CARETANA PARA RASUL 17

1Paulus ban Silas nerrossagi parjalananna lebat e Amfipolis ban Apoloniya sampe' ka Tesalonika. E jadhiya badha kennengnganna kabakteyanna oreng Yahudi. 2Paulus meyos ka kennengnganna kabakteyan jareya -- akantha biyasana mon badha kennengnganna kabakteyanna oreng Yahudi -- e jadhiya aso'al jawab parkara yat-ayadda Alketab ban reng-oreng se badha e jadhiya, sampe' tello are Sabat ros-terrosan. 3Adhasar ka yat-ayat e dhalem Alketab Paulus nerrangngagi ban abukteyagi ja' Rato Panyalamet se ejanjiyagi Allah parlo nanggung sangsara ban odhi' pole saellana sedana. "Isa se etotorragi kaula ka sampeyan paneka, enggi ganeka Rato Panyalamet se ejanjiyagi Allah," dhabuna Paulus. 4Badha reng-oreng se parcaja, laju ngereng Paulus ban Silas; bariya keya bannya' reng-oreng Yunani se tako' ka Allah, ban bannya' keya babine'an se ehormat oreng. 5Tape reng-oreng Yahudi ere atena, laju makompol reng-oreng gelandhangan e lan-jalan esoro mabadha rarusu. Reng-oreng jareya laju mabadha rarusu e saantero kottha jareya, sarta nyerrang bengkona settong oreng se parcaja se anyama Yason parlo nyareya Paulus ban Silas, polana egiba'a ka adha'na oreng se bannya'. 6Tape, polana Paulus ban Silas ta' etemmo, daddi Yason ban reng-oreng laenna se parcaja se eeret ka adha'na ja-pangraja se kobasa e kottha jareya. Reng-oreng jareya rat-tharadan, "Reng-oreng paneka abadhi rarusu e man-ka'dhimman. Samangken dhateng ka kottha paneka, 7sareng Yason etarema e compo'na. Reng-oreng paneka sadajana ta' atoro' ka sadajana se ampon etepteppagi sareng Kaisar Roma, sabab reng-oreng paneka ngoca' ja' badha rato laenna se anyama Isa." 8Ca'-oca' jareya andaddiyagi oreng se bannya' ban ja-pangraja e kottha jareya laju padha ramme. 9Ja-pangraja jareya laju marenta'agi ka Yason ban reng-oreng se parcaja laenna sopaja majar pesse tanggungan, saellana jareya buru eocol. 10E bakto are la malem reng-oreng se parcaja e kottha jareya nyo'on ka Paulus ban Silas sopaja meyos ka Bereya. Sanapa'na ka jadhiya, Paulus ban Silas meyos ka kennengnganna kabakteyanna oreng Yahudi. 11Reng-oreng Bereya jareya lebbi tabukka' atena katembang reng-oreng e Tesalonika. Reng-oreng e jadhiya ngedhingngagi kabar parkara Isa kalaban ate senneng, ban sabban are maca Alketab epatete terro taowa apa se edhabuwagi Paulus jareya pajat bendher. 12Bannya' e antarana reng-oreng jareya se parcaja ka Isa, ban ta' sakone' keya reng-oreng Yunani, lalake' ban babine' se ehormat oreng, padha parcaja. 13E bakto reng-oreng Yahudi e Tesalonika ngedhing ja' Paulus ngabarragi keya dhabuna Allah e Bereya, reng-oreng jareya laju entar ka Bereya, nas-manase reng-oreng e jadhiya sampe' padha ngalengsang. 14Daddi bi' tan-taretan e Bereya Paulus duli eaterragi ka paseser, dineng Silas ban Timotiyus paggun enneng e kottha jareya. 15Saellana ngaterragi Paulus sampe' gan Atena, tan-taretan se ngater jareya abali ka Bereya sambi ngeba pessen dhari Paulus sopaja Silas ban Timotiyus duliya nyosol. 16Sabatara Paulus anante' Silas ban Timotiyus e Atena, Paulus arassa rentek panggaliyanna ngoladi kottha jareya possa' ban brahala. 17Daddi e kennengnganna kabakteyan Paulus aso'al jawab ban reng-oreng Yahudi sarta reng-oreng laenna se nyemba ka Allah e jadhiya. Bariya keya e sar-pasar sabban are Paulus aso'al jawab ban reng-oreng se badha e jadhiya. 18Ru-guru se nganot pangajaranna Epikuros ban Stowa aso'al jawab keya ban salerana. Pan-barampan e antarana reng-oreng jareya ngoca', "Oreng reya tao apa? Pangataowanna pera' sakone', tape bannya' colo'!" Se laen padha ngoca', "Ropana oreng reya notorragi parkara ba-dibana bangsa laen." Mangkana ngoca' kantha jareya, polana Paulus abu-dhabu parkara Isa ban parkara odhi' pole saellana mate. 19Saellana jareya bi' reng-oreng jareya Paulus laju egiba ka rapat e Gumo' Areyopagus. E jadhiya reng-oreng jareya ngoca' ka Paulus, "Kaula padha terro onenga pangajaran se anyar se etotorragi sampeyan gella'. 20Sabab se edhabuwagi sampeyan kaedhinganna ane rassana. Daddi kaula padha terro onenga artena." ( 21Sabab reng-oreng Atena ban reng-oreng manca se badha e jadhiya mon teppa'na ta' andhi' lalakon lebur ngedhingngagi ban acaca parkara rang-barang se paleng anyar.) 22E bakto ngadek e adha'na reng-oreng kottha se akompol e Areyopagus jareya Paulus adhabu, "He, reng-oreng Atena! Kaula nengale ja' e dhalem sadajana parkara sampeyan talebat ta'at ka agamana. 23Sabab e bakto kaula lan-jalanan alengleng sabalattrana kottha sambi nengale sadajana ngan-kennengngan pasambajanganna sampeyan, kaula nengale mezba se badha tolesanna, 'Kaator ka Allah Se Ta' Ekennal.' Allah se esemba sampeyan ganeka, sanare sampeyan padha ta' oneng ka Allah gapaneka, Allah ganeka se etotorragi kaula ka sampeyan. 24Allah se abadhi dunnya paneka sareng saessena enggi paneka Pangeranna langnge' sareng bume. Allah gapaneka ta' alenggi e dhalem po'-compo'na diba badhiyanna manossa. 25Jugan Allah gapaneka ta' marlowagi bantowanna manossa, sabab Allah gapaneka se apareng odhi' sareng nyaba sareng sadajana ka manossa. 26Dhari manossa settong Allah gapaneka abadhi sadajana bangsa se epakon ngesse'e saantero bume. Allah gapaneka jugan se nantowagi dhari dha'-adha'na bila sareng e ka'dhimma manossa paneka olle odhi'. 27Mangkana bi' Allah epasapaneka sopaja manossa nyare'e Salerana. Moga-moga sadaja padha'a apanggi sareng Allah gapaneka e bakto nyare'e Salerana. Namong salerressa Allah gapaneka ta' jau dhari sampeyan sareng kaula bang-sebang. 28Akadi se ekoca'agi oreng, 'Sengko' ban ba'na reya odhi' ban aguli sarta badha e dunnya reya polana kakobasa'anna.' Padha sareng se ekoca'agi kang-tokang syi'irra sampeyan se padha ngoca', 'Sengko' ban ba'na kabbi padha tra-pottrana.' 29Daddi, sarrena kaula sareng sampeyan padha tra-pottrana Allah, daddi ta' kengeng nganggep Allah paneka padha sareng arca emmas otaba salaka otaba bato se ebadhi menorot kapenterranna manossa. 30Masa kabudhuwanna sampeyan sareng kaula ganeka sareng Allah ampon epaelang dhari panggaliyanna, namong samangken Salerana makon sopaja sadajana oreng sadunnya atobat dhari sa-dusana. 31Sabab Allah ampon nantowagi settong bakto kaangguy ngadili saantero dunnya paneka kalaban adil, kalaban parantara'anna settong oreng se ampon epele sareng Allah kaangguy lalakon gapaneka. Ban sopaja sadajana oreng padha yakin ka parkara gapaneka, Allah ampon maodhi' pole oreng ganeka dhari sedana!" 32E bakto reng-oreng jareya ngedhing parkara odhi' pole saellana mate, laju badha se agella'an. Badha pole se ngoca', "Kaula padha terro merengnga sampeyan notorragi parkara ganeka pole." 33Daddi Paulus pas gubar dhari kompolan jareya. 34Tape e antarana reng-oreng jareya badha se noro' Paulus ban parcaja ka Isa, e antarana: Dionisiyus anggotana majelis Areyopagus, ban settong oreng babine' se anyama Damaris, ban reng-oreng laenna pole.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\