Romanos 3

1Tsà k'oa̱á s'ín tjín, ¿mé kjo̱ndaà xi ìsa̱ tse tjín‑la̱ nga xi̱ta̱ judío 'mì? Ko̱ ¿mé chjí‑la̱ nga tjít'aà chi̱ba̱‑la̱? 2Kjìn sko̱ya chjí‑la̱. Jè xi tíjna ítjòn, jè‑né nga jñà xi̱ta̱ judío kjònga̱tsja 'én‑la̱ Nainá. 3Jñà xi̱ta̱ judío, na̱s'ín tjín i'nga xi mìkiì síkitasòn 'én xi kjònga̱tsja, ¿a ko̱ma sikjatjìya‑la̱ kjoa̱kixi̱‑la̱ Nainá nga mìkiì ki̱tasòn koni s'ín kitsjaà tso'ba? 4Majìn, mìkiì ko̱ma. Nainá, xi̱ta̱ kixi̱‑né, na̱s'ín xi̱ta̱ ndiso ngats'iì xi̱ta̱ xi tjín i̱sò'nde; koni s'ín tíchja̱ xo̱jo̱n nga tsò: Mé‑ne nga kàta'ya‑la̱ nga kixi̱ kjoa̱ 'én xi nokjoì si̱kijne‑né k'e̱ nga yá xi ko̱hòngui‑lè. 5Tjín i'nga xi̱ta̱ xi tsò: K'e̱ nga ch'o 'nè, ìsa̱á ndaà 'ya‑la̱ kjoa̱kixi̱‑la̱ Nainá. Tsà k'oa̱s'ín tjín, ¿kó kixoán? ¿A kixón‑ná nga mì kjoa̱ kixi̱ tís'ín Nainá nga kjo̱'in tsjá‑ná? (Tsà ko̱s'ín kixoán, jngoò kjo̱hítsjeèn‑la̱ xi ta̱xki̱ xi̱ta̱ titsa̱nìkjeén.) 6Ta̱nga majìn, mì k'oa̱á s'ín tjín. Tsà mìtsà kixi̱ s'ín Nainá nga kjo̱'in tsjá‑ná, ¿kós'ín ko̱ma koi̱ìndaàjiìn‑la̱ xi̱ta̱ i̱sò'nde? 7Ti̱koa̱á tsà k'oa̱ ki̱tso̱ xi̱ta̱ koi: “Ta̱nga tsà kjoa̱ndiso‑na̱ okó nga jè kjoa̱ kixi̱‑la̱ Nainá ìsa̱ jeya kíjna, ¿mé‑ne k'oa̱s'ín tísinè‑na nga xi̱ta̱ jé tíyatakòn‑na?” 8Ti̱koa̱á‑ne ch'o s'e̱én mé‑ne nga kàtasakó‑ìsa‑ná kjo̱ndaà‑la̱ Nainá. Tjín xi̱ta̱ xi ko̱tsò nga k'oa̱á tjín 'én xi okoòya; jè xi mejèn‑la̱ nga ch'o síkíjna‑na. Jñà xi̱ta̱ xi ko̱tsò, ok'ín‑la̱ nga tjoé‑la̱ kjo̱'in xi Nainá tsjá. 9¿Kó s'ín nìkítsjeèn? Jñá xi xi̱ta̱ judío 'mì‑ná, ¿a ìsa̱á ndaà xi̱ta̱á koni jñà xi̱ta̱ xi kj'ei̱í? Majìn, jyeé k'oa̱á kixan‑nò, tà ngásòn jé titsa̱jnajñaá ngats'iaá xi xi̱ta̱ judío 'mì‑ná ko̱ xi ta̱xki̱ xi̱ta̱. 10Koni s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: Ni̱jngoò xi̱ta̱ tjín xi xi̱ta̱ kixi̱, ni̱ tsà tà jngoò. 11Ni̱jngoò tjín xi machi̱ya‑la̱, ni̱jngoò tjín xi ótsji Nainá. 12Ngats'iì xi̱ta̱, sa̱á xìn ndi̱yá kiì; ngats'iì nìmée chjí‑la̱ kjoa̱ xi s'ín; ni̱jngoò xi ndaà s'ín, ni̱ tsà tà jngoò. 13Na̱xájta̱‑la̱, k'oa̱á kjoàn koni ngajo‑la̱ mik'en k'e̱ nga táx'a̱jto; ni̱je̱n‑la̱ nguì 'én ndisoó chja̱; 'én xi chja̱, k'oa̱á ngaya‑la̱ koni tsà xán‑la̱ ye̱. 14Chja̱jno‑la̱ xi̱ta̱ ko̱ nguì koi 'én chja̱ xi 'on ma‑la̱ ini̱ma̱‑ná. 15Mìkiì koña kjoa̱, ni̱to̱ón sík'en xi̱ta̱. 16Ni̱ta̱ ñánda nga fì, síhi̱ma̱ ko̱ síkjehesko xi̱ta̱ xi kj'ei̱í. 17Mìkiì beèxkon ndi̱yá ñánda tjín kjoa̱'nchán. 18Mìkiì tsakjón‑keè Nainá i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ xi s'ín. 19Jyeé 'yaá nga ngats'iì 'én xi tjít'aà kjo̱tíxoma ts'e̱ Moisés, jñá chja̱‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi ya̱ fìt'aà‑la̱, mé‑ne nga ngats'iì xi̱ta̱, mìkiì ko̱ma ki̱chja̱ nga ki̱nchako̱ yijo‑la̱ nga nguixko̱n Nainá; ngats'iì xi̱ta̱ xi tjín i̱sò'nde koi̱ìndaàjiìn‑la̱ Nainá nga jcha̱‑la̱ nga jé tjín‑la̱. 20Ni̱jngoò xi̱ta̱ xi kixi̱ kíjna nga nguixko̱n Nainá tà koi kjoa̱‑la̱ nga ndaà tísíkitasòn Kjo̱tíxoma ts'e̱ Moisés. Nga jè Kjo̱tíxoma, tà k'oa̱á s'ín mochjeén nga béno̱jmíya‑ná nga jé tjín‑ná. 21Ta̱nga i̱'ndei̱, Nainá okó‑ná kós'ín s'ín Nainá nga xi̱ta̱ kixi̱ beètakòn‑ná. Ko̱ mìtsà kjoa̱ ts'e̱ Kjo̱tíxoma nga bitasòn. Jñà xo̱jo̱n jchínga ts'e̱ kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá ko̱ ts'e̱ xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá k'oa̱á ti̱s'ín béno̱jmíya‑ná, 22nga jñà xi̱ta̱ k'e̱ nga mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo, kixi̱í bìtsa̱jna nguixko̱n Nainá. K'oa̱á s'ín síko̱ yije kóho̱tjín xi mokjeiín‑la̱. Nga ngats'iì xi̱ta̱ ngásòn jé tjín‑la̱, 23nga ngásòn ótsji jé‑né; kjiìn títsa̱jnat'aàxìn‑la̱ Nainá ñánda nga jeya tíjna. 24Ta̱nga Nainá, nga ndaà xi̱ta̱, kitsjaà kjo̱tjò‑ná kjo̱ndaà‑la̱ mé‑ne nga kixi̱ ki̱tsa̱jnaá nguixko̱n jè. Jè Jesucristo tsibíchjítjì ngajo‑ná jé‑ná mé‑ne nga ki̱tsa̱jnandei̱í‑ná xi kjoa̱ ts'e̱ jé. 25Nainá kitsjaà ki'ndí‑la̱ koni jngoò kjo̱tjò xi faáxìn jé‑ná nga nguixko̱n Nainá k'e̱ nga mokjeiín‑ná i̱t'aà ts'e̱ Jesucristo, nga jè tsibíxteèn jní‑la̱ k'e̱ nga k'en. Nainá k'oa̱á s'ín okóya‑ná kós'ín tjín kjoa̱kixi̱‑la̱. Koií kjoa̱‑la̱ nga ngasa̱ kjòtseé, Nainá, tíkoña kjoa̱‑né, mìkiì ni̱to̱n kitsjaà‑la̱ kjo̱'in xi̱ta̱ koni s'ín ok'ìn‑la̱ jé xi tsohótsji. 26Ta̱nga i̱'ndei̱ tí'ya‑la̱ nga i̱t'aà ts'e̱ Jesucristo tísindaàjiìn‑la̱ xi̱ta̱ jñà kjoa̱‑la̱ jé xi kisìchroba mé‑ne nga kàta'ya‑la̱ Nainá nga xi̱ta̱ kixi̱‑né ko̱ ti̱koa̱á ti̱jè‑ne Nainá xi kixi̱ síkítsa̱jna xi̱ta̱ xi mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Jesús. 27¿A 'ngaá ko̱ma takoán nga kixi̱ titsa̱jnaá nguixko̱n Nainá? Majìn, mìkiì 'nga ko̱ma takoán. Nga mìtsà koi kjoa̱‑la̱ nga kjo̱tíxoma nìkitasoán. Jè‑né nga mokjeiín‑ná i̱t'aà ts'e̱ Jesús nga kixi̱ síkítsa̱jna‑ná Nainá. 28K'oa̱á tsòya‑ne ngats'iì kjoa̱ koi nga Nainá síkixi̱ xi̱ta̱ k'e̱ nga mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Jesús; mìtsà koi nga kjo̱tíxoma ts'e̱ Moisés síkitasòn. 29¿A tà ts'e̱é xi xi̱ta̱ judío Nainá? ¿A mìtsà ti̱koa̱ ts'e̱ xi ta̱xki̱ xi̱ta̱? Kjoa̱ kixi̱‑né, ti̱koa̱á ts'e̱‑né xi ta̱xki̱ xi̱ta̱ xi mìtsà xi̱ta̱ judío. 30Nainá, tà jngoò ma xi kixi̱ síkítsa̱jna ngats'iì xi̱ta̱ k'e̱ nga mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Jesús. Ngásòn síko̱ jñà xi̱ta̱ judío xi tjít'aà chi̱ba̱‑la̱ ko̱ xi ta̱xki̱ xi̱ta̱ xi mìkiì tjít'aà chi̱ba̱‑la̱. 31Jè kjoa̱ nga mokjeiín‑ná i̱t'aà ts'e̱ Jesucristo, ¿a tíchahingui‑né kjoa̱ ts'e̱ Kjo̱tíxoma? Majìn, mìtsà tíchahingui; ta̱ sa̱á tímajngoò‑ne koni jè xá xi tjín‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\