Romanos 5

1K'e̱ nga jye xi̱ta̱ kixi̱ 'mì‑ná nga mokjeiín‑ná i̱t'aà ts'e̱ Nainá, jyeé 'nchán titsa̱jnakoa̱á Nainá i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑ná Jesucristo. 2Jè Cristo tsjá‑ná nga s'e̱‑ná kjo̱ndaà jè, nga mokjeiín‑ná i̱t'aà ts'e̱. Jè kjo̱ndaà jè, 'ñó ndaà tíjiìn ini̱ma̱‑ná; matsjaá‑la̱ ini̱ma̱‑ná nga chiñà kjoa̱á nga ti̱koa̱ s'e̱‑ná kjoa̱jeya‑la̱ Nainá. 3Mìtsà tà koi kjoa̱ nga matsja‑ná, ti̱koa̱á matsja‑ná k'e̱ nga mé kjo̱'in xi otojñaá. K'e̱ nga kjo̱'in otojñaá, ya̱á sakó‑ná nga'ñó nga tseejta s'e̱én ini̱ma̱‑ná. 4K'e̱ nga tseejta s'e̱én ini̱ma̱‑ná, ya̱á sakó‑ná nga ndaà ki̱tjoa̱á; tsà nga ndaà ki̱tjoa̱á, ti̱koa̱á ya̱á sakó‑ná nga skóña kjoa̱ ini̱ma̱‑ná kjo̱ndaà xi tsjá Nainá. 5Jè kjoa̱ xi chiñá‑lá nga tíjngoò takoán, mìkiì masobà‑ná nga mìkiì ki̱tasòn; jè Nainá jyeé ndaà kisìkíjnajiìn ini̱ma̱‑ná kjo̱tjòcha‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá xi kitsjaà‑ná. 6K'e̱ nga kichóya na̱chrjein, Cristo, k'en ngajo‑ná jñá xi xi̱ta̱ jé 'mì‑ná, koií kjoa̱‑la̱ nga tsjìn‑ná nga'ñó nga ma bitjokàjñaá jé‑ná. 7Mì‑là yá xi̱ta̱ tjín xi ki̱yátjì ngajo‑la̱ jngoò xi̱ta̱ kixi̱, ta̱nga tsà koi na̱chrjein‑la̱ tsà tjín jngoò xi ko̱'ñó ikon nga ki̱yátjì ngajo‑la̱ jngoò xi 'ñó ndaà xi̱ta̱. 8Ta̱nga jè Nainá okó‑ná nga 'ñó tsjakeè‑ná nga jè Cristo k'en ngajo‑ná, k'e̱ nga tákó xi̱ta̱ jé 'mì‑ná. 9I̱'ndei̱ nga jye xi̱ta̱ kixi̱ tsò‑ná Nainá nga jè Cristo tsibíxteèn jní‑la̱ k'e̱ nga k'en ngajo‑ná, ìsa̱á 'ñó tíkixi̱ kjoa̱ nga i̱t'aà ts'e̱ Cristo ki̱tjokàjñaá kjo̱'in jè na̱chrjein k'e̱ nga si̱ìkasén kjo̱jti‑la̱ Nainá. 10K'e̱ nga kondra̱ titsa̱jna‑lá Nainá, jè Ki'ndí‑la̱ kisìkijne 'nchán kjoa̱ k'e̱ nga k'en. I̱'ndei̱, k'e̱ nga jye ndaà chibà‑ná, ìsa̱á 'ñó tjíkixi̱ kjoa̱ nga ki̱tjokàjñaá kjo̱'in i̱t'aà ts'e̱ Cristo nga jè tíjnakon‑né. 11Mìtsà tà jñà kjoa̱ koi, ti̱koa̱á 'ñó matsja‑ná i̱t'aà ts'e̱ Nainá koni s'ín kisìko̱‑ná i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑ná Jesucristo nga i̱t'aà ts'e̱ Cristo 'nchán titsa̱jnakoa̱á Nainá nga jye kichibàndaà‑aná. 12K'e̱ nga jahas'en jé i̱sò'nde, jngoò xi̱ta̱ xi ki'mì Adán tsohótsji jé, i̱kjoàn k'en; k'oa̱á s'ín komà nga kjòts'ia̱ nga biyaà yije kóho̱tjín xi̱ta̱, koií kjoa̱‑la̱ nga jé ótsji yije kóho̱tjín. 13K'e̱ nga ti̱kj'eè tjoé‑la̱ Kjo̱tíxoma Moisés, xi̱ta̱ xi tjín i̱sò'nde jyeé tjín yije‑la̱ jé. Ta̱nga mìkiì ma kinda̱ jé‑la̱ k'e̱ nga tsjìn kjo̱tíxoma. 14Tje̱n‑ne na̱chrjein ts'e̱ Adán skanda ts'e̱ Moisés, tjínè‑la̱ nga ki̱yá yije xi̱ta̱ kóho̱tjín na̱s'ín mì k'oa̱á tjín jé xi tsohótsji koni kis'iìn Adán nga kisìkatonè‑la̱ o̱kixi̱ xi kitsjaà‑la̱ Nainá. Adán, jè ngaya‑la̱ [Cristo] xi i̱skan j'iì. 15Ta̱nga jé xi tsohótsji Adán, mìkiì mangásòn koni jè kjo̱ndaà xi Nainá tsjá; nga tà jè nga̱tjì‑la̱ jé xi tsohótsji xi tà jngoò xi̱ta̱, k'oa̱á ma‑ne nga kjìn xi̱ta̱ biyaà; ta̱nga ìsa̱á 'ñó tse kjo̱ndaà tjín‑la̱ Nainá nga kjìn xi̱ta̱ machikon‑t'in kjo̱tjò xi tsjá Nainá i̱t'aà ts'e̱ xi tà jngoò xi̱ta̱ xi 'mì Jesucristo. 16Jé xi tsohótsji xi tà jngoò xi̱ta̱, mìkiì mangásòn koni jè kjo̱ndaà xi Nainá tsjá. K'e̱ nga kisakò jé ítjòn, Nainá kitsjaà o̱kixi̱ nga tsibínè‑la̱ kjo̱'in ngats'iì xi̱ta̱. Ta̱nga k'e̱ nga jye kjìn jé tsohótsji xi̱ta̱, j'iì kjo̱ndaà‑la̱ Nainá nga kixi̱ kítsa̱jna xi̱ta̱ nguixko̱n Nainá. 17Jè nga̱tjì‑la̱ jé‑la̱ xi tà jngoò xi̱ta̱, tjínè‑la̱ nga ki̱yá xi̱ta̱. Ta̱nga i̱'ndei̱, ìsa̱á 'ñó tjíkixi̱ kjoa̱ nga i̱t'aà ts'e̱ xi tà jngoò xi̱ta̱ xi 'mì Jesucristo, tjí'nde‑la̱ nga jeya kítsa̱jnakon jñà xi̱ta̱ xi 'ñó tse kjo̱ndaà‑la̱ Nainá kjoé, ko̱ xi 'ñó tse kjo̱tjò tjoé‑la̱ nga kixi̱ kítsa̱jna nguixko̱n Nainá. 18Jè kjoa̱‑la̱ jé xi tsohótsji xi tà jngoò xi̱ta̱ kisinè‑la̱ kjo̱'in ngats'iì xi̱ta̱, ta̱nga jè kjoa̱ kixi̱ xi kis'iìn Jesucristo ti̱koa̱á kixi̱ kisìkítsa̱jna ngats'iì xi̱ta̱ nga kítsa̱jnakon nguixko̱n Nainá. 19Jè kjoa̱‑la̱ nga mìkiì kiì'nchréñijon‑la̱ Nainá xi tà jngoò xi̱ta̱ xi 'mì Adán, k'oa̱á ma‑ne nga kjìn xi̱ta̱ kisakò jé‑la̱. Ta̱nga jè kjoa̱‑la̱ nga kiì'nchréñijon‑la̱ Nainá xi tà jngoò xi̱ta̱ xi 'mì Jesucristo, kjìn xi̱ta̱ xi kixi̱ kítsa̱jna nga nguixko̱n Nainá. 20J'iì Kjo̱tíxoma‑la̱ Moisés mé‑ne nga ndaà ki'ya‑la̱ nga ìsa̱ 'ñó ìsa̱ 'ñó tís'e jé; ta̱nga k'e̱ nga ìsa̱ tse jé tísakó, ìsa̱á 'ñó tse kjo̱ndaà‑la̱ Nainá j'iì. 21Nga sa̱ ítjòn, jè kjoa̱ ts'e̱ jé tsatíxoma‑la̱ xi̱ta̱, mé‑ne nga kisakò‑la̱ kjoa̱biyaà xi̱ta̱; ta̱nga i̱'ndei̱, k'oa̱á ti̱s'ín kàtatíxoma kjo̱ndaà‑la̱ Nainá k'e̱ nga kixi̱ síkítsa̱jna xi̱ta̱ nga nguixko̱n Nainá mé‑ne nga s'e̱‑la̱ kjoa̱binachon ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne xi i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑ná Jesucristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\