1 YAHYA 5

1Oreng se parcaja ja' Isa paneka Rato Panyalamet se ejanjiyagi Allah, oreng ganeka pottrana Allah. Oreng se taresna ka eppa'na, tanto taresna ka ana'na keya. 2Kalaban jalan sapaneka sampeyan ban kaula sadaja oneng ja' sampeyan ban kaula padha taresna ka tra-pottrana Allah: Sampeyan ban kaula taresna ka Allah ban ta'at ka kon-papakonna. 3Sabab taresna ka Allah andhi' arte ngestowagi kon-papakonna. Ban kon-papakonna ta' berra' monggu ka sampeyan ban kaula, 4sabab saneyap pottrana Allah sanggup makala dunnya se jahat paneka. Ban sampeyan ban kaula makala dunnya kalaban iman. 5Pasera se bisa makala dunnya? Pera' oreng se parcaja ja' Isa paneka Pottrana Allah. 6Isa Almasih se rabu ka dunnya bi' aeng baptisanna sarta dharana sedana. Salerana rabu banne pera' bi' aeng, nangeng bi' aeng ban dhara. Ban Errohna Allah dibi' se apareng kasakseyan ja' ganeka lerres, sabab Errohna Allah ta' tao lecegan. 7Badha sakse katello: 8Errohna Allah, aeng ban dhara -- se tatello' ganeka kasakseyanna padha. 9Sampeyan ban kaula parcaja ka kasakseyanna manossa, nangeng kasakseyanna Allah jang akowadan pole. Ban ganeka kasakseyan se ampon eparengngagi Allah parkara Pottrana. 10Daddi, oreng se parcaja ka Pottrana Allah, ampon narema kasakseyan ganeka e dhalem atena; nangeng oreng se ta' parcaja ka Allah, nganggep Allah paneka lecegan, sabab aba'na ta' parcaja ponapa se edhabuwagi Allah parkara Pottrana. 11Paneka' kasakseyan ganeka: Allah ampon marenge ka sampeyan ban kaula sadaja odhi' saongguna ban se langgeng, ban Pottrana ganeka somberra odhi' ka'issa'. 12Oreng se gadhuwan Pottrana Allah, gadhuwan odhi' ganeka; ban oreng se ta' gadhuwan Salerana, ta' gadhuwan odhi' ganeka. 13Kaula noles sorat ka sampeyan se parcaja ka Pottrana Allah, sopaja sampeyan padha oneng ja' sampeyan ampon gadhuwan odhi' se saongguna ban langgeng. 14Ban sampeyan ban kaula bangal ngadhep ka ajunanna Allah, polana sampeyan ban kaula yakin ja' Allah ampon ngabbuli parnyo'onanna sampeyan ban kaula sadaja, mon sampeyan ban kaula nyo'on ponapa'a saos se cocok sareng kasokanna. 15Sarrena sampeyan ban kaula oneng ja' Salerana meyarsa'agi sampeyan ban kaula sadaja mon nyo'on ka Salerana, sampeyan ban kaula sadaja oneng jugan ja' Salerana marenge ponapa saos se eso'on sampeyan ban kaula sadaja ka Salerana. 16Mon sampeyan nengale sala settong oreng sasama Kristen alako dusa se ta' andaddiyagi oreng ganeka kaelangan odhi' saongguna ban se langgeng sampeyan saena adu'a ka Allah; ban Allah tanto marenge odhi' paneka ka oreng ganeka. Paneka kaangguy oreng se dusana ta' andaddiyagi oreng ganeka kaelangan odhi' ganeka. Nangeng badha dusa se andaddiyagi oreng kaelangan odhi' se langgeng. Parkara ganeka kaula ta' ngoca' ja' sampeyan kodu adu'a ka Allah. 17Sadajana lalakon se sala paneka dusa, nangeng badha dusa se andaddiyagi oreng kaelangan odhi' se saongguna ban se langgeng. 18Sampeyan ban kaula padha oneng ja' ampon daddi tra-pottrana Allah, ta' ros-terrosan agabay dusa, sabab Pottrana Allah ngaobi salerana, ban Se Jahat ta' bisa apa-ponapa ka oreng ganeka. 19Sampeyan ban kaula oneng ja' sampeyan ban kaula paneka kaagunganna Allah, sanare saantero dunnya paneka badha e babana kakobasa'anna Se Jahat. 20Sampeyan ban kaula sadaja ampon oneng ja' Pottrana Allah ampon rabu ban ampon apareng pangarteyan ka sampeyan ban kaula sadaja, sopaja sampeyan ban kaula sadaja kennal ka Allah se lerres. Sampeyan ban kaula sadaja odhi' daddi settong sareng Allah se lerres ban odhi' daddi settong sareng Pottrana Isa Almasih. Ganeka Allah se lerres ban ganeka odhi' se salerressa ban se langgeng. 21Na', sampeyan sadaja kodu ajauwi la-brahala!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\