2 YAHYA 1

1Kaatora ka Ebu peleyanna Allah ban ka tra-pottrana. Sorat paneka dhari kaula, pamimpinna jema'at se taresna onggu ka sampeyan. Banne kaula malolo, nangeng sadajana oreng se kennal ka Allah se lerres, padha taresna ka sampeyan. 2Sabab Allah alenggi e atena sampeyan ban kaula sadaja, ban bakal terrosa alenggi e dhalem sampeyan ban kaula sadaja salanjangnga. 3Moga-moga sampeyan ban kaula sadaja padha eparengngana berkat sejahtera sareng Allah Rama, ban Isa Almasih Pottrana Rama ganeka. Moga-moga ganeka sadaja ekaandhi'a sampeyan ban kaula sadaja kalaban ate se berse sarta kalaban taresna. 4Kaula ce' peragga oneng ja' tra-pottrana sampeyan odhi' menorot pangajaranna Allah, akadi se ampon epakonnagi Allah Rama ka sampeyan ban kaula sadaja. 5Daddi kaula nyo'ona kalaban gu-onggu ka sampeyan, Ebu, tore padha saleng taresna. Se ekoca'agi kaula paneka banne papakon anyar; papakon paneka ampon eparengngagi ka sampeyan ban kaula sadaja molae sampeyan ban kaula gi' buru parcaja. 6Taresna artena odhi' menorot kon-papakonna Allah. Ban papakon se ampon epeyarsa sampeyan molae dha'-adha'na enggi paneka ja' sampeyan kodu odhi' saleng taresna. 7Bannya' tokang tepo se ampon mencar ka saantero dunnya. Reng-oreng ganeka oreng se ta' ngakone ja' Isa Almasih rabu ka dunnya aropa manossa. Oreng se kadi ganeka tokang tepo, ban Mosona Almasih. 8Daddi jaga ja' kantos sampeyan kaelangan ponapa se ampon eehteyarragi kaula sadaja kaangguy sampeyan. Aehteyar sopaja sampeyan narema sadaja opana sampeyan dhari Allah. 9Oreng se ta' neggu'i pangajaranna Almasih, ban nyaleyot dhari pa-ponapa se eajarragi Almasih, oreng ganeka ta' gadhuwan Allah. Oreng se paggun neggu'i pangajaranna Almasih, artena gadhuwan Allah Rama ban Allah Pottra. 10Daddi mon badha oreng dhateng ngabarragi ka sampeyan pangajaran se ta' eajarragi Almasih, oreng ganeka ja' tarema e compo'na sampeyan otabana ja' aberri' salam ka oreng ganeka. 11Sabab oreng se aberri' salam ka oreng se kantha ganeka noro' abareng oreng ganeka e dhalem ngalakone lalakonna se jahat. 12Ce' bannya'na se terro ekoca'agiya kaula ka sampeyan, nangeng rassana lebbi bagus banne e dhalem sorat paneka. Kaula ngarep bisa entar apanggi bi' sampeyan dibi' ban acaca ka sampeyan dibi' sopaja atena sampeyan ban kaula sadaja padha perak onggu. 13Ebu, tra-pottrana taretan bine'na sampeyan se epele Allah jugan, akerem salam ka sampeyan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\