Tito 2

1Ngaji̱, Tito, k'oa̱á s'ín ti̱nókjoi̱i koni s'ín ok'ìn‑la̱ 'én ndaà xi jñá okoòyaá 2nga jñà xi̱ta̱ jchínga ts'e̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá, indaàkjoa̱ kàtas'ín; ndaà kàtayaxkón; ndaà kjo̱hítsjeèn kàtas'e‑la̱; ndaà kàtìtsa̱jnako̱ kjoa̱ xi mokjeiín‑la̱, ko̱ kjoa̱tjòcha‑la̱ ko̱ kjoa̱tsejta‑la̱ mé‑ne nga ki̱chìkjoa̱ko̱‑la̱ kjo̱'in. 3Jñà íchjín jchínga, k'oa̱s'ín kàtasíjchá yijo‑la̱ koni xi̱ta̱‑la̱ Nainá. Kì xi̱ta̱ chja̱jno‑la̱. Kì xán báhijtako̱. Koií kàtakóya kjoa̱ xi ndaà tjín. 4K'oa̱á s'ín kàtakóya‑la̱ íchjín i̱xti nga tjòkeè kàtas'ín íchjá‑la̱, ti̱koa̱ tjòkeè kàtas'ín i̱xti‑la̱. 5K'oa̱á s'ín ndaà kàtakóya nga ndaà kàtasíjchá yijo‑la̱; tsjeè kàtìtsa̱jnako̱ yijo‑la̱; ndaà kàtasíkinda̱ ni'ya‑la̱; ndaà xi̱ta̱ kàtama; kàta'nchréñijon‑la̱ íchjá‑la̱, mé‑ne nga mì yá xi ki̱chja̱jno‑la̱ 'én‑la̱ Nainá. 6K'oa̱ ti̱s'ín tìnè‑la̱ jñà íchjá xi i̱xti‑ìsa nga ndaà kàtasíjchá yijo‑la̱. 7Ni̱ta̱ mé kjoa̱ xi tjín, ji̱ ti̱jna ítjoìn nga ndaà t'i̱in. K'e̱ nga ko̱kóya‑la̱ xi̱ta̱, kixi̱ ti̱kíjni kjo̱hítsjeèn‑lè; 'én kixi̱ ti̱nókjoi̱i; 8ndaà tsò 'én xi ti̱nókjoi̱i xi mì yá ko̱chrjekàngui mé‑ne k'e̱ nga kji̱'nchré‑la̱ jñà xi xi̱ta̱ kondra̱, ko̱sobà‑la̱; ni̱mé sa̱kòt'aà‑la̱ xi ch'o ki̱tso̱‑ná. 9Koa̱tìn‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi chi̱'nda títsa̱jna'ñó, ndaà kàtasíkitasòn yije‑la̱ nei‑la̱, ndaà kàtasís'in‑la̱ mé‑ne nga tsja s'e̱‑la̱, kì kjinguì'a‑jèn; 10kì síchijét'aà‑la̱ nei‑la̱. Tà sa̱á ndaà kàtas'ín nga kàta'ya‑la̱ nga xi̱ta̱ kixi̱. K'oa̱á s'ín skoe̱‑ne xi̱ta̱ xi kj'ei̱í nga ndaà tjín kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá xi ochrjekàjiìn‑ná kjo̱'in. 11Nainá jyeé tsakó kjo̱ndaà‑la̱ nga ngats'iì xi̱ta̱ xi tjín nga tíjtsa i̱sò'nde ko̱ma ki̱tjokàjiìn kjo̱'in. 12Jè kjo̱ndaà‑la̱ Nainá k'oa̱á s'ín okóya‑ná nga mì ti̱ kiì k'oa̱ s'e̱n‑ná nga mì ndaà yaxkoán Nainá ti̱koa̱ mì ti̱ kiì k'oa̱ s'e̱n‑ná kjoa̱ch'o xi síjé yijo‑ná xi ts'e̱ i̱sò'nde. K'e̱ nga jye si̱kítsa̱jnaá kjoa̱ koi, indaàkjoa̱ si̱kíjnaá kjo̱hítsjeèn‑ná, xi̱ta̱ kixi̱ ko̱maá, ti̱koa̱ ndaà jcha̱xkoán Nainá na̱chrjein xi titsa̱jnaá i̱'ndei̱. 13K'oa̱á s'ín s'e̱én kjoa̱ koi nga titsa̱chiñá‑lá kjo̱ndaà xi 'ñó ndaà tjín nga jcha̱á kjoa̱jeya‑la̱ Jesucristo k'e̱ nga kjoi̱í ìjngoò k'a. Jesucristo xi Nainá nga 'ñó 'nga tíjna nga jè xi ochrjekàjiìn‑ná kjo̱'in. 14Jè Na̱'èn‑ná Jesucristo kitsjaà yijo‑la̱ nga k'en ngajo‑ná. Jè tsibíchjítjì‑ná mé‑ne ko̱ma ki̱tjokàjñaá ngats'iì kjoa̱ ts'e̱ jé ti̱koa̱ jngoò k'a si̱ìtsjeè‑ná nga nguì xi̱ta̱ na̱xa̱ndá ts'e̱ ko̱maá. Ko̱ nguì tíjngoò takoán nga si̱kitasoán ni̱ta̱ mé kjoa̱ xi ndaà tjín. 15K'oa̱á s'ín ta̱kóyi ti̱koa̱ tìt'in‑la̱ xi̱ta̱. 'Ñó ti̱nókjoa̱koi̱i koni s'ín tjí'nde‑lè nga ko̱ti̱xomai. Kì yá xi ochrjekàngui‑lè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\