1 KORINTUS 16

1Samangken parkara pesse se esombangngagiya ka reng-oreng se padha Kristen, kaula ngarep sampeyan alampa'agi ganeka menorot petodu se ampon epessennagi kaula ka jema'at-jema'at e Galatia. 2E are se kapeng settong sabban mengguna sampeyan kodu padha malaen pesse, menorot bannya'na pangaselanna bang-sebang. Pesse ganeka sempen sampe' kaula dhateng, sopaja e bakto ganeka ta' osa makompol pesse pole. 3Mon kaula pon napa', kaula ngotosa reng-oreng se ampon emopakadi bi' sampeyan. Bi' kaula reng-oreng ganeka epagiba'ana sorat, sopaja reng-oreng ganeka ngeba pesse sombangan ganeka ka Yerusalim. 4Mon katon anyamanan kaula noro' asareng reng-oreng ganeka, kaula enggi noro'a. 5Kaula entara ka sampeyan saamponna kaula lebat Makedoniya, sabab kaula aneyat lebada e ka'issa'. 6Olle daddi kaula ennengnga bi' sampeyan sakejja', kadiya saabidda mosem cellep. Saamponna ganeka sampeyan bisa abanto kaula nerrossagi parjalanan ganeka. 7Kaula entara ka sampeyan banne sakadar nyepperra malolo. Mon Pangeran ngedine, kaula terro abaga abit enneng sareng sampeyan. 8Sabatara paneka kaula ennengnga e kottha paneka, Efesus, sampe' are Pentakosta. 9E ka'iya bannya' kasempadan kaangguy kon-lalakon se aguna, maske bannya' jugan oreng se nolak. 10Mon Timotiyus dhateng, tarema'agi kalaban bagus sopaja betta apolong ban sampeyan, sabab Timotiyus ganeka padha jugan sareng kaula, alako kaagem Pangeran. 11Ja' kantos badha se ta' parduli ka Timotiyus ganeka. Tolonge sopaja Timotiyus ganeka bisa nerrossagi parjalananna kalaban salamet, sabab kaula anante' dhatengnga Timotiyus ganeka ban tan-taretan laenna. 12Parkara taretan Apolos, ampon pan-saponapan kale bi' kaula ebalai sopaja abareng bi' tan-taretan laenna entar ka sampeyan. Nangeng Apolos ganeka gi' ta' yakin ja' aba'na kodu mangkat samangken. Nangeng mon la-bila badha kasempadan, tanto Apolos ganeka dhateng jugan. 13Sampeyan kodu te-ngate ban pakoko imanna daddi oreng Kristen. Pabangal, ban pakowat. 14Ponapa saos se elakone sampeyan, lakone kalaban taresna. 15Tantona sampeyan oneng ka Stefanus sareng kalowargana; kalowarga ganeka se dha'-adha' daddi Kristen e Akhaya. Kalowarga ganeka kantos ka dhalem atena alako malolo kaangguy aladine ommadda Allah. 16Kaula ngarep kalaban gu-onggu, toro' pimpinanna reng-oreng se akadi Stefanus ganeka, sarta reng-oreng laenna se alako saleng tolong sarta aladine ommat asareng bi' reng-oreng ganeka. 17Kaula perak polana Stefanus, Fortunatus ban Akhaikus dhateng; ka kaula reng-oreng ganeka daddi gantena sampeyan. 18Reng-oreng ganeka maperak ate kaula, akadi se maperak sampeyan. Reng-oreng kadi ganeka kodu eargai. 19Jema'at-jema'at e Asia akerem salam ka sampeyan. Akwila sareng Priskila sarta jema'at se akompol e compo'na se kadhuwa ganeka jugan akerem salam Kristen se anga'. 20Sadajana taretan se badha e ka'iya akerem salam ka sampeyan. Tore padha saleng akerem salam kalaban kajunjun sacara taretan Kristen. 21Kaula namba'ana salam se etoles kaula dibi': Salam dhari kaula, Paulus. 22Oreng se ta' taresna ka Pangeran, mandar ta' salamedda. Maranatha -- Guste, Pangeran kaula, ngereng rabu ka ka'dhinto'! 23Moga-moga Guste Isa aberkadi sampeyan. 24Kalaban kataresna'an kaula ka sampeyan sadaja se daddi settong sareng Isa Almasih. Hormat kaula, Paulus


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\