CARETANA PARA RASUL 20

1Saellana kabadha'an e Efesus taremtem pole, Paulus makompol jema'at, sarta maraja atena reng-oreng jareya. Samarena, laju amet sarta nerrossagi parjalananna ka Makedoniya. 2E jadhiya Paulus meyos ka ra-dhaera Makedoniya ban apareng petodu ka reng-oreng se parcaja ka Isa kaangguy maraja atena. Samarena jareya laju meyos ka Yunani, 3sarta alenggi e jadhiya tello bulan abidda. E bakto teppa'na aya-sadhiya se meyosa alajar ka Siria, laju badha kabar ja' reng-oreng Yahudi padha asakongkel mateyana salerana. Daddi Paulus laju motossagi abaliya lebat Makedoniya. 4Sopater, ana'na Pirus se asalla dhari Bereya noro', bariya keya Aristarkhus ban Sekundus oreng Tesalonika, sarta Gayus oreng Derbe. Salaenna jareya gi' badha pole se noro', iya areya Timotiyus, Tikhikus ban Trofimus, reng-oreng dhari propinsi Asia. 5Reng-oreng jareya mangkat kaadha', laju anante' e Trowas. 6Saellana Paraya'an Roti Se Ta' Eragi'i sengko' ban en-laenna alajar dhari Filipi. Saellana olle lema are laju akompol pole ban reng-oreng gella' e Trowas, sampe' samenggu abidda. 7Malem Ahad sengko' ban en-laenna akompol ngakana abareng sataretanan. Paulus abu-dhabu ban reng-oreng sampe' tengnga malem, polana kalagguwanna meyosa. 8E kamar loteng se ekennengnge sengko' ban reng-oreng gella' akompol, bannya' damarra. 9Badha oreng dha-ngodha nyamana Eutikhus toju' e candhela. Polana Paulus abu-dhabu terros, oreng jareya sajan abit sajan ngantok, sampe' tatedhung e candhela jareya, pas labu ka tana dhari tingkat tello'. E bakto eosong, oreng jareya etemmo la mate. 10Tape Paulus toron ka baba, pas marobbu ka badanna oreng jareya. Sambi agellu' badanna oreng jareya, Paulus adhabu, "Ella ja' kobater, kana' reya gi' odhi'!" 11Saellana jareya Paulus ongga ka attas pole, laju gi-magi roti, terros adha'ar areng-bareng. Saellana abit se abu-dhabu bi' reng-oreng jareya sampe' moncar are, Paulus mangkat. 12Oreng ngodha gella' bi' reng-oreng laenna egiba mole dhi'-odhi' ka bengkona. Reng-oreng jareya padha perak ban talepor atena. 13Sengko' kabbi padha ongga ka kapal terros alajar kaadha' ka Asos, ngoneyana Paulus epanetenana kapal e jadhiya. Paulus la apessen kantha jareya, sabab Paulus meyosa ka Asos lebat tenggangan. 14Saellana tatemmo e Asos, Paulus duli ongga ka kapal, ban kapal jareya laju alajar ka Metilene. 15Dhari jadhiya sengko' ban en-laenna alajar pole, ban kalagguwanna napa' ka kennengngan se dhep-adhebban ban Khiyos. Kalagguwanna kabbi padha napa' ka Samos, ban saellana olle 3 are dhari pamangkadda pas napa' ka Miletus. 16Paulus la neptebbagi ta' nyepperra ka Efesus me' olle ta' wang-mowang bakto e dhaera Asia. Sale-olle Paulus terro duliya napa' ka Yerusalim e are Pentakosta. 17Dhari Miletus Paulus ngerem kabar ka Efesus makon para pamimpinna jema'at e jadhiya sopaja manggi'i salerana. 18Sanapa'na reng-oreng jareya, Paulus adhabu, "Tan-taretan, sampeyan ampon padha oneng kadi ponapa odhi' kaula apolong sareng sampeyan, molae kaula buru napa' ka Asia. 19Kalaban andhap asor sarta bannya' mangalocor aeng mata kaula alako kaagem Guste Isa e dhalem kasangsara'an se eadhebbi kaula polana reng-oreng Yahudi se andhi' sajja jahat ka kaula. 20Sampeyan ampon padha oneng ja' kaula tadha' sengkana apareng oneng ka sampeyan pa-ponapa se aguna ka sampeyan. Kaula morok sampeyan e adha'na oreng bannya' sareng e po'-compo'. 21Ka reng-oreng Yahudi sareng ka sa-bangsa laenna kaula ros-terrosan maemot sopaja sadaja padha'a atobat dhari sa-dusana sareng ngadhep ka Allah, sarta sopaja parcaja ka Guste Isa. 22Samangken, kaangguy atoro' ka kasokanna Errohna Allah, kaula entara ka Yerusalim. Kaula ta' oneng, ba' ponapa se kadaddiyana ka kaula e ka'issa'. 23Kaula namong oneng ja' e saneyap kottha Errohna Allah ampon maemot ka kaula ja' kaula bakal maso'a ka penjara sareng bakal nanggunga sangsara. 24Tape kaula ta' mekkere odhi' kaula paneka, sokor kaula kengeng malastare lalakon se eparcaja'agi ka kaula sareng Guste Isa, ban sokor kaula teptep esto sampe' mate kaangguy aberta'agi Kabar Bagus parkara rahmattepon Allah. 25Kaula ampon manggi'i sampeyan sadaja ban apareng oneng jugan parkara kadi ponapa Allah marenta menangka Rato. Samangken rassana kaula bakal ta' apanggiya pole sareng sampeyan sadaja. 26Daddi samangken kaula maemoda sampeyan kalaban gu-onggu ja' manabi e antarana sampeyan badha se tebas, ganeka banne sala kaula. 27Sabab kaula ta' oneng ngenthengngagi lalakon kaula kaangguy nerrangngagiya ka sampeyan sadajana kasokanna Allah. 28Daddi sampeyan kodu ajaga aba'na dibi', jugan ajaga sadajana jema'at se ampon epassra'agi sareng Errohna Allah ka dhalem panjaga'anna sampeyan; sabab sampeyan ampon epadaddi pangawassa jema'at paneka. Jaga'agi jema'adda Allah paneka akadi tokang ngowan se ajaga dumbana, sabab sareng Allah jema'at ganeka ampon epadaddi kaagunganna dibi' kalaban sedana Pottrana dibi'. 29Satadha'na kaula, tanto dhateng te'-pate' alas se galak ka nga'-tengnga'anna sampeyan. Ban reng-oreng se ejaga sampeyan ganeka bakal daddiya mangsana te'-pate' alas ganeka. 30La'-mala' e settong are bakal badha'a e antarana sampeyan dibi' se ngabarragiya kabar se lecek, sopaja reng-oreng se ampon parcaja ka Isa daddi nyaleyot noro' reng-oreng ganeka. 31Daddi, te-ngate! Sareng kaemodi ja' tello taon abidda kaula mandhi aeng mata, seyang malem ta' ambu morok sampeyan sadajana. 32Samangken bi' kaula sampeyan epassra'agiya ka Allah sopaja sampeyan epeyara sareng Allah, ban sopaja sampeyan pagguna koko neggu'i ka bertana rahmadda Allah. Allah paneka kobasa makowat sampeyan sareng apareng ka sampeyan kat-berkat se ampon esadhiya'agi kaangguy sadajana ommadda. 33Kaula ta' oneng ngarep pesse otaba kalambi dhari pasera'a saos. 34Sampeyan padha oneng ja' kaula alako makalowar pello dibi' kaangguy nyokobi kabutowan kaula sareng ca-kanca se noro' kaula. 35E dhalem parkara ponapa'a saos kaula aberri' conto ka sampeyan ja' kalaban alako berra' kantha paneka sampeyan sareng kaula kodu nolonge reng-oreng se ta' kowat. Sabab sampeyan kodu emot ka se edhabuwagi Guste Isa dibi', enggi paneka, 'Asennengngan aberri' etembang narema.' " 36Saellana Paulus mare se abu-dhabu kantha jareya pas asojut ban reng-oreng jareya kabbi, laju adu'a. 37Kabbi padha nanges sambi agellu' tor nyeyom Paulus sambi ngatore salamet. 38Kabbi padha ngennes sabab Paulus adhabu ja' reng-oreng jareya ta' kera nangale'e Paulus pole. Saellana jareya reng-oreng jareya laju ngaterragi Paulus ka kapal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\