Romanos 2

1K'oa̱á ma‑ne, ngaji̱, ni̱ta̱ yá xi̱ta̱‑ne ji̱, nga jé onè‑la̱ xingui̱i, mìkiì ko̱ma ko̱si̱koi̱i yijo‑lè nga nguixko̱n Nainá. K'e̱ nga jé tìbìnè‑la̱ xi̱ta̱ xingui̱i, ti̱koa̱á ngaji̱, ti̱ji tìbìnè‑la̱ jé yijo‑lè nga k'oa̱ ti̱s'ín 'nì. 2Ta̱nga 'ya‑ná nga kixi̱ s'ín Nainá k'e̱ nga tsjá‑la̱ kjo̱'in jñà xi̱ta̱ xi koa̱ tjín jé xi ótsji. 3Ngaji̱ xi kjo̱'in bìnè‑la̱ xi̱ta̱ xi kj'ei̱í, ¿mé‑ne koa̱ s'ín nìkítsjeèn‑ne nga jcha̱t'aà‑lè kjo̱'in xi tsjá Nainá? Nga ji̱ k'oa̱á ti̱s'ín 'nì. 4¿A mì tíjiìn‑lè nga nachrjekàngui jè kjo̱ndaà‑la̱ Nainá nga tjín‑la̱ kjo̱jetakòn koa̱ tjín‑la̱ kjoa̱tsejta? ¿A mì tíjiìn‑lè nga jè kjo̱ndaà‑la̱ Nainá tíkoña‑né nga si̱kájnoi jé‑lè nga mì ti̱ jé ki̱nchátsji‑ne? 5Nga tájaàjiìn tjín ini̱ma̱‑lè nga mìkiì nìkájnoi jé‑lè, ìsa̱á tse kjo̱'in tìbìnè‑la̱ yijo‑lè xi tsjá‑lè Nainá jè na̱chrjein k'e̱ nga kjoi̱íko̱ kjoa̱jti‑la̱ nga jcha̱‑la̱ kós'ín kixi̱ koi̱ìndaàjiìn Nainá nga tsjá‑la̱ kjo̱'in jñà xi̱ta̱. 6Nainá tsjá‑la̱ chjí‑la̱ mé kjoa̱ xi kis'iìn nga jngoò ìjngoò xi̱ta̱. 7Tsjá‑la̱ kjoa̱binachon ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne jñà xi̱ta̱ xi nchihótsji kjoa̱jeya, ko̱ nchihótsji nga jcha̱xkón, ko̱ nchihótsji nga kítsa̱jnakon ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne ján ngajmiì. Koií kjoa̱‑la̱ nga ndaà tjín kjoa̱ xi nchis'ín nga kjit'aà na̱chrjein. 8Ta̱nga Nainá nga ko̱ kjoa̱jti‑la̱ tsjá‑la̱ kjo̱'in jñà xi̱ta̱ xi kondra̱ fì‑la̱ nga mìkiì 'nchréñijon xi kjoa̱ kixi̱. Tà kjoa̱ nchi̱kón fìtji̱ngui‑la̱. 9Tseé kjoa̱ s'e̱‑la̱ ko̱ tseé kjo̱'in s'e̱‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi ch'o s'ín, mats'ia̱ko̱ ítjòn‑ne jñà xi̱ta̱ judío, ti̱koa̱á ko̱ xi ta̱xki̱ xi̱ta̱ xi mìtsà xi̱ta̱ judío. 10Ta̱nga jñà xi̱ta̱ xi ndaà s'ín, tjoé‑la̱ kjoa̱jeya, ndaà jcha̱xkón, ti̱koa̱á s'e̱é‑la̱ kjoa̱'nchán ini̱ma̱‑la̱, mats'ia̱ko̱ ítjòn‑ne jñà xi̱ta̱ judío, ti̱koa̱á ko̱ xi ta̱xki̱ xi̱ta̱ xi mìtsà xi̱ta̱ judío. 11Nainá mìkiì faájiìn ni̱ta̱ yá xi̱ta̱‑ne, tà ngásòn fìko̱ yije. 12Ngats'iì jñà xi̱ta̱ xi mìkiì tíjiìn‑la̱ kó tsò kjo̱tíxoma xi kiskiì Moisés, k'e̱ nga jé ótsji, chi̱ja‑né na̱s'ín mìkiì kijtseè kjo̱tíxoma‑la̱ Moisés. Koa̱ jñà xi̱ta̱ xi ndaà tíjiìn‑la̱ kjo̱tíxoma‑la̱ Moisés, k'e̱ nga jé ótsji, k'oa̱á s'ín ko̱jtso koni s'ín tíchja̱ xi ti̱jè‑ne kjo̱tíxoma. 13Jñà xi̱ta̱ xi tà 'nchré‑la̱ kjo̱tíxoma xi kiskiì Moisés, mìtsà jñà xi xi̱ta̱ kixi̱ nga nguixko̱n Nainá. Jñà‑né xi xi̱ta̱ kixi̱ xi síkitasòn. 14K'e̱ nga jñà xi ta̱xki̱ xi̱ta̱ xi mìkiì tíjiìn‑la̱ kós'ín tíchja̱ kjo̱tíxoma‑la̱ Moisés, sà k'oa̱á tà ya̱á nchrobájiìn ini̱ma̱‑la̱ nga k'oa̱s'ín s'ín koni tsò kjo̱tíxoma‑la̱ Moisés, ya̱á 'ya‑la̱ nga ti̱koa̱ tjíjiìn ini̱ma̱‑la̱ kjo̱tíxoma xi ts'e̱ na̱s'ín tsjìn‑la̱ ts'e̱ Moisés. 15K'e̱ nga ndaà s'ín ya̱á 'ya‑la̱ nga tíjiìn ini̱ma̱‑la̱ kjoa̱ xi síjé kjo̱tíxoma‑la̱ Moisés; jè ini̱ma̱‑la̱ okó kjoa̱ xi ndaà tjín ko̱ xi mìkiì ndaà tjín; ti̱jè‑ne kjo̱hítsjeèn‑la̱ sà k'oa̱á óngui ko̱ sà k'oa̱á osìko̱. 16K'oa̱á s'ín ko̱ma jè na̱chrjein k'e̱ nga Nainá koi̱ìndaàjiìn ngats'iì jé xi tjí'ma‑la̱ xi̱ta̱ i̱jiìn ini̱ma̱‑la̱; i̱t'aà ts'e̱ Jesucristo si̱ndaàjiìn, koni tsò 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo xi 'a̱n chjàya. 17Ngaji̱ xi xi̱ta̱ judío 'mì‑lè; jè ma'ñót'aà takoìn kjo̱tíxoma xi kiskiì Moisés; 'ngaá ma takoìn i̱t'aà ts'e̱ Nainá nga si tsi̱ji‑né; 18'ya‑né mé xi mejèn‑la̱ Nainá nga si̱kitasoìn; ma‑lè chjaàjiìn mé kjoa̱ xi nguì ndaà tjín koni s'ín okóya‑lè Kjo̱tíxoma; 19k'oa̱á s'ín nìkítsjiìn nga tíjngoò takoìn nga ji̱ okoò‑la̱ ndi̱yá kixi̱ xi̱ta̱ xi mìkiì machi̱ya‑la̱ nga tíchjoà xko̱n ko̱ k'oa̱á ma‑lè nga ji̱ nìhiseèn‑la̱ xi tjíjñò kjo̱hítsjeèn‑la̱. 20Ji̱, k'oa̱á s'ín nìkítsjiìn nga ma‑lè okoòya‑la̱ xi ta̱xki̱ xi̱ta̱ xi tsjìn‑la̱ kjo̱hítsjeèn; nga maestro 'mì‑lè ts'e̱ xi̱ta̱ xi chiba ma‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Nainá; nga tjín‑lè kjoa̱ chji̱ne̱ ko̱ kjoa̱ kixi̱ xi okó‑lè i̱t'aà ts'e̱ Kjo̱tíxoma. 21Ji̱ xi ma‑lè okoòya‑la̱ xi̱ta̱ xi kj'ei̱í, ¿mé‑ne mìkiì okoòya‑la̱ xi ti̱ yijo tsi̱ji‑ne? Ji̱ k'oa̱á s'ín nokjoàyi nga mìkiì ma si̱chijé; ji̱, ¿mé‑ne nìchijé‑ne? 22Ji̱, k'oa̱á si nga mìkiì ndaà tjín nga kjoa̱ chijngui s'i̱in xi̱ta̱; ji̱, ¿mé‑ne nga k'oa̱ ti̱s'ín 'nè‑ne? Ji̱, k'oa̱á si nga jtichiì xkósòn; ¿mé‑ne nga i̱ngo̱ bitjaàs'en‑ne nga nìchijí tsojmì‑la̱ xkósòn? 23Ji̱, 'ngaá takoìn nga ndaà tíjiìn‑lè kjoa̱ ts'e̱ kjo̱tíxoma ta̱nga, ¿a mìtsà tìnachrjekàngui Nainá nga mìkiì nìkitasòn‑la̱ koni s'ín tíchja̱ kjo̱tíxoma? 24K'oa̱á s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: “Kjoa̱ tsa̱jòn‑nò xi xi̱ta̱ judío 'mì‑nò nga chja̱jno‑la̱ Nainá jñà xi ta̱xki̱ xi̱ta̱.” 25Tsà ndaà si̱kitasoìn kjo̱tíxoma xi kiskiì Moisés, jè kjoa̱ ts'e̱ circuncisión nga tjít'aà chi̱ba̱‑lè, chjí‑la̱‑né; ta̱nga tsà mìkiì si̱kitasoìn, k'oa̱á ngaya‑la̱ koni tsà mìkiì tjít'aà chi̱ba̱‑lè. 26Jñà xi mìtsà xi̱ta̱ judío, na̱s'ín mìkiì tjít'aà chi̱ba̱‑la̱ koni xi̱ta̱ judío, ta̱nga tsà kixi̱ síkitasòn kjo̱tíxoma ts'e̱ Moisés, Nainá skoétjò‑né koni tsà tjít'aà chi̱ba̱‑la̱. 27Jñà xi̱ta̱ xi síkitasòn kjo̱tíxoma ts'e̱ Moisés, na̱s'ín mìkiì tjít'aà chi̱ba̱‑la̱ yijo‑la̱, jñà koi̱ìndaàjiìn‑nò nga mìkiì nìkitasòn na̱s'ín tjít'aà chi̱ba̱‑nò, na̱s'ín tjín‑nò xo̱jo̱n ts'e̱ kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá. 28Jngoò xi xi̱ta̱ judío, mìtsà tà jè nga ndaà 'ya‑la̱ kjoa̱ xi s'ín; koa̱ jngoò xi̱ta̱ xi tjít'aà chi̱ba̱‑la̱ kjoa̱ ts'e̱ circuncisión, mìtsà tà jè xi mochjeén nga tjít'aà chi̱ba̱‑la̱ i̱sò'nga yijo‑la̱. 29Jè xi nguì xi̱ta̱ judío, jè xi chjí‑la̱ koni s'ín tjín i̱jiìn ini̱ma̱‑la̱. Ko̱ jè xi nguì tjít'aà chi̱ba̱‑la̱, jè xi chjí‑la̱ koni s'ín tjít'aà chi̱ba̱‑la̱ ya̱ i̱jiìn ini̱ma̱‑la̱. Kjoa̱ koi, mìtsà ts'e̱ kjo̱tíxoma xi xo̱jo̱n tjít'aà; ts'e̱é Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá. Jñà xi k'oa̱s'ín síkitasòn, Nainá ndaà chja̱ xi i̱t'aà ts'e̱, na̱s'ín mìkiì ndaà chja̱ xi̱ta̱ xi kj'ei̱í.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\