CARETANA PARA RASUL 3

1E settong are Petrus ban Yahya meyos ka Padalemman Socce, e baja pokol tello' asar, iya areya baktona oreng asambajang. 2E labang saketheng se enyamae "Labang Bagus", badha oreng lalake' se empon molae lahir. Sabban are oreng jareya egiba ka jadhiya, ngemmesa ka reng-oreng se entar ka Padalemman Socce. 3E bakto nangale'e Petrus ban Yahya teppa'na maso' ka Padalemman Socce, oreng jareya laju menta sandhekka. 4Petrus ban Yahya mandeng ka oreng jareya, saellana Petrus laju adhabu, "Abas sengko' ban tang kanca reya!" 5Oreng empon gella' mandeng ka se kadhuwa jareya, ngarep papareng. 6Tape Petrus adhabu, "Sengko' ta' andhi' pesse sakale. Tape bi' sengko' ba'na eberri'ana apa se ekaandhi' sengko': Kalaban kobasana Isa Almasih dhari Nazaret rowa, mara ba'na ajalan!" 7Petrus laju ngastane tanangnga oreng se empon jareya, nolonge majaga. E bakto jareya keya soko ban cacetthegga oreng jareya laju kowat. 8Oreng jareya alonca' manjeng, laju ajalan ajar-ganjir. Saellana laju maso' ka Padalemman Socce abareng ban Petrus sarta Yahya, sambi ajalan ban ca'-lonca'an sarta amolja'agi Allah. 9Sakabbiyanna oreng nangale'e oreng jareya ajalan sambi amolja'agi Allah. 10Reng-oreng jareya pas apangrasa ja' jareya oreng ngemmes se biyasana toju' e "Labang Bagus" e Padalemman Socce. Reng-oreng jareya ce' heranna ban kasambu' nangale'e apa se kadaddiyan ka oreng jareya. 11Oreng gella' terros noro' bunte' Petrus ban Yahya. E bakto se katello jareya napa' ka amper se enyamae "Amperra Sulaiman", reng-oreng padha nyander agaribbung polana kasambu'. 12E bakto Petrus ngoladi reng-oreng jareya, laju adhabu, "He, tan-taretan oreng Isra'il, aponapa sampeyan me' heran nengale parkara paneka? Aponapa sampeyan me' terros ngabas ka kaula ban kanca kaula paneka? Ponapa sampeyan nyangka oreng paneka bisa ajalan polana kaula ban kanca kaula paneka andhi' kobasa otaba polana kaula ban kanca kaula paneka ta'at ka Allah? 13Allah se esemba Ibrahim, Ishak, Yakub, Allahna bangatowana kaula ban sampeyan, Allah gapaneka ampon amolja'agi Abdiepon, enggi paneka Isa. Isa ganeka se bi' sampeyan epassra'agi ka pangobasa, ban se elaban sampeyan e adha'na Pilatus, e bakto Pilatus ngocola Isa ganeka. 14Isa ganeka socce sareng sae tape sampeyan nangtang Salerana, ban sampeyan maksa Pilatus ngocol oreng se lakona mate'e oreng. 15Sampeyan sadaja mate'e Isa, mangkana Isa ganeka somberra odhi'na sadajana oreng. Namong sareng Allah Salerana epaodhi' pole, ban kaula sakanca saksena. 16Sampeyan ampon padha ngoladi ponapa se kadaddiyan ka oreng se empon paneka. Samangken baras sareng kowat polana oreng empon paneka parcaja ka Isa sareng kobasana. Polana parcaja ka Isa oreng paneka baras pole, ban sampeyan bisa ngoladi dibi'. 17Samangken tan-taretan, kaula oneng ja' se daddi lantarannepon ponapa se elampa'agi sampeyan sareng para pamimpinnepon sampeyan ka Isa, polana sampeyan padha ta' oneng ponapa se elampa'agi sampeyan sadaja. 18Ban polana ganeka daddi kalakon jugan se edhabuwagi Allah gi' lamba' kalaban parantara'annepon para nabbina, enggi paneka ja' Rato Panyalamet se ejanjiyagi ka'issa' kodu nanggung sangsara. 19Daddi, tan-taretan, ngereng padha atobat, sareng abali ka Allah, sopaja sa-dusana sampeyan esapora. 20Pangeran bakal rabuwa ka sampeyan, ban sampeyan bakal ngalamana panyeggerranna rohani. Ban Pangeran badhi marabu Isa ka sampeyan, sabab Isa ganeka ampon etantowagi sareng Allah menangka Rato Panyalamet ka sampeyan. 21Isa ganeka kodu alenggi e sowarga kantos sadajana sareng Allah eanyare akadi se ampon edhabuwagi Allah kalaban parantara'anna para nabbina gi' jaman dhimen. 22Mosa oneng adhabu, 'Allah Pangeranna ba'na bakal ngotosa ka ba'na settong nabbi dhari bangsana ba'na dibi', akantha se ngotos sengko'. Ba'na kodu ngedhing sakabbiyanna se edhabuwagi nabbi jareya ka ba'na. 23Oreng se ta' ngedhingngagi dhabuna, bakal epalaena dhari ommadda Allah ban epatompessa.' 24Sadajana nabbi se manapa' dhabuna Allah, molae dhari Nabbi Samuwel sareng bi-nabbi laenna se jang budhiyan, kabbi padha ngabarragi parkara jaman paneka. 25Ji-janjina Allah se edhabuwagi para nabbi ka'issa' kaangguy sampeyan sadaja. E dhalem parjanjiyanna Allah sareng bangatowana sampeyan, Allah adhabu sapaneka ka Ibrahim, 'Kalaban parantara'anna toronanna ba'na Sengko' aberkadana sakabbiyanna bangsa e bume reya.' Parjanjiyan ganeka kaangguy sampeyan jugan. 26Ganeka sababba aponapa Allah me' mele Abdiepon, laju eotos ka sampeyan dhimen, me' olle sampeyan eberkadi. Carana Salerana aberkadi sampeyan, enggi paneka sampeyan epatobat dhari carana odhi'na se juba'."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\