CARETANA PARA RASUL 23

1Paulus mandeng ka reng-oreng anggotana mahkamah jareya, laju adhabu, "Tan-taretan bangsa Isra'il! Sampe' are mangken paneka kaula e dhalem ate ta' apangrasa sala ka Allah e dhalem carana odhi' kaula." 2E bakto Paulus adhabu kantha jareya, Imam Agung Ananiyas makon oreng se manjeng e seddi'na Paulus namper lesanna Paulus. 3Paulus laju adhabu ka imam agung jareya, "Sampeyan masthe etamper sareng Allah, he, oreng monafek se ce-masocce! Sampeyan alenggi e ka'iya ngadilana kaula menorot hokomma Mosa, mangkana sampeyan dibi' ta' atoro' ka hokom ganeka kalaban nyoro oreng namper colo' kaula!" 4Reng-oreng se badha e seddi'na Paulus jareya ngoca' ka Paulus, "Ba'na reya ya-nyeya imam agungnga Allah!" 5Saodda Paulus, "O, tan-taretan, kaula ta' oneng ja' ka'dhissa' imam agung. Pajat e dhalem Alketab esebbuttagi, 'Ja' sampe' ba'na ya-nyeya pamimpinna bangsana ba'na.' " 6Paulus ngoladi ja' reng-oreng anggotana mahkamah jareya sabagiyan badha se kaetong reng-oreng Saduki ban laenna reng-oreng Farisi. Daddi Paulus laju adhabu ka mahkamah jareya, "Tan-taretan bangsa Isra'il! Kaula oreng Farisi, toronanna oreng Farisi. Kaula eadili e ka'iya polana kaula parcaja ja' oreng se mate bakal odhi'a pole." 7E bakto Paulus adhabu kantha jareya, reng-oreng Farisi ban reng-oreng Saduki se badha e jadhiya molae atokar, sampe' sidang jareya pecca daddi dhu golongan. ( 8Sabab reng-oreng Saduki parcaja ja' oreng mate ta' bakal odhi'a pole, ja' malaekat reya tadha', ban roh-erroh tadha' keya; dineng oreng Farisi parcaja ja' jareya kabbi badha.) 9Daddi e jadhiya laju ce' baridhuna. Badha reng-oreng Farisi se daddi guru agama manjeng sarta nangtang theng-mathettheng; oca'na, "Mon ca'na kaula sadaja, oreng paneka tadha' salana sakale! Kadiya pajat badha erroh otaba malaekat se abu-dhabu ka oreng paneka!" 10Se atokar laju ce' daddina sampe' komandhan gella' tako' Paulus me' egaruyu' bi' reng-oreng jareya. Daddi komandhan jareya nyoro pasukanna ngala' Paulus dhari nga'-tengnga'anna oreng se bannya' jareya sarta pas esoro giba ka markas. 11Kalagguwanna malem Isa ngadek e seddi'na Paulus, laju adhabu, "Pakowat atena ba'na! Ba'na la nyakse'e Sengko' e Yerusalim reya. Ba'na kodu nyakse'e Sengko' e Roma keya." 12Kalagguwanna gu-laggu badha reng-oreng Yahudi molae asakongkel. Reng-oreng jareya asompa ta' ngakana ban ta' ngenoma mon gi' ta' bisa mate'e Paulus. 13Se asakongkel kantha jareya lebbi dhari pa' polo oreng. 14Reng-oreng jareya laju entar ka mam-imam kapala ban pin-pamimpin Yahudi, laju ngoca', "Kaula ampon padha asompa ta' neddha'a sareng ta' ngenoma pa-ponapa manabi gi' ta' mate'e Paulus. 15Samangken Tan-taretan sareng para anggotaepon Mahkamah Agama ka'dhinto' kasokana ngerem serrat ka komandhannepon pasukan Roma ka'dhissa', nyo'on sopaja Paulus epangadhep ka sampeyan pole, tha-kantha parkarana epareksa'a pole epateteya sareng sampeyan. Kaula sadaja padha asadhiya mateyana Paulus ganeka sabellunna napa' ka ka'dhinto'." 16Tape ana' lake'na taretan bine'na Paulus ngedhing sajjana reng-oreng se asakongkel jareya, daddi laju entar ka markas notorragi parkara jareya ka Paulus. 17Paulus pas adikane settong parwira, laju adhabu kantha reya, "Bakta'agi kana' paneka ka komandhan, amarga badha se ereppottagiya." 18Parwira jareya ngeba kana' ngodha buru ka komandhanna, laju mator, "Paulus, oreng tahanan ka'dhissa', ngolok abdina, nyo'on tolong sopaja kana' ngodha paneka ebakta ka panjennengngan; badha se ereppottagiya." 19Kana' ngodha gella' bi' komandhan jareya etonton, egiba ka penggir epajau dhari reng-oreng laenna; parwira jareya atanya, "Apa se ekabala'a ba'na ka sengko'?" 20Saodda kana' ngodha jareya, "Reng-oreng Yahudi ampon amopakat nyo'ona ka panjennengngan sopaja Paulus epangadhebba ka Mahkamah Agama lagguepon, tha-kantha parkarana epareksa'a pole epateteya. 21Namong ampon ja' torodi, sabab badha oreng bannya'epon langkong dhari pa' polo se padha ngetek ngaddhanga Paulus e lorong. Sadajana padha asompa ta' neddha'a sareng ta' ngenoma manabi gi' ta' olle mate'e Paulus. Samangken saos reng-oreng gapaneka ampon padha asadhiya; kare anante' dhabuepon panjennengngan." 22Ca'na komandhan jareya, "Ba'na ja' abala ka pa-sapa ja' la notorragi parkara reya ka sengko'." Kana' ngodha jareya pas esoro mole. 23Komandhan jareya pas ngolok parwira kadhuwa, laju ngoca', "Sadhiya'agi sardhadhu dhu ratos oreng ban sardhadhu jaran pettong polo oreng, sarta sardhadhu se asanjata tombak dhu ratos oreng; dhaggi' pokol sanga' malem epamangkada ka Kaisareya. 24Sadhiya'agi keya jaran epatompa'a ka Paulus, giba Paulus jareya sampe' salamet napa' ka Gubennor Feliks." 25Komandhan jareya pas noles sorat se monyena kantha reya, 26"Se Molja Gubennor Feliks. Salam dhari Klaudiyus Lisiyas! 27Oreng ka'dhinto' epega' sareng reng-oreng Yahudi, sareng para' epateyana, ja' sakenga ta' etolong abdina sareng pasukan abdina, sabab abdina mereng ja' oreng paneka warga nagara Roma. 28Abdina terro onenga ponapa salerressa kasala'annepon se earannagi ka oreng paneka, daddi sareng abdina oreng paneka ebakta ka Mahkamah Agamana oreng Yahudi. 29Nyataepon oreng paneka ta' gadhuwan sala se patot eokom mate otaba epenjara. Sabab se earannagi reng-oreng Yahudi gapaneka namong barang se badha hubunganna sareng agamana reng-oreng gapaneka dibi'. 30Saamponna gapaneka abdina badha se ngatore oneng ja' badha reng-oreng Yahudi se andhi' maksod jahat ka oreng paneka. Daddi abdina langsung ngerem oreng gapaneka ka Towan Gubennor. Ban sareng abdina reng-oreng se ngarane oreng paneka epakon areppot ka panjennengngan." 31Dhu-sardhadhu jareya laju ajalannagi parenta jareya. Paulus egiba malem jareya keya sampe' ka Antipatris. 32Kalagguwanna dhu-sardhadhu se ajalan soko abali ka markas, dineng pasukan jaranna nerrossagi parjalananna ngaterragi Paulus. 33Sanapa'na pasukan jaran jareya ka Kaisareya, soradda komandhanna laju eatorragi ka gubennor, dineng Paulus pas epassra'agi keya. 34Saellana maos sorat jareya, gubennor buru laju mareksane dhari dhimma asalla Paulus jareya. E bakto meyarsa ja' Paulus asalla dhari Kilikiya, 35gubennor jareya laju adhabu, "Iya, mara, sengko' mareksa'a parkarana ba'na mon reng-oreng se areppottagi ba'na la napa' dha' enna'." Saellana jareya gubennor buru laju makon sopaja Paulus etahan e dhalem karatonna Herodes.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\