Romanos 6

1¿Kó kixoán? ¿A ndaà tjín nga ki̱nchátsji‑jé‑ìsa mé‑ne nga ìsa̱ tse kjo̱ndaà tsjá‑ne Nainá? 2Majìn, mì kiì ti̱ k'oa̱ s'e̱n‑ná. Jyeé titsa̱jnat'aàxìn‑lá kjoa̱ ts'e̱ jé koni tsà jye k'eén xi i̱t'aà ts'e̱; mì ti̱ kiì ko̱ma ya̱ ki̱tsa̱jnajiìn‑ìsaá kjoa̱ ts'e̱ jé. 3¿A mìtsà jye tíjiìn‑nò k'e̱ nga komà bautizar i̱t'aà ts'e̱ Cristo ngats'iaá nga ti̱koa̱ ya̱ titsa̱kjoòkoa̱á k'e̱ nga k'en? 4K'e̱ nga ma bautizar xi̱ta̱, k'oa̱á s'ín ngaya‑la̱ koni tsà ya̱ sihijiìn‑t'aà‑là Cristo k'e̱ nga k'en. Koni s'ín jaáya‑la̱ Cristo i̱t'aà ts'e̱ nga'ñó‑la̱ Nainá xi 'ñó jeya tíjna, k'oa̱á ti̱s'ín mochjeén nga ko̱s'ín si̱jchá yijo‑ná nga ki̱jnakon xi̱tse̱ ìjngoò k'aá. 5Koni s'ín titsa̱kjoòkoa̱á Cristo k'e̱ nga k'en, jñá k'oa̱á ti̱s'ín kjoa̱áya‑ná koni s'ín jaáya‑la̱ jè. 6Tíjiìn‑ná nga jè kjoa̱ jchínga‑ná koni s'ín ki'né nga ìsa̱ kjòtseé, ya̱á kisit'aà krò‑la̱ Cristo mé‑ne nga kàtachija‑ne nga'ñó‑la̱ yijo jé‑ná nga mì ti̱ jé kjo̱tíxoma‑ìsa‑ná. 7Jngoò xi̱ta̱ xi jye k'en, jyeé tíjnandei̱í kjoa̱ ts'e̱ jé. 8Nga ya̱ k'en‑koa̱á Cristo, mokjeiín‑ná nga ti̱koa̱ ya̱ ki̱tsa̱jnakoa̱á. 9'Ya‑ná k'e̱ nga jaáya‑la̱ Cristo k'e̱ nga k'en, nì ti̱ jngoò na̱chrjein ki̱yá ìjngoò k'a‑ne. Mì ti̱ mé nga'ñó tjín‑la̱ kjoa̱biyaà nga jè ko̱tìxoma‑la̱. 10K'e̱ nga k'en Cristo, jngoò k'a k'en xi kjoa̱ ts'e̱ jé‑ná; i̱'ndei̱ nga ìjngoò k'a tíjnakon‑né koií kjoa̱ tíjnakon‑ne nga jeya síkíjna Nainá. 11Jñò, k'oa̱á ti̱s'ín ti̱kítsjeèn koni tsà jye k'eèn xi kjoa̱ ts'e̱ jé; ti̱tsa̱jnakon‑nò xi kjoa̱ ts'e̱ Nainá nga ya̱ titsa̱jnako̱o Na̱'èn‑ná Jesucristo. 12Koií kjoa̱‑la̱, mì ti̱ kiì biì'nde‑là yijo jé‑nò nga jè kjoa̱ ts'e̱ jé ko̱tìxoma‑nò k'e̱ nga kjo̱'ñó s'ín‑nò nga nìkitasòn‑là kjoa̱ xi ch'o tjín xi síjé yijo‑nò. 13Kì ya̱ nìnga̱tsja yijo‑nò kjoa̱ ts'e̱ jé nga jè jé síkjeén nga ch'o 'nè, ta̱ sa̱á jè Nainá ti̱nga̱tsja yijo‑nò koni jngoò xi̱ta̱ xi jye jaáya‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ kjo̱biyaà. Nainá ti̱nga̱tsja yijo‑nò nga kàtasíkjeén kjoa̱ xi kixi̱ tjín. 14Kjoa̱ ts'e̱ jé, mì ti̱ mé nga'ñó tjín‑la̱ nga jè ko̱tìxoma‑nò nga mìtsà kjoa̱ ts'e̱ kjo̱tíxoma‑la̱ Moisés titsa̱jnajñoò; kjo̱ndaà‑la̱ Nainá titsa̱jnajñoò. 15¿Kó bixoán? ¿A ndaà tjín nga ki̱nchátsji jé ìsa̱á nga kjo̱ndaà‑la̱ Nainá titsa̱jnajñaá nga mìtsà kjoa̱ ts'e̱ kjo̱tíxoma titsa̱jnajñaá? Majìn, mìkiì ndaà tjín. 16Ndaà tíjiìn‑nò tsà ya̱ si̱nga̱tsja yijo‑nò ts'e̱ xi̱ta̱ xi bítje̱ chi̱'nda nga jè nìkitasòn‑là, chi̱'nda‑la̱ ko̱maà ts'e̱ xi̱ta̱ jè. Kjo̱'ñó tjín‑ne nga jè si̱kitasòn‑là. K'oa̱á s'ín tjín, tsà chi̱'nda‑la̱ jé ko̱maà nga jè si̱kitasòn‑là, ki̱yá‑nò; ta̱nga tsà chi̱'nda‑la̱ Nainá ko̱maà nga jè si̱kitasòn‑là, kixi̱í ki̱tsa̱jnaà nguixko̱n jè. 17Jñò, nga ìsa̱ kjòtseé, k'oa̱á s'ín kinìkitasòn‑là kjoa̱ ts'e̱ jé koni tsà jngoò chi̱'nda, ta̱nga i̱'ndei̱, ndaà chjí‑la̱ Nainá nga ko̱ ini̱ma̱‑nò ndaà nìkitasòn koni s'ín nguì ndaà tjín 'én kixi̱ xi kis'eno̱jmí‑nò. 18I̱'ndei̱ jyeé titsa̱jnandei̱í‑là kjoa̱ ts'e̱ jé; chi̱'nda ts'e̱ kjoa̱kixi̱‑nò; tjínè‑nò nga si̱kitasòn koni s'ín síjé kjoa̱kixi̱. 19Koi 'én tìchjàko̱‑nò xi mìtsà 'in chja̱ koií kjoa̱‑la̱ nga indaà tjín takòn; mìkiì ndaà machi̱ya‑nò kjoa̱ ts'e̱ Nainá. Koni s'ín ki'nè nga ìsa̱ kjòtseé nga ya̱ kinìnga̱tsja yijo‑nò i̱t'aà ts'e̱ ngats'iì kjoa̱ch'o xi tjín nga jè tsatíxoma‑nò koni xi̱ta̱ chi̱'nda; i̱'ndei̱ k'oa̱á ti̱s'ín ti̱nga̱tsja yijo‑nò i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ kixi̱ mé‑ne jè kjoa̱ kixi̱ kàtatíxoma‑nò koni chi̱'nda xi tsjeè títsa̱jna nga nguixko̱n Nainá. 20K'e̱ nga kjoa̱ ts'e̱ chi̱'nda‑la̱ jé titsa̱jnajñoò, mìkiì titsa̱nìkitasòn‑là kjoa̱kixi̱‑la̱ Nainá. 21Ta̱nga, ¿mé xi kisakò‑nò kjoa̱ ts'e̱ jé? I̱'ndei̱ tà masobà‑nò kjoa̱ koi; tà ya̱á fìko̱‑ná ñánda tjín kjoa̱biyaà. 22I̱'ndei̱ nga jye titsa̱jnandei̱í‑là xi kjoa̱ ts'e̱ jé, chi̱'nda‑la̱ Nainá ma; kjo̱ndaà xi sakó‑nò jè‑né nga tsjeè titsa̱jnaà nga nguixko̱n Nainá. Xi fehet'aà‑ne, s'e̱‑nò kjoa̱binachon ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne. 23Chjí xi tjín‑la̱ kjoa̱ ts'e̱ jé, kjoa̱biyaà‑né. Ta̱nga kjo̱tjò xi tsjá Nainá, kjoa̱binachon‑né ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne nga ya̱ titsa̱jnakoa̱á Cristo Jesús xi Na̱'èn‑ná ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\