1 PETRUS 1

1- 2Tan-taretan ommat peleyanna Allah, se acar-pencar e nagara manca e dhaera Pontus, Galatia, Kapadokiya, Asia ban Bitiniya! Kaula, Petrus, rasulla Isa Almasih, ngarep moga-moga Allah marenge berkat sareng sejahtera se sabannya'na ka sampeyan. Sampeyan epele epadaddi ommadda Allah menorot rancanana Allah Rama. Ban Errohna Allah ampon madaddi sampeyan ommat se socce, malolo kaagem ka Allah, sopaja sampeyan ta'at ka Isa Almasih sarta epasocce sareng dharana. 3Tore asokkor ka Allah, Ramana Guste Isa Almasih! Sabab Allah paneka talebat raja bellas asena ka sampeyan sareng kaula sadaja, kantos apareng odhi' se anyar ka sampeyan sareng kaula sadaja kalaban maodhi' pole Isa Almasih dhari sedana. Ganeka madhateng pangarebban se koko ka sampeyan sareng kaula sadaja. 4Sampeyan sareng kaula sadaja ngarep narema'a kat-berkat se esadhiya'agi Allah ka ommadda, enggi paneka kat-berkat se esempen Allah e sowarga, daddi ta' kera rosak otaba bucco' otaba lontor. 5Sadaja ganeka eparengngagi ka sampeyan, polana sampeyan parcaja ka Allah. Daddi sampeyan ejaga bi' kobasana Allah sopaja sampeyan narema kasalameddan se ampon epasadhiya enyata'agiya e aher jaman. 6Daddi sampeyan kodu paperak, maske samangken kaangguy sabatara bakto sampeyan sossa polana ngadhebbi acem-macem coba. 7Maksodda kaangguy abukteyagi ponapa sampeyan parcaja onggu ka Pangeran ponapa bunten. Emmas se bisa rosak saos eoji bi' apoy. Mangkana imanna sampeyan lebbi arga dhari emmas, daddi kodu eoji jugan sopaja koko. Kalaban sapaneka sampeyan bakal ealemma sareng ehormadana ban epatenggiya e are Isa Almasih rabu pole. 8Sampeyan taresna ka Salerana, maske gi' dhimen sampeyan ta' ngoladi Salerana. Ban sampeyan parcaja ka Salerana maske samangken sampeyan ta' ngoladi Salerana. Ganeka sababba sampeyan perak, ban ngarassa'agi kasennengngan se agung se ta' kaocap. 9Sabab tojjuwanna imanna sampeyan ampon ekaolle, enggi paneka kasalameddanna sokmana sampeyan. 10Kasalameddan ganeka se etalektegi sareng para nabbi; ban bi-nabbi ganeka aramallagi parkara berkat se eparengngagi Allah ka sampeyan. 11Bi-nabbi ganeka nalektegi kadi ponapa ban bila parkara ganeka se kalakona, se ekamaksod sareng Errohna Almasih se badha e dhalem reng-oreng ganeka. E bakto ganeka Errohna anobuwattagi ka reng-oreng ganeka parkara kasossa'an-kasossa'an se kodu etanggung Almasih ban parkara kaagunganna se nyosola saamponna ganeka. 12Ka bi-nabbi ganeka Allah apareng oneng ja' ponapa saos se eastane bi-nabbi ganeka banne kaangguy kaparlowanna aba'na dibi', nangeng kaangguy kaparlowanna sampeyan, enggi paneka pa-ponapa se samangken paneka ampon epeyarsa sampeyan ce' terrangnga dhari reng-oreng se abakta Kabar Bagus parkara Isa Almasih. Reng-oreng ganeka manapa' sadajana parkara ganeka ka sampeyan kalaban kobasana Errohna Allah se ekerem Salerana dhari sowarga. La'-mala' kat-malaekat terro onenga jugan parkara kabar se eberta'agi reng-oreng ganeka. 13Daddi sampeyan kodu asadhiya. Te-ngate, ban ngarep ja' nga-satengnga ka berkat se eparengngagiya ka sampeyan e bakto Isa Almasih rabu pagi'. 14Pata'at ka Allah, ban ja' odhi' norodi pangaterrona sampeyan se lamba', e bakto sampeyan gi' ta' oneng ka Allah. 15Sabaligga, e dhalem sadajana se elakone sampeyan, sampeyan kodu socce, akadi Allah se nembali sampeyan paneka socce. 16E dhalem Alketab esebbuttagi, "Ba'na kodu socce, sabab Sengko' socce." 17Sampeyan nyebbut Rama ka Allah e bakto sampeyan adu'a ka Salerana. Allah ganeka se ahakime manossa satembang sareng lalakonna bang-sebang ta' kalaban ada'-bida'agi oreng. Daddi, saabidda sampeyan gi' odhi' e dunnya paneka, sampeyan kodu ngagungngagi Allah e dhalem odhi'na. 18Sabab sampeyan oneng ponapa se ebajarragi kaangguy mamardika sampeyan dhari odhi' se parcoma, barisanna bangatowana sampeyan. Bajaranna banne barang se bisa rosak akadi salaka otabana emmas, 19bajaranna ce' tenggina argana, enggi paneka Almasih dibi', se akadi dumba se tadha' calena se ekurbannagi ka Allah. 20Almasih epele sareng Allah sabellunna dunnya paneka ecepta'agi. Ban e re-are e bakto ampon para' napa'a ka aher jaman paneka, Salerana rabu ka dunnya sopaja sampeyan epasalamedda. 21Kalaban lebat Almasih sampeyan parcaja ka Allah se maodhi' pole Salerana saamponna seda sarta amolja'agi Salerana. Daddi Allah se eparcaja sampeyan, ban se daddi pangarebbanna sampeyan. 22Sarrena sampeyan ta'at ka pangajaran se dhari Allah sampeyan maberse aba', sarta ehlas taresna ka reng-oreng se saiman, sampeyan kodu padha saleng taresna kalaban gu-onggu. 23Sabab lebat dhabuna Allah se odhi' sareng se langgeng ka'issa', sampeyan ampon ebadhi manossa anyar se lahir banne dhari manossa, tape dhari Rama se langgeng. 24E dhalem Alketab esebbuttagi sapaneka, "Ommat manossa reya kabbi akantha rebba, ban kamolja'anna akantha kembangnga rebba. Rebbana elop, kembangnga ngalotor; 25tape dhabuna Pangeran paggun saabidda." Dhabu ganeka Kabar Bagus se ampon eberta'agi ka sampeyan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\