CARETANA PARA RASUL 2

1Saellana napa' ka are Pentakosta, reng-oreng se parcaja padha akompol e settong kennengngan. 2O-tao laju badha monye dhari langnge', akantha monyena kaleng busbus. Bengko e kennengnganna reng-oreng se parcaja gella' akompol possa' ban monye jareya. 3Saellana jareya reng-oreng buru nangale'e la-jila se katon akantha apoy, lap-ngolap san-kassannagi ban nengga' ka reng-oreng se badha e jadhiya kabbi. 4Reng-oreng jareya kabbi ekobasae Errohna Allah, sarta molae abu-dhabu ngangguy basa laen se acem-macem. Reng-oreng jareya abu-dhabu menorot se edhabuwagi Erroh jareya ka reng-oreng jareya. 5E bakto jareya bannya' oreng Yahudi se dhateng dhari pan-barampan nagara e bume reya enneng e Yerusalim. Reng-oreng jareya tamaso' reng-oreng se ta'at ka Allah. 6E bakto ngedhing monye jareya, bannya' oreng se kalowar agaribbung e jadhiya. Kabbi padha takerjat ngedhing reng-oreng se parcaja gella' acaca ngangguy basana reng-oreng jareya bang-sebang. 7Reng-oreng jareya padha heran, laju ngoca', "Se acaca ka'issa' gu ta' reng-oreng Galilea, ta' enggi? 8Me' bisa kaula ban sampeyan ngedhing reng-oreng ka'issa' acaca ngangguy basana kaula ban sampeyan bang-sebang? 9Sampeyan ban kaula paneka badha se dhari Partiya, Mediya, Elam; dhari Mesopotamia, Yudea ban Kapadokiya; dhari Pontus ban Asia, 10dhari Frigia ban Pamfiliya, dhari Messer ban ra-dhaera Libiya e seddi'na Kirene; e antarana kaula ban sampeyan badha se dhari Roma, 11badha reng-oreng Yahudi sareng badha jugan reng-oreng dhari bangsa laenna se samangken ampon noro' agama Yahudi; badha jugan se dhateng dhari Kareta sareng Arab. Kaula sareng sampeyan mereng reng-oreng ka'issa' acaca ngangguy basana kaula sareng sampeyan bang-sebang, notorragi parkara se jib-ajib se elampa'agi Allah!" 12Reng-oreng se badha e jadhiya padha kasambu' ban saleng atanya, "Ponapa artena paneka?" 13Tape badha keya reng-oreng se nye-ngenye, oca'na, "Pya, reng-oreng ganeka mabu'!" 14Saellana jareya Petrus ngadek ban rasul se kasabellas laenna, sarta laju abu-dhabu ka oreng se bannya' jareya. Petrus adhabu epakaja, "Tan-taretan, se Yahudi sareng sadajana se padha alenggi e Yerusalim! Ngereng peyarsa'agi, palerres, sabab badha se parlo etotorragiya kaula ka sampeyan. 15Reng-oreng paneka ta' mabu' akadi parsangka'anna sampeyan; sabab samangken gi' pokol sanga' gu-laggu. 16Namong paneka ampon edhabuwagi sareng Allah kalaban parantara'annepon Nabbi Yow"el: 17Allah adhabu, 'E aher jaman Sengko' matorona Tang Erroh ka sakabbiyanna oreng. Na'-ana'na ba'na se lalake' ban se babine' bakal notorragiya ka ba'na pa-apa se epessennagi Sengko' ka na'-ana'na ba'na jareya. Ngangodhadanna ba'na bakal nangaleyana pa-apa se bi' Sengko' eduduwagi ka aba'na. Reng-orengnga ba'na se wa-towa bakal amempeya. 18La'-mala' ka sakabbiyanna Tang abdi -- se lalake' otabana babine' --, Sengko' matorona Tang Erroh e re-are jareya, ban reng-oreng jareya bakal notorragiya pa-apa se epessennagi Sengko' ka aba'na. 19Sengko' mabadha'a kaajiban-kaajiban e langnge' neng e attas dhissa', ban kaaneyan-kaaneyan e bume e baba rowa; bakal badha'a dhara ban apoy, okos se tebbel. 20Are bakal pettengnga, bulan bakal mera'a akantha dhara, sabellunna napa' ka Arena Pangeran, Are se raja tor molja. 21E bakto jareya pa-sapa se aserro ka Pangeran bakal epasalamedda.' 22Tan-taretan reng-oreng Isra'il sadajana! Ngereng peyarsa'agi! Isa dhari Nazaret eotos Allah kaangguy sampeyan. Gapaneka ampon nyata dhari kaajiban-kaajiban sareng kaaneyan-kaaneyan se elampa'agi Allah e adha'na sampeyan sadaja kalaban parantara'anna Isa. Sampeyan ampon oneng sadaja parkara gapaneka. 23Menorot kasokanna, Allah ampon motossagi massra'agiya Isa ka sampeyan. Ban e bakto Isa epassra'agi, bi' sampeyan epate'e, sabab sampeyan mendel saos e bakto Isa esalib sareng reng-oreng jahat gapaneka. 24Nangeng sareng Allah Isa epaodhi' pole dhari antarana reng-oreng se ampon seda. Isa ecangkarem maot, namong sareng Allah cakarra maot gapaneka ebukka', sabab maot ta' kera bisa ros-terrosan ngobasae Isa gapaneka. 25Daud oneng adhabu sapaneka parkara Isa, 'Sengko' nangale'e Pangeran e adha'an sengko' ros-terrosan; Salerana badha e tang seddi'an, sopaja sengko' ta' gundhek polana apa'a bai. 26Daddi tang ate talebat gumbirana, tang colo' nyebbuttagi ji-pojiyan; ban tang badan reya bakal anante'a kalaban taremtem e dhalem koburan. 27Amarga Junandalem ta' kera adinggallagi abdidalem e dhalem dunnyana oreng mate. Junandalem ta' kera ngedine abdiepon se esto gapaneka ancor tadha' karena. 28Junandalem ampon noduwagi ka abdidalem jalan se nojju ka odhi' se salerressa. Kagumbira'anna ate abdidalem ta' sakera-kera amarga Junandalem asarengnge abdidalem.' 29Tan-taretan, ngereng kaula ngatorana oneng rang-terrangan ka sampeyan parkara Daud, bangatowana kaula ban sampeyan se kasohor ka'issa'. Daud ampon seda sareng ampon esareyagi; pasareyanna gi' badha e enga'-tengnga'anna kaula ban sampeyan kantos samangken. 30Allah ampon ajanji ka Daud, kalaban asompa, ja' dhari toronanna badha se sareng Allah badhi epajumennengnga rato. Sarrena Daud gapaneka oneng ka janji gapaneka, sarengngan pole sarrena Daud gapaneka nabbi, 31daddi ngagali ponapa se badhi elampa'agiya Allah. Daddi Daud ampon anobuwat ja' Rato Panyalamet se ejanjiyagi Allah gapaneka badhi odhi'a pole saamponna seda. Dhabuna Daud, 'Salerana ta' edinggallagi e dunnyana oreng mate, badanna ta' kera ancor tadha' karena.' 32Isa paneka se epaodhi' pole sareng Allah dhari sedana. Kaula sakanca ampon nengale dibi' parkara ganeka. 33Salerana epaongga ka kalenggiyan se tenggi tor eparenge kakobasa'an sareng Allah, laju narema Errohna Allah se ampon ejanjiyagi sareng Rama. Se eoladi sareng epeyarsa sampeyan samangken paneka enggi Erroh ganeka, se epatoron sareng Allah ka kaula sadaja. 34Banne Daud dibi' se ongga ka sowarga, namong Daud adhabu, 'Pangeran adhabu ka tang Pangeran: 35Mara toju' e kanganna Sengko' reya, sampe' so-mosona ba'na bi' Sengko' epatellok kabbi ka ba'na!' 36Ganeka sababba aponapa me' sadajana oreng Isra'il kodu ngagali onggu ja' Isa se esalib sampeyan ganeka enggi paneka Isa se sareng Allah epadaddi Pangeran sareng Rato Panyalamet!" 37E bakto reng-oreng jareya padha ngedhing parkara jareya, laju padha ngalengsang, daddi pas mator ka Petrus ban sul-rasul laenna, "Tan-taretan, daddi kaula paneka kodu kadi ponapa?" 38Dhabuna Petrus, "Ngereng padha atobat dhari sa-dusana. Sarengngan pole sampeyan kodu padha ebaptis kalaban asmana Isa Almasih, sopaja sa-dusana sampeyan esapora. Daddi sampeyan badhi padha narema'a papareng Errohna Allah dhari Allah. 39Sabab se ejanjiyagi Allah ganeka kaangguy sampeyan sadaja, sareng sadajana toronanna sampeyan, sareng reng-oreng se badha e kennengngan se jau -- enggi paneka sadajana oreng se etembali Allah Pangeranna kaula sareng sampeyan, sopaja asojut ka Salerana." 40Kantha jareya Petrus se nerrangngagi ka reng-oreng jareya. Gi' bannya' pole se edhabuwagi Petrus jareya kaangguy ngajak reng-oreng jareya sopaja nyenglae bangsa se jahat jareya se bakal eokoma bi' Allah. 41Bannya' oreng se parcaja ka dhabuna Petrus jareya, laju padha ebaptis. Bannya'na oreng se parcaja e are jareya atamba pole tello ebu oreng. 42Reng-oreng jareya kalaban gu-onggu ajar terros dhari sul-rasul ban terros akompol areng-bareng. Reng-oreng jareya ngakan abareng ban adu'a abareng. 43Bannya' onggu kaajiban se epabadha sul-rasul jareya sampe' reng-oreng padha kasambu' ban tako'. 44Reng-oreng se parcaja jareya terros odhi' rokon, ban apa se ekaandhi' eangguy ekambuli'i. 45Rang-barangnga ejuwal, bariya keya dhi'-andhi'na, ban ollena pessena egi-bagi ekambuli'i noro' kabutowanna bang-sebang. 46Sabban are reng-oreng jareya terros akompol e Padalemman Socce; ban ngakan areng-bareng kalaban ate gumbira tor andhap asor e ko-bengkona. 47Reng-oreng jareya terros amolja'agi Allah ban ekaleburi sakabbiyanna oreng. Sabban are bannya'na reng-oreng se parcaja jareya sajan atamba terros, sabab bi' Pangeran terros etambai reng-oreng se epasalamet.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\