1 PETRUS 4

1Lantaran Almasih ampon eseksa badanna, sampeyan jugan kodu makowat aba' sareng pekkeran se kadi ganeka. Sabab oreng se sangsara badanna ta' agabay dusa pole. 2Daddi, dhari samangken sampeyan kodu odhi' e dunnya paneka menorot kasokanna Allah, banne menorot pangaterrona manossa. 3Gi' dhimen sampeyan ampon cokop abit ngalakone pa-ponapa se biyasana elakone reng-oreng se ta' oneng ka Pangeran. Odhi'na sampeyan ta' sae. Sampeyan norodi napso, bu'-mabu'an, ata-pesta, nom-enoman, nyemba brahala kalaban cara se majitjit. 4Samangken oreng se ta' oneng ka Pangeran padha heran polana sampeyan ta' noro' odhi' akadi reng-oreng ganeka, se ane'madi dusa ta' abates. Daddi reng-oreng ganeka ya-nyeya sampeyan. 5Nangeng, reng-oreng ganeka kodu atanggung jawab ka Allah se ampon asadhiya ngadilana oreng se odhi' ban se mate. 6Ganeka sababba Kabar Bagus eberta'agi jugan ka oreng se ampon mate. Maksodda sopaja reng-oreng ganeka, se ampon eadili badanna -- akadi sadajana oreng se eadili sapaneka jugan -- bisa odhi' sacara rohani, menorot kasokanna Allah. 7Sadajana ampon para' napa'a ka aherra, daddi sampeyan kodu ngator aba' sareng pangastete, me' olle bisa adu'a. 8Kong-langkong sampeyan kodu saleng taresna gu-onggu, sabab kalaban saleng taresna sampeyan tanto kasokan jugan saleng nyapora. 9Sampeyan kodu padha saleng narema oreng laen e compo'na bang-sebang, ta' kalaban aseddhiyan. 10Sampeyan sadaja ampon padha narema bang-sebang papareng se ada-bida dhari Allah. Dhari sabab ganeka, menangka oreng se ngoros kalaban sae paparengnga Allah, sampeyan kodu aguna'agi paparengnga Allah ganeka kaangguy kaparlowanna sadajana oreng. 11Oreng se manapa' berta, kodu manapa' berta dhari Allah; oreng se aladine oreng laen, kodu aladine kalaban kakowadan se dhari Allah; sopaja e dhalem parkara ponapa'a saos, Allah bisa eagungngagi lebat Isa Almasih. Salerana se kobasa ban patot eagungngagi kaangguy salanjangnga. Amin. 12Tan-taretan se kakase! Sampeyan samangken nanggung kasossa'an se talebat rajana polana sampeyan teppa'na ecoba. Nangeng ja' arassa heran, akaton badha barang se lowar biyasa kadaddiyan ka sampeyan. 13La'-mala', sampeyan kodu arassa senneng polana noro' nanggung kasossa'an asareng Almasih. Daddi dhaggi', mon kaagunganna Almasih eduduwagi, sampeyan bakal peraga. 14Sampeyan pojur manabi eya-seya oreng lantaran ngereng Almasih. Ganeka artena Erroh se molja, enggi paneka Errohna Allah, badha e sampeyan. 15Ja' kantos e antarana sampeyan badha se nanggung kasossa'an lantaran dujan mate'e oreng, otaba daddi maleng, otaba alako jahat, otaba lantaran ro'-noro' e dhalem orosanna oreng laen. 16Tape mon sampeyan nanggung kasossa'an lantaran sampeyan oreng Kristen, sampeyan ja' todhus polana ganeka. Asakalangkong ka Allah polana sampeyan abakta asmana Almasih. 17Ampon napa' baktona Allah molae ngadilana dunnya, ban ommadda Allah dibi' se bakal eadilana kaadha'. Manabi pangadilanna Allah ganeka emolae dhari sampeyan sareng kaula sadaja, kadi ponapa daddina dhaggi' reng-oreng se ta' parcaja ka Kabar Bagus dhari Allah ganeka? 18E dhalem Alketab esebbuttagi sapaneka, "Mon reng-oreng se becce' bai malarat se epasalamedda, baramma'a pole reng-oreng dusa se ta' parcaja ka Allah?" 19Daddi, mon badha reng-oreng se nanggung sangsara lantaran ekasokane Allah, reng-oreng ganeka kodu odhi' bendher ban massra'agi aba' ka Panceptana, se salanjangnga bakal neptebbana janjina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\