CARETANA PARA RASUL 19

1Sabatara Apolos badha e Korintus, Paulus meyos ka bagiyan ru'-juru'na dhaera jareya sampe' balattra, sarta laju napa' ka Efesus. E jadhiya salerana tapanggi ban reng-oreng se la parcaja ka Isa. 2Ca'na dhabuna ka reng-oreng jareya, "Ponapa sampeyan ampon narema Errohna Allah e bakto sampeyan parcaja ka Isa?" Saodda reng-oreng jareya, "Bunten. Kaula la'-mala' ta' oneng mereng ja' badha Errohna Allah." 3"Manabi sapaneka, sampeyan ebaptis kalaban baptisan ponapa?" dhabuna Paulus. "Baptisanna Yahya," saodda reng-oreng jareya. 4Dhabuna Paulus, "Yahya abaptis oreng kaangguy noduwagi ja' oreng ganeka ampon atobat dhari sa-dusana. Namong Yahya jugan adhabu ka reng-oreng Isra'il ja' oreng Isra'il kodu parcaja ka oreng se bakal rabuwa saamponna salerana, enggi paneka Isa." 5E bakto ngedhing parkara jareya, reng-oreng buru laju ebaptis kalaban asmana Guste Isa. 6Paulus nompangngagi astana e attassa reng-oreng jareya, ban e bakto jareya Errohna Allah toron ka reng-oreng jareya, ban reng-oreng jareya laju acaca ngangguy ca'-oca' se ane sarta notorragi berta dhari Allah. 7Bannya'na oreng jareya ra-kera dhubellas oreng. 8Tello bulan abidda Paulus terros abu-dhabu ce' bangalla ka reng-oreng e kennengnganna kabakteyan, saleng asoal jawab terro mayakina reng-oreng jareya parkara baramma Allah marenta menangka Rato. 9Tape badha e antarana reng-oreng jareya se cengkal ban ta' endha' parcaja. E adha'na oreng se padha akompol e jadhiya reng-oreng jareya nyale pangajaran parkara kasokanna Allah se masalamedda manossa kalaban parantara'anna Isa. Daddi bi' Paulus reng-oreng jareya eonduri, sarta laju meyos abareng bi' reng-oreng se noro' Isa, meyos ka kennengnganna kuliyah e Tiranus. E jadhiya sabban are Paulus jareya asoal jawab ban reng-oreng. 10Se kantha jareya ros-terrosan sampe' sataon abidda, sampe' sakabbiyanna oreng se enneng e propinsi Asia, se tamaso' bangsa Yahudi otabana bangsa laen se banne Yahudi, padha ngedhing dhabuna Pangeran. 11Allah mabadha kaajiban-kaajiban kalaban parantara'anna Paulus. 12Sampe' sottanangnga otabana kaen se ekapanyengset Paulus jareya mon egiba ka oreng sake', panyakedda elang ban erroh jahat se badha e dhalem oreng jareya laju kalowar. 13Badha reng-oreng Yahudi se daddi dhukon, alengleng man-dha'emman ngojuk erroh jahat dhari reng-oreng. Kon-dhukon jareya ngoddi keya ngangguy asmana Isa ngojuk roh-erroh jahat. Ca'na reng-oreng jareya ka roh-erroh jahat jareya, "Kalaban asmana Isa se eberta'agi Paulus rowa, sengko' ngojuk ba'na!" 14Badha lalake' kapetto, ana'na imam kapala se anyama Skewa se ajalannagi kantha jareya. 15Tape erroh jahat jareya ngoca' ka lalake' se kapetto jareya, "Sengko' tao ka Isa, bariya keya ka Paulus, tape ba'na reya sapa?" 16Oreng se kasosoban erroh jahat jareya laju alonca' sarta nerkem reng-oreng jareya ce' ganassa sampe' reng-oreng jareya padha buru dhari bengko jareya, loka'an kabbi sarta abangkang, sabab kalambina ebit-sebbit edhandhan bi' reng-oreng se kasosoban jareya. 17Reng-oreng Yahudi ban reng-oreng bangsa laen se padha enneng e Efesus kabbi ngedhing kabarra kadaddiyan jareya, laju padha tako'. Daddi asmana Guste Isa sajan egung-agungngagi. 18Bannya' oreng se la daddi parcaja ka Isa, ngakone e adha'na oreng bannya' lalakonna se la kapongkor. 19Ban reng-oreng se biyasa ngangguy wa'-duwa', makompol ku-bukuna, ku-buku jareya laju eobbar e adha'na oreng bannya'. Argana ku-buku jareya mon epakompol kabbi badha ra-kera saeket ebu pesse salaka. 20Kalaban cara se makasambu' ate kantha jareya dhabuna Pangeran sajan balattra ban sajan koko pangarona. 21Saellana kadaddiyan-kadaddiyan jareya, Paulus motossagi meyosa ka Makedoniya ban Akhaya, laju terrosa ka Yerusalim. "Samarena dha' essa'," ca'na dhabuna, "sengko' kodu entar ka Roma keya." 22Daddi Paulus laju ngotos oreng kadhuwa dhari reng-oreng se lakona nolonge salerana, iya areya Timotiyus ban Erastus, epakon entar ka Makedoniya; dineng salerana dibi' gi' alenggi e propinsi Asia jareya sampe' abak abit. 23Ra-kera e bakto jareya pas badha rarusu raja e Efesus polana pangajaranna Isa. 24Sabab e kottha jareya badha tokang salaka se anyama Demetriyus, se agabay ko-bengkowanna diba kaangguy Dewi Artemis. Usahana oreng jareya madhateng pangaselan se raja ka ko-panglakona. 25Daddi Demetriyus makompol ko-panglakona ban ko-panglakona tokang salaka laenna, laju ngoca', "Tan-taretan! Ba'na padha tao ja' lalakon reya madhateng hasel. 26Sateya ba'na kabbi la padha nangale'e ban padha ngedhing dibi' apa lalakonna Paulus rowa. Ca'na Paulus jareya ba-diba gabayanna manossa reya banne diba. Ban reng-oreng la bannya' se parcaja, banne pera' e Efesus reya, tape ekenneng koca' e saantero Asia reya keya. 27Babajana, parusaha'an reya bakal juba'a nyamana. Banne gun jareya malolo, tape badha laenna pole, iya areya kalenggiyanna Dewi Artemis bakal eanggebba banne pa-apa ban kamolja'anna bakal enyek-enyegga; mangkana Artemis reya dewi se eja-pojja oreng sa Asia ban sadunnya!" 28E bakto ngedhing parkara jareya, ko-panglako gella' padha panas atena, laju padha ra'-era'an, "Hidup Artemis, dewina oreng Efesus!" 29Rarusu jareya balattra daddi sakottha. Saellana jareya garombolanna reng-oreng se agabay rarusu jareya nangkep Gayus ban Aristarkhus, iya areya reng-oreng Makedoniya se abarengnge Paulus e dhalem parjalananna; se kadhuwa jareya laju eeret ka stadion kottha jareya. 30Paulus dibi' noro'a maso' keya abarengnga ban se kadhuwa buru, tape elarang bi' reng-oreng se parcaja ka Isa. 31Bariya keya badha ja-pangrajana propinsi Asia se asobat ban Paulus, nyoro oreng ngatore oneng ka Paulus sopaja ja' ngaton e stadion jareya. 32Sabatara jareya, reng-oreng se badha e stadion gella' la salbut ta' etemmo karowanna. Padha ra'-era'an; se eera'agi acem-macem, sabab kabannya'an reng-oreng jareya ta' tao apa sababba me' akompol e jadhiya. 33Sabagiyan dhari reng-oreng jareya badha se nyangka Aleksander se daddi lantaranna, sabab Aleksander jareya se ethok-sothok ka adha' bi' reng-oreng Yahudi. Daddi Aleksander aberri' tandha ban tanangnga menta kasempadan noduwagiya ja' aba'na ta' sala. 34Tape bakto reng-oreng Efesus nangale'e ja' jareya oreng Yahudi, laju padha abareng aera' epakaja, "Odhi' Artemis, dewina oreng Efesus!" 35Dhi-budhina panitera kottha jareya ahasel maserep oreng se bannya' jareya. Oca'na, "Tan-taretan oreng Efesus! Sadajana oreng padha oneng ja' Efesus paneka kottha se meyara kalenggiyanna Dewi Artemis sareng bato socce se gaggar dhari langnge'. 36Tadha' oreng se bisa'a ngalenge parkara ganeka. Daddi samangken tore ja' me-ramme, sarengngan ja' ru-kaburu ban-saromban ngalakone pa-ponapa. 37Reng-oreng paneka bi' sampeyan egiba ka'anja banne polana arampok kalenggiyanna diba otabana polana ya-nyeya dewina sampeyan sareng kaula. 38Manabi Demetriyus sareng ko-panglakona agugada oreng, dinggal parkarana me' olle egiba ka pangadilan. Pangadilan narema ra-parkara se kadi ganeka, sarengngan pole ja-pangrajana pamarenta badha terros. 39Namong manabi gi' badha laenna se ekaterro sampeyan, ganeka kodu erembak e dhalem rapat omom se essa. 40Sabab kadaddiyan e are mangken paneka bisa madhateng babaja ka sampeyan ban kaula sadaja. Sampeyan sareng kaula bisa earane mabadha pamberontagan, sabab sampeyan sareng kaula padha ta' gadhuwan alasan kaangguy mabendher rarusu paneka." 41Saellana ngoca' kantha jareya, panitera kottha jareya nyoro mole reng-oreng jareya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\