1 KORINTUS 6

1Kadi ponapa me' badha e antarana sampeyan se bangal entar ka hakim se ta' oneng ka Allah, parlo agugat taretanna se saiman mon oreng ganeka atokar ban taretanna ganeka? Ponapa me' nyo'on ka ommadda Allah sopaja ngorossagi parkara ganeka kantos lastare? 2Ponapa sampeyan ta' oneng ja' ommadda Allah bakal ngadilana dunnya paneka? Daddi, mon sampeyan pajat ngadilana dunnya paneka, aponapa sampeyan me' ta' sanggup malastare dibi' parkara pangadilan se tadha' artena? 3Ponapa sampeyan ta' oneng ja' sampeyan sareng kaula badhi ngadilana para malaekat? Ponapa pole ra-parkara ren-aren e dhalem odhi' e dunnya paneka! 4Daddi mon badha ra-parkara kadi ganeka, ponapa sareng sampeyan eparkara'agiya ka reng-oreng se ta' gadhuwan kobasa sakale e dhalem jema'at? 5Matodhusan onggu! E antarana sampeyan tanto badha se cokop bicaksana kaangguy ngoros kantos lastare sadajana tokar e antarana tan-taretan sasama Kristen! 6Nangeng sabaligga, oreng Kristen entar ka oreng se banne Kristen agugat taretanna se Kristen! 7Ponapa pole abakta parkara ka oreng se banne Kristen; badhana tokar e antarana sampeyan dibi' bai ampon noduwagi kakala'anna sampeyan. Langkong sae sampeyan narema barang se ta' adil otabana eparogi! 8Nangeng la'-mala' sampeyan dibi' se ta' adil ka oreng laen, sampeyan dibi' se marogi oreng laen. Ban sampeyan se kantha ganeka la'-mala' ka tan-taretanna se saiman. 9Sampeyan ba' onenga ja' reng-oreng se ta' atoro' ka karsana Allah, ta' kera daddi anggotana ommadda Allah? Ja' ekenneng co-koco oreng! Reng-oreng se alako ma'seyat, reng-oreng se nyemba brahala, se azina, se alako cemmer sareng oreng se padha lake'na, 10se ngeco', se dhakka, se dujan mabu', se dujan aba'-juba'agi oreng laen, sareng se merres oreng laen -- sadajana oreng se kantha ganeka ta' kera daddi anggotana ommadda Allah. 11E antarana sampeyan gi' dhimen badha se atengka kadi ganeka. Nangeng samangken sampeyan enyata'agi berse dhari dusa. Sampeyan ampon daddi kaagunganna Allah malolo. Sampeyan ampon sae pole hubunganna sareng Allah, sabab sampeyan parcaja ka Guste Isa Almasih sareng polana kobasana Errohna Allahna sampeyan sareng kaula sadaja. 12Badha oreng se ngoca' ja' saneyap oreng kengeng aponapa'a saos. Nangeng monggu ka kaula ta' sadajana aguna. Daddi, sanare kaula kengeng aponapa'a saos, kaula ta' poron kaula paneka ekobasae ponapa'a saos. 13Badha jugan se ngoca' ja' teddha'an paneka kaangguy tabu', dineng tabu' paneka kaangguy teddha'an. Nangeng se dhadhuwa' ganeka bakal epatadha'a sareng Allah. Badanna manossa ta' kengeng eangguy badhi hubungan se ma'seyat, nangeng coma badhi ngabdi ka Pangeran. Ban Pangeran badhi meyara badan gapaneka. 14Allah ampon maodhi' pole Guste Isa dhari sedana, sapaneka jugan Allah badhi maodhi' sampeyan sareng kaula sareng kobasana. 15Sampeyan oneng ja' badanna sampeyan paneka bagiyanna badanna Almasih dibi'. Daddi, ponapa kaula kengeng ngala' settong bagiyanna badanna Almasih, laju ebadhi bagiyanna badanna sondel? Bunten! 16Otabana, kadiya sampeyan gi' ta' oneng ja' oreng se apolong sareng sondel, daddi settong sareng sondel ganeka? Sabab e dhalem Alketab esebbuttagi, "Se kadhuwa daddi settong." 17Nangeng oreng se apolong sareng Pangeran, errohna daddi settong sareng Errohna Pangeran. 18Jauwi lalakon ma'seyat. Sabab sadajana dusa laenna se elakone oreng kalakon e lowaranna badanna. Nangeng oreng se alako cemmer, padha sareng se agabay dusa ka badanna dibi'. 19Sampeyan kodu oneng ja' badanna sampeyan paneka kalenggiyanna Errohna Allah. Erroh ganeka badha e dhalemmanna sampeyan. Ban Allah dibi' se apareng Erroh ganeka ka sampeyan. Sampeyan paneka andhi'na Allah, banne andhi'na sampeyan dibi'. 20Sampeyan ampon epondhut sareng Allah, ban Allah ampon majar lonas. Daddi, badanna sampeyan ganeka kodu eagem kalaban cara se madhateng kamolja'an ka Allah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\