1 YAHYA 2

1Na'! Kaula noles sorat paneka ka sampeyan, sopaja sampeyan ta' agabaya dusa. Tape mon badha se agabay dusa, badha se nolong sampeyan sareng kaula, enggi paneka Isa Almasih se adil; se nyo'onnagiya sampeyan sareng kaula sadaja e ajunanna Rama. 2Kalaban parantara'anna Almasih sa-dusana sampeyan sareng kaula esapora; ban banne pera' dusana sampeyan sareng kaula malolo, tape dusana sadajana ommat manossa. 3Mon sampeyan ngestowagi papakonna Allah, ganeka tandhana sampeyan oneng ka Allah. 4Oreng se ngoca', "Sengko' tao ka Allah," tape ta' ngestowagi papakonna, oreng ganeka lecegan, ban Allah tadha' e dhalem atena. 5Nangeng oreng se ngestowagi dhabuna Allah, oreng ganeka taresna ka Allah kalaban samporna. Ganeka tandhana oreng odhi' daddi settong sareng Allah. 6Pasera se ngoca' odhi' daddi settong sareng Allah, kodu odhi' noro' lampadda padana Almasih. 7Tan-taretan se kakase! Se etoles kaula paneka banne parenta anyar. Paneka parenta se laju se ampon epanapa' ka sampeyan sajjegga sampeyan parcaja ka Almasih; enggi paneka berta dhari Allah se ampon epeyarsa sampeyan sabellunna. 8Maske sapaneka, parenta se etoles kaula paneka anyar jugan; sabab kabendherranna bisa eoladi e dhalem Almasih ban e dhalem sampeyan dibi'. Sabab petteng ampon sajan elang ban terrang se sabendherra ampon molae nyonar. 9Oreng se ngoca' badha e dhalem terrang tape gi' baji' ka taretanna, oreng ganeka gi' badha e pettengnga sampe' samangken. 10Oreng se neser ka taretanna, odhi' e dhalem terrang sampe' e oreng ganeka tadha' settonga barang se bisa daddi lantaranna oreng laen agabay dusa. 11Nangeng oreng se baji' ka taretanna badha e pettengnga. Oreng ganeka ajalan e pettengnga, ta' oneng ajalana ka'amma, sabab e pettengnga oreng ganeka ta' nengale pa-ponapa. 12Sengko' noles ka ba'na, na'-kana', sabab dusana ba'na la esapora Almasih. 13Kaula noles ka sampeyan, Pa'-bapa', polana sampeyan ampon oneng ka Salerana se ampon badha dhari parmola'an. Sengko' noles ka ba'na, ngangodhadan, sabab ba'na la makala Se Jahat. 14Sengko' noles ka ba'na, na'-kana', sabab ba'na la kennal ka Rama. Kaula noles ka sampeyan Pa'-bapa', sabab sampeyan kennal ka Dhabu se ampon badha dhari parmola'an. Sengko' noles ka ba'na, ngangodhadan, sabab ba'na kowat. Dhabuna Allah badha e atena ba'na, ban ba'na la makala Se Jahat. 15Ja' lebur ka dunnya paneka, otaba ka ponapa'a bai se badha e dunnya paneka. Mon sampeyan lebur ka dunnya paneka, sampeyan ta' taresna ka Rama. 16Sadaja se badha e dunnya paneka -- se ekaterrowe tabi'adda manossa se dusa, se etangale pas ekaterro sarta edir-edirragi -- ganeka sadaja banne dhari Rama asalla, tape dhari dunnya. 17Dunnya se sadajana essena ekaterrowe manossa, bakal duliya mosna. Nangeng oreng se norodi kasokanna Allah, teptep odhi' salanjangnga. 18Na', aher jaman ampon para'! Sampeyan ampon ebalai sabellunna ja' mosona Almasih bakal dhatengnga; ban samangken ampon bannya' oreng se ngamoso Almasih. Ganeka tandhana ja' aher jaman ampon para'. 19So-mosona Almasih ganeka reng-oreng se ampon nyengla ta' poron akompol bi' sampeyan sareng kaula sadaja, polana reng-oreng ganeka salerressa ta' tamaso' kompolanna sampeyan ban kaula sadaja. Ja' sakenga reng-oreng ganeka tamaso' kompolanna sampeyan sareng kaula sadaja, tanto paggun akompol ban sampeyan sareng kaula sadaja. Tape reng-oreng ganeka nyengla ta' akompol bi' sampeyan sareng kaula sadaja, sopaja terrang ja' tadha' settonga dhari reng-oreng ganeka se tamaso' kompolanna sampeyan sareng kaula sadaja ongguwan. 20Nangeng sampeyan ampon narema Errohna Allah dhari Isa Almasih daddi sampeyan padha oneng ka pangajaran se bendher. 21Daddi kaula noles sorat paneka banne polana sampeyan ta' kennal ka pangajaran se lerres, nangeng la'-mala' polana sampeyan ampon oneng, ban sampeyan jugan ampon oneng ja' pangajaran se bendher ganeka tadha' lecegga. 22Se lecek oreng se ngoca' ja' Isa paneka banne Rato Panyalamet se ejanjiyagi Allah. Oreng ganeka mosona Almasih; oreng ganeka ta' ngakone Rama ban Pottra. 23Oreng se ta' ngakone Pottra artena ta' narema Rama jugan. Ban oreng se ngakone Pottra, artena jugan narema Rama. 24Daddi, berta se epeyarsa sampeyan sajjegga sampeyan molae parcaja kodu jaga pateppa' e dhalem ate. Mon sampeyan agateyagi berta ganeka epateppa', sampeyan tanto terros odhi' daddi settong sareng Pottra ban sareng Rama. 25Ban paneka' se ejanjiyagi Almasih dibi' ka sampeyan ban kaula sadaja: odhi' se saongguna ban langgeng. 26Kaula noles ka sampeyan parkara reng-oreng se aehteyar nepowa sampeyan. 27Nangeng parkara sampeyan dibi', Almasih ampon magili Errohna ka sampeyan. Ban saabidda Errohna ganeka badha e sampeyan, ta' parlo badha oreng laen se ngajari sampeyan. Sabab Errohna Almasih ganeka ngajarragi ponapa'a saos ka sampeyan. Ban se eajarragi Salerana ganeka lerres, tadha' se lecek. Daddi sampeyan kodu atoro' ka ponapa se eajarragi Erroh ganeka, ban sampeyan kodu odhi' daddi settong sareng Almasih. 28Daddi, na', sampeyan papaggun odhi' daddi settong ban Almasih, sopaja e bakto Salerana rabu, sampeyan ban kaula sadaja bangal ngadhep ka Salerana, ban ta' ngetek polana todhus. 29Sampeyan ampon oneng ja' Almasih paneka odhi' menorot kasokanna Allah. Daddi sampeyan kodu oneng jugan ja' saneyap oreng se odhi' menorot kasokanna Allah paneka pottrana Allah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\