1 KORINTUS 14

1Sampeyan kodu aehteyar sopaja taresna ka reng-oreng laen. Ban kodu aehteyar jugan kaangguy narema reng-paparengnga Errohna Allah, bi-lebbi kasangguban manapa' na-rancanana Allah ka manossa. 2Oreng se acaca ngangguy basa se ajib, oreng ganeka ta' acaca ka manossa; oreng ganeka tor-mator ka Allah. Tadha' oreng se ngarte ponapa se ekacaca oreng ganeka, sabab Errohna Allah se daddi sababba oreng ganeka ngoca'agi pa-ponapa se pera' ekaonenge Allah dibi'. 3Sabaligga, oreng se manapa' berta dhari Allah, manapa' berta ganeka ka manossa; kaangguy makowat reng-oreng, kaangguy apareng samangat ka reng-oreng ganeka ban kaangguy alepor reng-oreng ganeka. 4Oreng se acaca ngangguy basa se ajib pera' makowat aba'epon dibi', dineng oreng se manapa' berta dhari Allah nolong mamaju jema'at. 5Saponapa saena ja' sakenga sampeyan sadaja bisa abu-dhabu ngangguy acem-macem basa se ajib. Nangeng se paleng sae enggi paneka manabi sampeyan bisa aberta'agi na-rancanana Allah. Sabab oreng se manapa' berta dhari Allah, araja'an dhari oreng se acaca ngangguy acem-macem basa se ajib; laen parkarana mon oreng se acaca ngangguy acem-macem basa se ajib ganeka bisa ajarna'agi ponapa se ekoca'agi ganeka, sopaja sadajana jema'at ngaolle mamfa'adda. 6Mon ompamana kaula entar ka sampeyan ban kaula acaca ngangguy acem-macem basa se ajib, ponapa gunana ka sampeyan? Tadha' gunana sakale! Laen parkarana mon kaula anyata'agi settong parnyata'an dhari Allah, otabana mon kaula nerrangngagi pa-ponapa parkara Allah, otabana mon kaula manapa' berta dhari Allah, otabana mon kaula ngajar. 7Kas-pakakassa mosik se ta' anyaba sakale, akadi soleng sareng calempong, mon monyena ta' emaennagi epaterrang, kadi ponapa oreng se onenga nyanyeyan ponapa se emaennagi? 8Conto laenna pole: Mon tarompet epamonye ban-saromban, pasera se asadhiya'a mangkada aperrang? 9Sapaneka jugan kasanggubanna sampeyan abu-dhabu ngangguy acem-macem basa se ajib. Mon sampeyan kalaban kasangguban ganeka adhabuwagi ca'-oca' se ta' terrang, tadha' oreng settonga se ngarte ponapa se edhabuwagi sampeyan. Se edhabuwagi sampeyan bakal elanga tadha' gunana. 10E dunnya paneka badha basa sabannya'na, nangeng tadha' settonga dhari sa-basa ganeka se tadha' artena. 11Nangeng mon kaula ta' ngarte ka caca se ekoca'agi oreng, oreng se ngangguy basa ganeka daddi oreng manca ka kaula; sapaneka jugan kaula ka aba'na. 12Parkara sampeyan dibi', kaula oneng ja' sampeyan ce' terrona se narema'a reng-papareng dhari Errohna Allah. Nangeng se paleng otama sampeyan kodu aehteyar ngangguy kasangguban se bisa nolong mamaju jema'at. 13Ganeka sababba oreng se acaca ngangguy basa se ajib, kodu nyo'on dhari Allah sopaja eparenge jugan kasangguban nerrangngagi ponapa se ekoca'agi ganeka. 14Sabab mon kaula adu'a ngangguy basa se ajib, erroh kaula pajat adu'a, nangeng pekkeran kaula ta' apa-ponapa. 15Daddi kaula kodu aponapa? Paneka' se elakonana kaula: Kaula bakal adu'a bi' erroh kaula, nangeng kaula bakal adu'a jugan bi' pekkeran kaula. Kaula anyanye bi' erroh kaula, nangeng kaula anyanye jugan bi' pekkeran kaula. 16Sabab mon sampeyan asokkor ka Allah bi' errohna malolo, ban badha oreng laen se ta' ngarte basa se ajib se dhari Errohna Allah ganeka, oreng ganeka ta' kera ngoca', "Amin" ka du'a sokkorra sampeyan ganeka; polana oreng ganeka ta' oneng ponapa se edhabuwagi sampeyan. 17Maske du'a sokkorra sampeyan ka Pangeran ganeka ce' saena, nangeng du'a ganeka tadha' gunana sakale ka oreng laen. 18Kaula asokkor ka Allah polana kaula dibi' bisa acaca ngangguy acem-macem basa se ajib, aonengan dhari sampeyan sadaja. 19Nangeng e dhalem kompolan-kompolan kaangguy nyemba ka Pangeran, kaula asoka'an ngangguy oca' lema keccap se oreng laen bisa ngarte katembang ngangguy oca' abun-ebun e dhalem basa se ajib. Kaula ango'an kantha ganeka sopaja kaula bisa ngajar oreng. 20Tan-taretan! Sampeyan ja' apekker akadi na'-kana'. E dhalem parkara kajahadan, sampeyan kodu teptep akadi na'-kana' kene'. Nangeng e dhalem carana mekker, sampeyan kodu akadi oreng se ampon dibasa. 21E dhalem Alketab esebbuttagi sapaneka, "Pangeran adhabu, 'Kalaban parantara'anna reng-oreng se acaca ngangguy basa se ajib, Sengko' acaca'a ka Tang ommat reya. La'-mala' kalaban parantara'anna reng-oreng manca, Sengko' acaca'a ka Tang ommat; maske kantha jareya, Tang ommat ta' endha' ngedhingngagi Tang caca keya.' " 22Daddi papareng kaangguy acaca ngangguy acem-macem basa se ajib ganeka menangka tandha ka reng-oreng se ta' parcaja, banne ka oreng se parcaja. Ban papareng kaangguy notorragi rancanana Allah ka manossa paneka menangka tandha ka oreng se parcaja, banne ka oreng se ta' parcaja. 23Daddi, mon saompamana e dhalem kompolanna jema'at, jema'at ganeka sadajana acaca ngangguy basa se ajib, pas dhateng reng-oreng lowar, otabana reng-oreng se banne Kristen, tanto reng-oreng ganeka nyangka sampeyan gila sadaja! 24Nangeng manabi sampeyan notorragi berta dhari Allah, pas dhateng oreng se banne Kristen otabana oreng lowar, pa-ponapa se eberta'agi sampeyan ganeka sadaja bakal noduwagiya sa-dusana reng-oreng ganeka ban andaddiyagi reng-oreng ganeka apangrasa ka sa-dusana. 25Pa-ponapa se ta' etengale oreng e dhalem atena bakal enyata'agiya, kantos oreng ganeka pas marendha sarta nyemba ka Allah. Oreng ganeka bakal ngakone ja' Allah lerres badha e antarana sampeyan ongguwan. 26Tan-taretan! Daddi ponapa artena ganeka sadaja? Mon sampeyan akompol abakteya ka Pangeran, badha se anyanye, badha se ngajar, badha se aberta'agi pa-ponapa se dhari Allah, badha se acaca ngangguy basa se ajib, ban badha se nerrangngagi ponapa se ekoca'agi ganeka. Nangeng ganeka sadaja kodu elakone kaangguy ngajar ban kaangguy kabecce'anna sadajana. 27Mon badha se abu-dhabuwa ngangguy basa se ajib, se abu-dhabu kodu kadhuwa saos, otabana paleng bannya' katello, agilir. Ban kodu badha oreng se nerrangngagi ponapa se ekoca'agi oreng se abu-dhabu ganeka. 28Mon tadha' se bisa nerrangngagi, reng-oreng se abu-dhabu ngangguy basa se ajib ganeka kodu neng-enneng e dhalem kompolan ganeka, ja' abu-dhabu. Dinggal me' olle abu-dhabu e dhalem panggaliyanna saos ka Allah. 29Oreng kadhuwa otaba katello se kaagungan berta dhari Allah kodu manapa' berta ganeka sabatara se laen gi' nembang ponapa se edhabuwagiya ganeka. 30Nangeng saompamana berta dhari Allah dhateng ka oreng laen se alenggi e kompolan ganeka, oreng se teppa'na abu-dhabu kodu ambu. 31Kalaban sapaneka, Tan-taretan sadaja, agilir gan settong, bisa manapa' berta dhari Allah; sopaja sadaja bisa narema pangajaran ban atamba parcaja. 32Papareng dhari Erroh kaangguy manapa' berta dhari Allah bisa eator sareng oreng se manapa' berta ganeka. 33Allah paneka Allah se kasokan ka katarteban, banne Allah se kasokan ka kabadha'an se salbut. Noro' kapprana e dhalem sadajana jema'adda Allah, 34babine'an kodu neng-enneng, ta' acaca'an, e bakto kompolanna jema'at. Babine'an ta' eedine acaca. Ta' kengeng neggu' pimpinan; ganeka menorot hokomma agama. 35Mon badha se terro etanya'agiya, babine'an kodu atanya ka lakena e compo'na. Matodhusan parana mon badha babine' acaca e dhalem kompolanna jema'at. 36Ponapa dhabuna Allah dhatengnga dhari sampeyan? Otabana ponapa dhabu gapaneka pera' epanapa' ka sampeyan? 37Mon badha oreng se apangrasa gadhuwan papareng kaangguy manapa' berta dhari Allah, otabana mon gadhuwan papareng laenna dhari Errohna Allah, oreng ganeka kodu apangrasa ja' ponapa se etoles kaula paneka papakon dhari Pangeran. 38Nangeng mon badha se ta' poron narema paneka, oreng ganeka ta' osa parduli. 39Daddi, tan-taretan, ngereng aehteyar kaangguy manapa' berta dhari Allah, nangeng ja' alarang oreng se acaca'a ngangguy acem-macem basa se ajib. 40Nangeng sadajana kodu elakone kalaban sae sareng tarteb.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\