakjoa̱‑lá i̱t'aà ts'e̱ Nainá. 5Nainá xi ma‑la̱ tsjá‑ná kjoa̱tsetakòn ko̱ xi ma‑la̱ sí'nchán‑jiìn ini̱ma̱‑ná, k'oa̱s'ín jngoò kjo̱hítsjeèn kàtatsjá‑nò nga jngoò ìjngoò koni tsò Cristo Jesús, 6mé‑ne ngats'ioò ngásòn jngoò jta̱ jeya ti̱kíjna Nainá, Na̱'èn‑la̱ Jesucristo xi otíxoma‑ná. 7Koií kjoa̱‑la̱ k'oa̱s'ín chjoétjò xinguio̱o nga jngoò ìjngoò koni s'ín kiskoétjò‑nò Cristo mé‑ne nga jeya kíjna‑ne Nainá. 8K'oa̱á xán‑nò, jè Cristo Jesús, koií xá j'iì‑ne nga j'iì síxájiìn‑la̱ xi̱ta̱ judío xi tjít'aà chi̱ba̱‑la̱ kjoa̱ ts'e̱ circuncisión mé‑ne nga tsakó‑ne kjoa̱kixi̱‑la̱ Nainá ti̱koa̱ síkitasòn koni s'ín jye kitsjaà‑la̱ tso'ba Nainá jñà xi̱ta̱ jchínga kjiìn‑la̱. 9Ti̱koa̱á koií xá j'iì‑ne mé‑ne nga jñà xi mìtsà xi̱ta̱ judío jeya si̱ìkíjna Nainá i̱t'aà ts'e̱ kjo̱hi̱ma̱takòn xi tjín‑la̱ Nainá koni s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá, nga tsò: Koií kjoa̱‑la̱ nga jeya siìkíjna‑lè i̱jiìn‑la̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá xi mìtsà xi̱ta̱ judío. I̱t'aà tsi̱ji sé‑lè sò xi ndaà tsò. 10Ìjngoò k'a tjít'aà xo̱jo̱n ñánda nga tsò: Jñò xi mìtsà xi̱ta̱ judío 'mì‑nò, tsjaá t'è‑lá takòn ko̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá. 11Ìjngoò k'a tjít'aà xo̱jo̱n ñánda tsò: Jñò ngats'ioò xi mìtsà xi̱ta̱ judío 'mì‑nò, jeya ti̱kíjna Na̱'èn‑ná, ngats'ioò xi na̱xa̱ndá 'mì‑nò jeya ti̱nachrjeè Nainá. 12Ìjngoò k'a tjít'aà xo̱jo̱n ts'e̱ Isaías ñánda tsò: Jè tje̱‑la̱ Isaí ki̱tjot'aà jngoò‑ne jts'én‑la̱ xi ko̱tìxoma‑la̱ jñà xi mìtsà xi̱ta̱ judío, ko̱ jè jts'én jè ko̱òt'aà ikon nga skóña‑kjoa̱‑la̱. 13Nainá xi tsjá nga chiñàkjoa̱á, kàtatsjá yije‑nò kjo̱tsja ko̱ kjoa̱'nchán nga mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱, mé‑ne nga ìsa̱ ndaà chíñakjoa̱ ìsa̱a xi ko̱ nga'ñó‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá. 14Ta̱nga ndí 'ndsè, 'a̱n tíjngoò takoàn xi i̱t'aà tsa̱jòn xi ti̱jñò‑nò tjín‑nò kjo̱ndaà ti̱koa̱ machi̱ya‑nò nga ko̱ma ti̱jñò sìkixi̱ya‑là xi̱ta̱ xinguio̱o nga ìjngoò jngoò. 15Ndí 'ndsè, 'ñó tíbeè‑la̱ takoàn nga tìkjiì‑nò xo̱jo̱n jè; tìchjà kixi̱‑nò, mé‑ne nga mìkiì jchàajiìn‑nò koni tsò xo̱jo̱n jè. Koií k'oa̱s'ín tìsìkítsjeèn‑nò nga 'a̱n kitjoé‑na kjo̱tjò‑la̱ Nainá k'e̱ nga kitsjaà‑na xá, 16mé‑ne nga 'a̱n ko̱ma‑na chi̱'nda‑la̱ Jesucristo i̱t'aà ts'e̱ xi mìtsà xi̱ta̱ judío. Sìxákoa̱a 'én ndaà‑la̱ Nainá, mé‑ne jñà xi mìtsà xi̱ta̱ judío ndaà sasén takòn‑nè Nainá koni jngoò kjo̱tjò xi 'ñó sasén‑la̱ Nainá nga i̱t'aà ts'e̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá jyeé kjòtsjeè. 17'A̱n tjín‑na mé kjoa̱‑ne nga matsja‑na i̱t'aà ts'e̱ Cristo ts'e̱ xá xi tìs'iaàn. 18Nì mé kjoa̱ tjín xi ma'ñót'aà takoàn nga ma chjà, ta jè kjoa̱ ts'e̱ Cristo nga 'a̱n síkjeén‑na̱ nga sìxákoa̱a jñà xi mìtsà xi̱ta̱ judío mé‑ne nga ko̱ma si̱kitasòn‑la̱ Nainá. K'oa̱á s'ín kis'iaàn i̱t'aà ts'e̱ 'én xi kichjà ko̱ i̱t'aà ts'e̱ xá xi kis'iaàn, 19ko̱ i̱t'aà ts'e̱ kjo̱xkón xi okó kjoa̱jeya‑la̱ Nainá ko̱ i̱t'aà ts'e̱ nga'ñó‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá. Jyeé ndaà kisìngásoàn 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo, tsibìts'ia̱ko̱‑na ján Jerusalén kóho̱kji nga jngoò itjandiì‑la̱ skanda ján Ilírico. 20K'oa̱á s'ín tsibìnè‑la̱ yijo‑na̱ nga kichjàya 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo ya̱ i̱'nde ñánda kj'eè yá béno̱jmíya i̱t'aà ts'e̱ Cristo, mé‑ne nga mì 'a̱n kokoòya ndaà‑la̱ xi̱ta̱ xi kj'ei̱í xi jye tsakóya ítjòn‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo. 21Koni s'ín tjít'aà Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: Skoe̱‑né jñà xi̱ta̱ xi mì yá tsibéno̱jmí‑la̱ i̱t'aà ts'e̱; ko̱chi̱yaá‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi kj'eè mé 'én 'nchré xi i̱t'aà ts'e̱. 22Kò kjìn k'a mejèn‑na fìkon‑nò ta̱nga jñà xá xi 'a̱n tìs'iaàn i̱ i̱'nde jé mìkiì tjò'nde‑na nga ma fia. 23Ta̱nga i̱'ndei̱ nga jye jyehet'aà xá‑na̱ i̱jndé, ko̱ ti̱koa̱ kò kjìn nó tjín‑la̱ nga mejèn fìkon‑nò, 24k'oa̱á s'ín tìsìkítsjeèn, k'e̱ nga kjián ján España, k'e̱é kichjàjto‑nò mé‑ne nga skoe̱xkon‑nò. K'e̱ nga jye chibá jngoò tjoà ko̱ma ki̱nchako̱‑ná nga ko̱ma kjián ñánda nga tìfia. 25Ta̱nga i̱'ndei̱ ján Jerusalén tìfia, nga tìfiko̱ jngoò‑la̱ nga'ñó jñà xi̱ta̱‑la̱ Cristo xi ya̱ títsa̱jna. 26Nga jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá xi títsa̱jna Macedonia ko̱ Acaya kjòtsja ts'e̱‑né nga tsibíxkó chiba to̱n koni jngoò nga'ñó xi kjo̱tjò ts'e̱ xi̱ta̱ i̱ma̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi títsa̱jna ján Jerusalén. 27Nguì kjo̱tsja ts'e̱‑né koni s'ín kis'iìn jñà xi̱ta̱ koi. Nga tje̱n‑t'in‑la̱ kjo̱ndaà. Tsà jñà xi̱ta̱ xi mìtsà xi̱ta̱ judío k'oa̱á s'ín kisakò‑la̱ kjo̱ndaà ya̱ i̱jiìn ini̱ma̱‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ xi nguì xi̱ta̱ judío, ti̱koa̱á tjínè‑la̱ jñà xi mìtsà xi̱ta̱ judío nga ki̱nchako̱ nga tsjá‑la̱ tsojmì xi mochjeén‑la̱. 28K'e̱ nga jye kjoe̱het'aà kjoa̱ koi nga jye sìnga̱tsja jè to̱n xi kjòxkó, i̱kjoàn skotsejèn jngoò tjò‑nò, k'e̱é kjián ján España. 29Be‑ná nga 'ñó ndaà si̱ìchikon‑t'in‑ná Cristo k'e̱ nga kìjchokon‑nò. 30Ta̱nga jñò ndí 'ndsè, bìtsi'bà‑nò i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑ná Jesucristo ko̱ i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱tjòcha xi tsjá‑ná Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá, ti̱nókjoa̱t'aà‑là Nainá xi i̱t'aà ts'a̱n, 31mé‑ne nga ko̱si̱ko̱‑na̱ Nainá i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ xi mìkiì mokjeiín‑la̱ xi títsa̱jna ján Judea, ko̱ mé‑ne nga jè to̱n xi tìfiko̱‑la̱ xi̱ta̱‑la̱ Cristo xi títsa̱jna ján Jerusalén ndaà kàtasasén‑la̱, 32mé‑ne nga, tsà k'oa̱s'ín mejèn‑la̱ Nainá, nga ko̱ kjo̱tsja‑na̱ kìjchokon‑nò, ti̱koa̱ ko̱ma ndaà siìkjáya chiba na̱chrjein‑ko̱‑nò. 33Jè Nainá xi tsjá‑ná kjoa̱'nchán kàtìjnako̱‑nò ngats'ioò. K'oa̱s'ín kàtama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\