Romanos 7

1Jñò, xi 'ndseé chibà, tìchjàko̱‑nò xi jyeé tíjiìn‑nò kós'ín tíchja̱ kjo̱tíxoma; 'ya‑nò nga tjín‑la̱ nga'ñó jè kjo̱tíxoma kós'ín otíxoma‑la̱ xi̱ta̱ k'e̱ nga títsa̱jnakon‑ìsa skanda k'e̱ nga ki̱yá. 2K'oa̱á ngaya‑la̱ jngoò chjo̱ón xi tjín‑la̱ x'i̱n, k'oa̱á tsò kjo̱tíxoma nga mìkiì ko̱ma tsjín xíkjín k'e̱ nga tákó títsa̱jnakon ingajò. Ta̱nga tsà jè x'i̱n ki̱yá, jè chjo̱ón, jye tíjnandei̱í i̱t'aà ts'e̱ kjo̱tíxoma xi ts'e̱ kjoa̱bixan. 3Jè chjo̱ón, k'e̱ nga tsà tákó tíjnakon x'i̱n‑la̱, tsà kj'ei̱í x'i̱n ki̱xan‑ko̱, kjoa̱ chijnguií tís'ín; ta̱nga tsà jye k'en x'i̱n‑la̱, jè chjo̱ón, jyeé tíjnandei̱í xi kjoa̱ ts'e̱ kjo̱tíxoma jè; ko̱maá ki̱xan‑ko̱ ìjngoò k'a‑ne xi kj'ei̱í x'i̱n. Mì ti̱ kjoa̱ chijnguií tís'ín‑ne. 4Jñò ndí 'ndsè, k'e̱ nga k'en‑kjoòko̱ò Cristo, ya̱á k'en i̱t'aà ts'e̱ nga'ñó‑la̱ kjo̱tíxoma, mé‑ne nga ya̱ ki̱nókjoa̱‑nò i̱t'aà ts'e̱ Cristo xi jye jaáya‑la̱ ts'e̱ kjoa̱biyaà nga k'oa̱s'ín kàta'ya‑la̱ i̱t'aà tsa̱ján jè kjo̱ndaà xi sasén‑la̱ Nainá. 5K'e̱ nga ti̱sa̱ ya̱ tjaàjñaá kjoa̱ xi tjín i̱sò'nde, jè kjo̱tíxoma tsibít'in‑ná mé‑ne nga jñà kjoa̱ ch'o xi síjé yijo‑ná, ìsa̱ 'ñó ch'o kisìxájiìn yijo‑ná; k'oa̱á komà‑ne nga kisakò‑ná kjoa̱biyaà. 6Ta̱nga i̱'ndei̱ jyeé titsa̱jnandei̱í‑lá kjoa̱ ts'e̱ kjo̱tíxoma. Jyeé k'eén i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ xi bít'aà'ñó‑ná, mé‑ne nga ko̱ma si̱xá‑lá Nainá xi kjoa̱ xi̱tse̱ koni s'ín okóya‑ná Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá. Mìtsà k'oa̱s'ín si̱xá‑lá koni s'ín tjín kjoa̱ jchínga xi tjít'aà xo̱jo̱n. 7¿Kó kixoán xi kjoa̱ ts'e̱ kjo̱tíxoma? ¿A ch'o tjín? ¿A kjoa̱ ts'e̱ jé‑né? Majìn, ndaà tjín. Ta̱nga 'a̱n, tsà mìkiì kìjtseèxkoan kjoa̱ ts'e̱ kjo̱tíxoma, ti̱koa̱á mì‑là kiì kìjtseè kjoa̱ ts'e̱ jé. Mì‑là kiì kisijiìn‑na nga mìkiì ndaà tjín nga 'a̱n fahajiìn‑na tsojmì xi mìtsà ts'a̱n, tsà jè kjo̱tíxoma mì k'oa̱á s'ín béno̱jmí nga tsò: “Kì ji̱ nìkjaàjiìn tsojmì xi mìtsà tsi̱ji.” 8Kjoa̱ ts'e̱ jé, ya̱á kisakò‑la̱ nga'ñó i̱t'aà ts'e̱ kjo̱tíxoma; k'oa̱á komà‑ne nga ìsa̱ 'ñó jahajiìn‑na tsojmì xi mìtsà ts'a̱n. Ta̱nga tsà tsjìn kjo̱tíxoma, tsjìn‑la̱ nga'ñó kjoa̱ ts'e̱ jé. 9K'e̱ nga sa̱ kjòtseé, kj'eè kiì bexkoan kjo̱tíxoma. Ta̱nga k'e̱ nga kìjtseèxkoan kjo̱tíxoma, kjoa̱ ts'e̱ jé, ìsa̱á ndaà kis'e‑la̱ nga'ñó; kjoa̱biyaà kisakò‑na. 10Kjoa̱ ts'e̱ kjo̱tíxoma, tjínè‑la̱ nga kjoa̱binachon tsjá‑na, ta̱nga tà sa̱á kjoa̱ biyaà kitsjaà‑na. 11Kjoa̱ ts'e̱ jé, ya̱á kisakò‑la̱ nga'ñó i̱t'aà ts'e̱ kjo̱tíxoma nga kiskoòna̱cha̱n‑na, k'oa̱ kisìk'en‑na. 12K'oa̱á s'ín tjín nga jè Kjo̱tíxoma, tsjeè‑né; koni s'ín otíxoma jñà 'én xi tjít'aà, tsjeè‑né, kixi̱‑né, koa̱ ndaà‑né. 13¿Kó bixón? ¿A jè kjoa̱ ts'e̱ kjo̱tíxoma xi ndaà tjín xi kisìk'en‑na? Majìn, mìtsà koi kjoa̱‑la̱. Kjoa̱ ts'e̱ jé‑né. K'oa̱á s'ín ki'ya‑la̱ nga kixi̱ kjoa̱ nga jé‑né. I̱t'aà ts'e̱ kjo̱tíxoma xi ndaà tjín, jè kjoa̱ ts'e̱ jé kisakò‑la̱ nga'ñó nga kisìk'en‑na, mé‑ne nga ki'ya‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ kjo̱tíxoma nga 'ñó ch'o tjín xi kjoa̱ ts'e̱ jé. 14Kjoa̱ ts'e̱ kjo̱tíxoma, 'ya‑ná nga kjo̱hítsjeèn ts'e̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá; ta̱nga 'a̱n, yijo jé tsohoya; yijo‑na̱ ya̱á kjònga̱tsja kjoa̱ ts'e̱ jé nga jè otíxoma‑na. 15Mìkiì fìya‑na mé kjoa̱ xi s'iaàn. Kjoa̱ xi ndaà tjín xi mejèn‑na nga s'iaàn mìkiì koa̱ s'iaàn. Tà sa̱á jñà kjoa̱ xi mìkiì sasén‑na sìkitasoàn. 16K'e̱ nga k'oa̱ s'iaàn jñà kjoa̱ xi mìkiì mejèn‑na, k'oa̱á xan nga tjíkixi̱ kjoa̱ nga ndaà tjín koni s'ín tíchja̱ kjo̱tíxoma. 17K'e̱ nga k'oa̱ s'iaàn nga otsjià jé, mìtsà 'a̱n xi k'oa̱ s'iaàn, jè kjoa̱ ts'e̱ jé xi tíjiìn‑na bít'in‑na. 18'A̱n xi xi̱ta̱ i̱sò'nde 'mì‑na, be‑ná nga mìkiì ndaà tjín kjoa̱ xi tíjiìn yijo‑na̱. Mejèn‑na nga ndaà s'iaàn, ta̱nga mìkiì sakó‑na kó s'ín s'iaàn kjoa̱ xi ndaà tjín. 19K'e̱ nga mejèn‑na ndaà s'iaàn, mìkiì sìkitasoàn; tà sa̱á koi sìkitasoàn kjoa̱ xi ch'o tjín xi majìn‑na nga koa̱ s'iaàn. 20K'e̱ nga k'oa̱s'ín sìkitasoàn kjoa̱ xi ch'o tjín xi majìn‑na nga koa̱ s'iaàn, mìtsà 'a̱n xi k'oa̱ s'iaàn, jè kjoa̱ ts'e̱ jé xi tíjnajiìn‑na xi k'oa̱s'ín. 21Jngoò kjoa̱ matsji‑na na̱s'ín mejèn‑na nga ndaà s'iaàn, tà sa̱á tà koi sakó‑na kjoa̱ xi ch'o tjín. 22Xi i̱jiìn ini̱ma̱‑na̱ matsja‑na i̱t'aà ts'e̱ Kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá. 23Ta̱nga tjín ìjngoò kjoa̱ xi tísíxájiìn yijo‑na̱ xi mìkiì tsjá'nde‑na nga ndaà s'iaàn; jè kjoa̱ ts'e̱ jé kjaán‑kjoò kjo̱hítsjeèn‑na xi mejèn‑la̱ nga ndaà s'iaàn. Kjoa̱ ts'e̱ jé xi tísíxájiìn yijo‑na̱ síkijne‑na nga ch'o s'iaàn. 24I̱ma̱ xó‑na 'a̱n; ¿yá xi si̱ìkíjnandei̱í‑na i̱t'aà ts'e̱ yijo jé‑na̱ xi kjoa̱biyaà tjín‑la̱? 25Ndaà chjí‑la̱ Nainá nga i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑ná Jesucristo síkíjnandei̱í‑ná kjoa̱ ts'e̱ jé. Nga jñà 'én xi ko̱tìxan‑nò nga 'a̱n, ya̱ i̱jiìn kjo̱hítsjeèn‑na̱ mejèn‑na sìkitasoàn kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá, ta̱nga ya̱ i̱jiìn yijo jé‑na̱, tà sa̱á kjoa̱ ts'e̱ jé sìkitasoàn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\