CARETANA PARA RASUL 21

1Sengko' ban en-laenna amet ka pin-pamimpinna jema'at e Efesus jareya, saellana, laju mangkat alajar terros ka polo Kos; ban kalagguwanna napa' ka polo Rodos. Dhari jadhiya terros ka palabbuwan Patara. 2E Patara badha kapal se entara ka Fenesia. Daddi sengko' ban en-laenna nompa' kapal jareya mangkat 3alajar sampe' e bakto atole ka kacer laju nangale'e polo Siprus; tape sengko' kabbi terros alajar ka Siria. Sengko' kabbi padha toron e Tirus, sabab kapal se etompa' sengko' gella' abungkar mowadanna e jadhiya. 4E jadhiya sengko' kabbi entar ka reng-oreng se parcaja ka Isa, sarta apolong e jadhiya sampe' samenggu abidda. Dhari petoduna Erroh Allah, reng-oreng se parcaja e jadhiya malae Paulus sopaja ja' entar ka Yerusalim. 5Tape saellana cokop baktona se enneng e jadhiya, sengko' kabbi mangkat dhari jadhiya nerrossagi parjalanan. Reng-oreng jareya ban ana' binena kabbi padha ngater sampe' kalowar kottha. E jadhiya, e paseser kabbi padha asojut adu'a. 6Saellana jareya kabbi padha asalaman; sengko' kabbi ongga ka kapal, ban reng-oreng se ngater gella' padha mole ka bengkona. 7Sengko' kabbi terros alajar dhari Tirus sampe' ka Ptolemais. E jadhiya sengko' kabbi entar ka tan-taretan se parcaja kaangguy aberri' salam, sarta enneng bi' reng-oreng jareya saare abidda. 8Kalagguwanna mangkat pole, sampe' ka Kaisareya. E jadhiya sengko' kabbi entar ka bengkona panginjil se anyama Filipus, pas enneng e bengkona. Filipus jareya sala settong dhari oreng kapetto se kapele e Yerusalim. 9Ana' parabanna se kaempa bi' Allah eparenge kacakebban aberta'agi kabar dhari Allah. 10Saellana pan-barampan are se badha e jadhiya, laju badha nabbi se dhateng dhari Yudea, nyamana Agabus. 11Nabbi jareya dhateng, laju ngala' sabbu'na Paulus, pas etaleyagi ka soko tanangnga dibi', laju ngoca', "Kadi paneka dhabuna Errohna Allah: Se andhi' sabbu' reya bakal etalekonga akantha reya e Yerusalim bi' reng-oreng Yahudi, sarta bakal epassra'agiya ka reng-oreng se banne Yahudi." 12E bakto sengko' kabbi ngedhing oca' jareya, sengko' kabbi ban tan-taretan e Kaisareya nyo'on ka Paulus sopaja ja' meyos ka Yerusalim. 13Tape Paulus adhabu, "Arapa'a ba'na me' padha nanges kantha reya, maancor tang ate? Sengko' la asadhiya banne pera' se etangkebba, tape asadhiya keya mateya polana Guste Isa." 14Paulus ta' kasokan meyarsa'agi ka cacana sengko' kabbi, daddi dhi-budhina kabbi padha ambu se alarang se meyosa. "Moga-moga kasokanna Pangeran saos se kalakona," ca'na sengko' kabbi. 15Saellana pan-barampan are enneng e jadhiya, sengko' kabbi laju akes-rengkes, terros mangkat ka Yerusalim. 16Tan-taretan dhari Kaisareya badha se padha noro', ngater sengko' kabbi ka bengkona Manason, sabab sengko' kabbi ngenebba e bengko jareya. (Manason reya oreng Siprus se la daddi red-moredda Isa.) 17Sanapa'na ka Yerusalim, sengko' kabbi etarema bi' reng-oreng e jadhiya kalaban ate gumbira. 18Kalagguwanna Paulus meyos abareng ban sengko' kabbi manggiyana Yakobus; pin-pamimpinna jema'at padha badha e jadhiya keya. 19Saellana apareng salam ka reng-oreng jareya, Paulus notorragi pa-apa se la elampa'agi Allah ka reng-oreng se banne Yahudi kalaban parantara'anna. 20Saellana ngedhing caretana Paulus jareya, reng-oreng gella' padha amolja'agi Allah sarta laju ngoca' ka Paulus, "Taretan Paulus! Sampeyan kodu oneng ja' oreng Yahudi ampon aebuwan se parcaja ka Isa. Sadajana tamaso' reng-oreng se esto ta'at ka hokomma Mosa. 21Samangken reng-oreng paneka mereng ja' sampeyan morok reng-oreng Yahudi se badha e antarana bangsa laen sopaja ta' atoro' ka hokomma Mosa. Sampeyan malae reng-oreng Yahudi sopaja ana'na ta' esonnat, ban ta' atoro' ka adadda bangsa Yahudi. 22Samangken reng-oreng Yahudi se ampon parcaja ganeka tanto mereng ja' sampeyan badha e ka'dhinto'. Daddi, kadi ponapa samangken? 23Langkong sae, ngereng peyarsa'agi petodu kaula paneka. E ka'iya badha oreng kaempa se ampon ajanji ka Pangeran. 24Samangken sampeyan meyos sareng se kaempa ganeka areng-sareng mabadha opacara masocce aba'; se kaempa ganeka parenge ongkos sampeyan me' olle obu'na kengeng ecokor. Manabi sapaneka reng-oreng bakal padha'a oneng ja' pa-ponapa se ekacaca oreng parkara sampeyan ka'issa' ta' lerres, sabab sampeyan dibi' ajalannagi hokomma Mosa. 25Namong, parkara oreng se banne Yahudi se ampon parcaja ka Isa, bi' kaula ampon ekereme sorat se aesse potosanna kaula sadaja ja' reng-oreng ganeka ta' kengeng neddha teddha'an se ampon eparengngagi ka brahala, ta' kengeng neddha dhara, otabana neddha keban se mate ecekkel; ban ta' kengeng alako ma'seyat." 26Daddi Paulus meyos bi' oreng se kaempa gella' sarta laju mabadha opacara masocce aba' abareng ban se kaempa jareya kalagguwanna. Saellana jareya kabbi padha maso' ka Padalemman Socce kaangguy malae reng-oreng barampa are aggi' opacara nyocce'e aba' jareya se mareya sarta se ngatorragiya kurban kaangguy se kaempa jareya. 27Saellana bakto se pettong are jareya para' tadha'a, badha reng-oreng Yahudi dhari Asia se padha nangale'e Paulus e dhalem Padalemman Socce. Reng-oreng jareya nas-manase oreng bannya', laju nyandhak Paulus, 28sambi ra'-era'an, "He, reng-oreng Isra'il, tore tolonge! Paneka' oreng se entar ka man-ka'imman ngajarragi ka sadajana oreng pangajaran-pangajaran se ngamoso bangsa Isra'il, se ta' atoro' ka hokomma Mosa ban Padalemman Socce paneka. Samangken la'-mala' oreng paneka mamaso' reng-oreng se banne Yahudi ka dhalem Padalemman Socce ban manajjis kennengngan se socce paneka!" ( 29Reng-oreng jareya ngoca' kantha jareya polana nangale'e Trofimus oreng Efesus rowa abareng ban Paulus neng e kottha, ban nyangka oreng jareya bi' Paulus egiba maso' ka Padalemman Socce.) 30Reng-oreng sakottha daddi salbut, ban reng-oreng padha ka'-berka' kabbi agaribbung e jadhiya. Paulus etangkep, laju eeret epakalowar dhari Padalemman Socce. E bakto jareya keya bang-labangnga Padalemman Socce etotop. 31E bakto reng-oreng se agabay rarusu jareya aehteyar mateyana Paulus, badha oreng se areppot ka komandhanna pasukan Roma ja' Yerusalim teppa'na baridhu. 32Komandhan jareya e bakto jareya keya laju ngeba ra-parwira ban dhu-sardhadhu, laju duliyan mangkat ka kennengnganna rarusu jareya. E bakto oreng se bannya' jareya nangale'e ja' komandhan jareya dhateng ban pasukanna, laju padha ambu se mokole Paulus. 33Komandhan jareya nyander ka Paulus; Paulus etangkep, laju esoro kalenthong. Komandhan jareya atanya, "Sapa oreng reya, ban apa salana?" 34Jawabanna reng-oreng jareya se sabagiyan ta' padha ban se laenna. Kabadha'an ce' salbudda sampe' komandhan jareya ta' tao badha kadaddiyan apa sabendherra e bakto jareya. Daddi komandhan jareya laju marenta'agi sopaja Paulus egiba ka markas. 35Se egiba gi' buru napa' gan dhak-ondhak, reng-oreng se agabay rarusu jareya ngamok ce' sarana, sampe' Paulus tapaksa eosong bi' dhu-sardhadhu gella'. 36Reng-oreng se ngamoga jareya noro' bunte' dhari budhi sambi rat-tharadan, "Pate'e!" 37E bakto buru egiba'a maso' ka markas bi' dhu-sardhadhu gella', Paulus laju ngoca' ka komandhanna, "Kaula terro tor-matora." "Ba'na tao acaca oca' Yunani, ya?" ca'na komandhan jareya. 38"Mon bariya ba'na banne oreng Messer se sabbanna mabadha pamberontagan sarta ngeba buru pangaco se ngeba sanjata pa' ebu oreng ka ra-ara rowa?" 39Saodda Paulus, "Kaula oreng Yahudi, warga kottha Tarsus, kottha se penting e Kilikiya. Kaula nyo'ona edi acaca'a ka reng-oreng ka'dhissa'." 40Saellana eedine bi' komandhanna, Paulus laju ngadek e dhak-ondhak, pas apareng tandha ban astana, makon sopaja reng-oreng se badha e jadhiya padha'a neng-enneng. Saellana jareya Paulus laju abu-dhabu ka reng-oreng jareya ngangguy oca' Ibrani. Dhabuna Paulus,


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\