CARETANA PARA RASUL 22

1"Pa'-bapa' sareng tan-taretan sadajana! Kaula notorragiya barang se salerressa ka sampeyan, sabab kaula ta' narema epasapaneka. Ngereng peyarsa'agi!" 2E bakto oreng se bannya' jareya ngedhing Paulus abu-dhabu ngangguy oca' Ibrani, kabbi sajan serep. Daddi Paulus nerrossagi dhabuna, 3"Kaula paneka oreng Yahudi," ca'na Paulus. "Kaula lahir e Tarsus e nagara Kilikiya, tape kaula eparaja e Yerusalim, sareng daddi morettepon Gamaliyel. Sareng Gamaliyel kaula eburuk kalaban ngastete e dhalem parkara hokom se eparengngagi Mosa ka bangatowana kaula sareng sampeyan. Kaula padha sareng sampeyan sadajana se badha e ka'iya samangken paneka, kaula ce' bajengnga jugan ngabdi ka Allah. 4Kaula amba' pate nganeyaja reng-oreng se nganot pangajaran anyar ka'issa'. Sadajana, lalake' sareng babine', bi' kaula etangkep sarta laju epamaso' ka penjara. 5Imam agung dibi' sareng sadajana Mahkamah Agama kengeng eso'on nyaksene ja' kaula ta' lecek. Sabab imam agung sareng Mahkamah Agama ganeka se marenge kaula sorat se etojjuwagi ka reng-oreng Yahudi e Damsyik. Kalaban sorat gapaneka kaula kengeng mega' reng-oreng se parcaja ka pangajaran gapaneka e ka'issa', sarta laju ngeba reng-oreng gapaneka ka Yerusalim kaangguy eokoma." 6"E bakto kaula e dhalem parjalanan sareng para' napa'a ka Damsyik, e baja beddhuk, neng-oneng pas badha sonar se ce' tera'na dhari langnge' e sakalenglengnga badan kaula. 7Kaula labu ka tana, laju mereng badha sowara adhabu ka kaula, 'Saulus, Saulus! Arapa ba'na me' nganeyaja Sengko'?' 8Kaula atanya, 'Pasera Junandalem, Guste?' 'Sengko' reya Isa oreng Nazaret se ekaneyaja ba'na,' saodda. 9Reng-oreng se asareng kaula padha nengale sonar gella', namong ta' mereng sowara se abu-dhabu ka kaula. 10Kaula laju atanya pole, 'Ponapa se kodu elakone abdidalem samangken, Guste?' Guste Isa adhabu, 'Mara ba'na jaga, pas maso' ka Damsyik. E jadhiya dhaggi' ba'na ebala'ana apa se kodu elakone ba'na menorot kasokanna Allah.' 11Kaula daddi buta polana sonar se masolap mata ganeka. Daddi kaula etonton sareng ca-kanca kaula, ebakta maso' ka Damsyik. 12E ka'issa' badha oreng anyama Ananiyas. Oreng ganeka ta'at ka agama sareng ta'at ajalannagi hokomma Mosa, ehormadi sareng sadajana oreng Yahudi se badha e Damsyik. 13Ananiyas ganeka manggi'i kaula, ngadek e seddi'na kaula, laju adhabu, 'Taretan Saulus, tore samangken sampeyan ngoladi pole!' E bakto ganeka jugan kaula adhanga, laju nengale oreng ganeka. 14Saamponna ganeka Ananiyas laju adhabu ka kaula, 'Allah se esemba bangatowana sampeyan sareng kaula ampon mele sampeyan sopaja sampeyan onenga ka ponapa se daddi kasokanna, sareng sopaja sampeyan ngoladi Isa, Abdina Allah se alampa'agi karsana Allah, sareng mereng sowarana Guste Isa dibi'. 15Sampeyan badhi daddiya sakse kaangguy ngabarragi ka sadajana oreng pa-ponapa se ampon epeyarsa sareng eoladi sampeyan. 16Samangken ja' bit-abit pole. Ngereng ngadek, me' olle sampeyan ebaptis. Nyo'on ka Pangeran me' olle sa-dusana sampeyan esapora.' " 17"Kaula abali ka Yerusalim, ban e bakto kaula kalerressan adu'a e Padalemman Socce, kaula ekobasae Errohna Allah. 18Kaula nengale Guste Isa; dhabuna ka kaula, 'Duli ondur dhari Yerusalim, sabab reng-oreng e dhinna' ta' kera endha' narema kasakseyanna ba'na parkara Sengko'.' 19Kaula mator, 'Guste, reng-oreng e ka'dhissa' padha oneng ja' abdidalem maso' ka ngan-kennengnganna kabakteyan kaangguy nangkep sareng mokol reng-oreng se parcaja ka Junandalem. 20Sapaneka jugan e bakto sakseepon Junandalem Stefanus eokom mate, abdidalem badha e ka'dhissa' sareng mopakat kaangguy mate'e oreng gapaneka. La'-mala' abdidalem se noguwi kalambina reng-oreng se mate'e Stefanus gapaneka.' 21Namong Guste Isa adhabu pole ka kaula, 'Kassa' la kat-mangkat, sabab Sengko' nyorowa ba'na entar ka kennengngan se jau ka reng-oreng se banne Yahudi.' " 22Reng-oreng gi' padha terros ngedhingngagi Paulus se abu-dhabu, tape e bakto Paulus adhabuwagi okara se dhi-budhi reng-oreng jareya aera' saja-kajana, "Pate'e oreng jareya! Oreng jareya ta' pantes odhi'!" 23Sambi ra'-era'an reng-oreng jareya agebbessagi jubana sampe' abuna bul-ngebbul ka bang-abang. 24Daddi komandhanna pasukan Roma jareya nyoro sopaja Paulus egiba ka markas kaangguy epareksa kalaban kakerrasan me' olle etemmo apa sababba reng-oreng Yahudi rat-tharadan kantha jareya ka aba'na. 25Tape e bakto Paulus etale'e polana epeccoda, Paulus adhabu ka parwira se manjeng e jadhiya, "Ponapa kengeng meccodi warga nagara Roma sabellunna oreng ganeka eadili?" 26Ngedhing oca' jareya, parwira buru pas entar ka komandhanna pasukanna, laju ngoca', "Pa', ponapa oreng ka'dhissa' epeccoda? Oreng ka'dhissa' warga nagara Roma!" 27Daddi komandhan jareya entar ka Paulus pas atanya, "Bendher ya, ba'na reya warga nagara Roma?" "Enggi," ca'na Paulus, "kaula warga nagara Roma." 28Ca'na komandhan jareya, "Sengko' se daddi warga nagara Roma majar ce' bannya'na." Saodda Paulus, "Tape kaula bakto lahir ampon warga nagara Roma." 29E bakto jareya keya dhu-sardhadhu se mareksa'a Paulus nyorot, dineng komandhan gella' arassa tako' polana ngalenthong Paulus, mangkana Paulus warga nagara Roma. 30Komandhanna pasukan Roma jareya ce' terrona se taowa apa saongguna se daddi sababba reng-oreng Yahudi nyala'agi Paulus. Daddi kalagguwanna laju makompol mam-imam kapala ban Mahkamah Agama. Saellana jareya Paulus laju ebukka' kalenthongnga, ban epangadhep ka reng-oreng jareya kabbi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\