1 TIMOTIYUS 4

1Errohna Allah adhabu epaterrang ja' e bakto se bakal dhateng sabagiyan oreng bakal mortada, ta' ngakone Almasih. Reng-oreng jareya bakal noro'a roh-erroh se noduwagi jalan se la-sala, sarta atoro' ka pangajaran-pangajaranna erroh jahat, 2se eajarragi kalaban parantara'anna reng-oreng monafek se lecegan. Atena reng-oreng jareya la petteng. 3Reng-oreng jareya ngajarragi ja' oreng ta' olle abine otaba alake, ban badha cem-macemma kakanan se ta' olle kakan. Mangkana kakanan jareya ecepta'agi Allah kaangguy ekakan kalaban asokkor ka Salerana bi' reng-oreng se parcaja ka Almasih ban se la tao ka pangajaranna Allah se bendher. 4Pa-apa se ecepta'agi Allah reya bagus, tadha' settonga se kodu eanggep haram mon la etarema kalaban asokkor ka Allah. 5Sabab kakanan reya daddi halal mon eberkadi Allah sarta etoro'e du'a. 6Mon ba'na ngajarragi jareya kabbi ka tan-taretan se saiman, ba'na nyamana abdina Isa Almasih se bagus lakona. Ban ba'na bakal terrosa mabagus batenna ba'na bi' dhabuna Allah se daddi kaparcaja'anna ba'na, sarta bi' pangajaran-pangajaran se bendher se la etoro' ba'na sampe' sateya. 7Jauwi ta-careta tahayyul se ta' aguna. Alate kaangguy odhi' abakte ka Allah. 8Lateyanna badan reya sakone' gunana, tape lateyanna rohani aguna e dhalem parkara apa'a bai, sabab agandhu' janji kaangguy odhi' sateya reya ban e bakto se bakal dhatengnga. 9Parkara jareya bendher, ban patot etarema sarta eparcaja pagu-onggu. 10Jareya sababba arapa sengko' ban ba'na abuwang ban alako berra', sabab sengko' ban ba'na tadha' batessa ngarep partolonganna Allah se odhi', Panyalamedda sakabbiyanna oreng, bi-lebbi reng-oreng se parcaja. 11Ajarragi jareya kabbi ka tan-taretan se saiman, sarta soro toro'. 12Ja' sampe' badha oreng maske settonga se nganggep ba'na reya kene' polana ba'na gi' ngodha. Sabaligga ba'na kodu daddi contona reng-oreng se parcaja e dhalem caca ban tengka gulina, e dhalem kataresna'anna ba'na ka sasamana, e dhalem kaparcaja'anna ba'na ka Almasih sarta odhi'na ba'na se morne. 13Sabatara reya, sampe' sadhatengnga sengko' dhaggi', ba'na kodu pagu-onggu maca'agi Alketab ka reng-oreng, ban nyothok sarta ngajari reng-oreng jareya. 14Ja' paentheng ngangguy paparengnga Errohna Allah se eparengngagi ka ba'na e bakto pin-pamimpinna jema'at nompangngagi tanangnga ka attassa cethagga ba'na, ban bi-nabbi manapa' pessenna Allah parkara ba'na. 15Jalannagi jareya kabbi pagu-onggu sopaja kamajuwanna ba'na etangale'e bi' sakabbiyanna oreng. 16Jaga aba'na dibi' ban bariya keya pangajaranna ba'na. Ba'na kodu esto ngalakone jareya, sabab kalaban cara se kantha jareya ba'na bakal masalamedda aba'na dibi' ban sakabbiyanna oreng se ngedhingngagi ba'na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\