1 KORINTUS 4

1Anggep saos kaula sadaja paneka abdina Almasih, se epassrae kaangguy aberta'agi na-rancanana Allah se gi' ta' ekaonenge dunnya. 2Se paleng epenta dhari abdi se kadi gapaneka enggi paneka kaestowan ka lorana. 3Monggu ka kaula, ta' daddi so'al kadi ponapa pamanggina sampeyan -- otabana pasera'a saos -- parkara kaula. La'-mala' ponapa se epekker kaula dibi' parkara aba' kaula, ta' daddi parkara. 4Kaula ta' apangrasa sala e dhalem parkara ponapa'a saos, nangeng gapaneka banne bukte ja' kaula pajat ta' sala. Pangeran dibi' se nantowagi ponapa kaula sala otaba bunten. 5Daddi, sarrena gi' banne baktona, sampeyan ja' ru-kaburu nantowagi ponapa oreng paneka sala otaba bunten. Nante' saos kantos Guste Isa rabu. Salerana se mokka'a sadajana roseya se ta' katengal, se badha e pettengna. Salerana se abungkara sadajana neyat se badha e dhalem atena manossa. E bakto gapaneka buru oreng padha narema dhari Allah pangalem se sapatodda etarema. 6Tan-taretan! Kaangguy sampeyan sadaja, kaula ngangguyyagi gapaneka sadaja ka Apolos sareng ka badan kaula dibi'. Maksottepon sopaja dhari contona kaula sareng Apolos, sampeyan kengeng ajar ponapa artena ca'-oca'an. "Teggu' atoran se badha". Kalaban sapaneka ta' kera badha settongnga e antarana sampeyan se bisa dir-ngedirragi oreng se settong, laju ya-nyeya laenna. 7Pasera se madaddi sampeyan alebbiyan dhari oreng laen? Sadaja se etarema sampeyan gu ta' dhari Allah sadaja? Daddi, aponapa sampeyan me' ngedirragi aba', akadi sadajana se badha e sampeyan ganeka banne papareng? 8Pajat sampeyan ampon ta' parlo pa-ponapa pole! Sampeyan ampon sogi! Sampeyan ampon daddi rato! Kaula sakanca bunten. Saponapa saena ja' sakenga sampeyan sadaja padha daddi rato onggu, me' olle kaula sakanca bisa noro' marenta. 9Sabab menorot pamanggi kaula, kaula sakanca, enggi paneka sul-rasul, sareng Allah ebadhi tatenggun e adha'na manossa sareng para malaekat. Kaula sakanca padha sareng oreng nespa se eparenge okoman mate e adha'na oreng se bannya', erak-sorak sareng dunnya. 10Polana Almasih, kaula sakanca daddi oreng budhu, ban sampeyan daddi oreng Kristen se penter! Kaula sakanca ta' gadhuwan kakowadan, sampeyan oreng se parjuga! Kaula sakanca ecale, sampeyan elem-alem! 11Sampe' samangken kaula sakanca kalaparan sareng kapelka'en; kalambi kare se cekka'; eseksa oreng; ta' gadhuwan kennengngan se teptep; 12kaula sakanca makalowar pello koneng nyare kasap. Mon ebasto, kaula sakanca aberkadi; mon eseksa, kaula sakanca sabbar; 13mon nyama eba'juba'agi oreng, kaula sakanca males sareng ca'-oca' se manes. Kaula sakanca wang-buwanganna oreng; kantos samangken kaula sakanca eanggep akadi re'-kerre'na bume. 14Kaula noles sapaneka ka sampeyan banne matodhusa sampeyan, tape la'-mala'ana sampeyan akadi ana' kaula dibi'. 15Sabab kaula paneka ramana sampeyan, sanajjan sampeyan menangka oreng Kristen olle daddi sampeyan gadhuwan guru sapolo ebu. E dhalem odhi'na sampeyan menangka oreng se daddi settong sareng Almasih, kaula se daddi ramana sampeyan, sabab kaula se ngeba Kabar Bagus parkara Almasih ka sampeyan. 16Daddi kaula nyo'ona kalaban gu-onggu ka sampeyan sopaja sampeyan nerowe contona kaula. 17Kaangguy kaparlowan ganeka kaula ampon ngotos Timotiyus ka sampeyan. Menangka moredda Almasih, Timotiyus ganeka padha sareng ana' kaula dibi' se kakase. Timotiyus ganeka ana' se ekenneng parcaja. Timotiyus bakal maemoda sampeyan parkara carana odhi' se etoro' kaula saamponna kaula parcaja ka Almasih, enggi paneka carana odhi' se eajarragi bi' kaula ka saneyap jema'at e ka'imma'a saos. 18E antarana sampeyan badha pan-saponapan oreng se daddi sombong polana nyangka ja' kaula ta' kera entar ka sampeyan. 19Nangeng manabi Pangeran ngedine, kaula entara jugan ka sampeyan ta' saponapa abidda dhari samangken. E bakto ganeka kaula bakal nengalana jugan ponapa se badhi elakone reng-oreng se sombong ganeka; banne namong cacana malolo. 20Sabab mon Allah marenta odhi'na oreng, hal gapaneka ebukteyagi sareng kakowadanna odhi'na oreng gapaneka, banne sareng cacana. 21Daddi tore pele ka'imma se ekasokane sampeyan! Ponapa kaula entara ka sampeyan ngajara kalaban kakerrasan otabana kaula dhatengnga kaangguy ngajar kalaban alos etoro'e bellas ase?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\