3 YAHYA 1

1Taretan Gayus se kakase! Kaula, pamimpinna jema'at, neser onggu ka sampeyan; 2kaula nyo'on ka Pangeran moga-moga sampeyan eparengngana baras ban ta' manggi alangan pa-ponapa, akadi sokmana sampeyan ta' manggi alangan pa-ponapa. 3Kaula ce' peragga e bakto badha tan-taretan Kristen dhateng ban abala ka kaula saponapa estona sampeyan ka Allah se lerres, sabab sampeyan pajat terros odhi' atoro' ka pangajaranna Allah. 4Tadha' se lebbi maperak kaula etembang se ngedhing ja' na'-ana' kaula padha odhi' menorot pangajaranna Allah. 5Taretan! Sampeyan ce' estona e dhalem lalakonna sampeyan kaangguy ca-kanca se padha Kristenna; la'-mala' reng-oreng Kristen se sampeyan gi' ta' kennal, bi' sampeyan eladine. 6Reng-oreng ganeka ampon notorragi ka jema'at e kennengngan kaula parkara kataresna'anna sampeyan. Tolong reng-oreng ganeka me' olle bisa nerrossagi parjalananna, ban kalaban cara se sapaneka masenneng panggaliyanna Allah, 7sabab e dhalem parjalanan kaangguy aladine Almasih, reng-oreng ganeka ta' narema bantowan pa-ponapa dhari reng-oreng se ta' kennal ka Allah. 8Daddi, sampeyan ban kaula sadaja se Kristen paneka kodu nolong ca-kanca se padha Kristenna akadi reng-oreng ganeka, sopaja sampeyan ban kaula sadaja bisa noro' tan-taretan e dhalem ehteyarra kaangguy mabalattra pangajaran se lerres dhari Allah. 9Kaula ampon noles sorat se pandha' ka jema'at, nangeng Diotrefes se terro daddiya pamimpinna jema'at, ta' poron atoro' ka kaula. 10Dhaggi' mon kaula ampon napa' ka'anja, kaula mokka'a sadajana se ampon elakone oreng ganeka, enggi paneka ra-parkara se jahat ban lecek se ekoca'agi oreng ganeka parkara kaula sadaja! Nangeng ganeka sadaja gi' ta' cokop monggu ka oreng ganeka. E bakto ca-kanca sasama Kristen ka'issa' dhateng, oreng ganeka ta' poron narema. La'-mala' alarang reng-oreng se narema'a reng-oreng Kristen se dhateng ganeka, ban oreng ganeka nyoro reng-oreng gella' kalowar dhari jema'at! 11Taretan se kakase, ja' nero barang se juba'. Tero se sae. Oreng se lalakonna sae, kaagunganna Allah. Ban oreng se lalakonna juba' gi' ta' kennal ka Allah. 12Sadajana oreng padha ngalem Demetriyus. La'-mala' Allah ngalem jugan. Kaula sadaja jugan ngalem, ban sampeyan oneng, taretan, ja' se ekoca'agi kaula sadaja ekenneng parcaja. 13Ce' bannya'na se terro ekoca'agiya kaula ka Sampeyan, nangeng ca'na kaula bango'an ta' ngangguy sorat. 14Kaula ngarep duliya bisa tapanggi bi' sampeyan, daddi kaula ban sampeyan bisa abu-dhabu dhep-adhebban. 15Moga-moga Pangeran aberkadana sampeyan. Ca-kancana sampeyan e kennengngan kaula paneka akerem salam ka sampeyan. Panapa'agi salam kaula ka sadajana ca-kanca bang-sebang.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\