CARETANA PARA RASUL 5

1Tape badha oreng lalake' se anyama Ananiyas. Oreng jareya ban binena se anyama Safira ajuwal tanana keya. 2Pesse ollena ajuwal tana jareya sabagiyan esempen dibi' ban sabagiyanna epassra'agi ka sul-rasul. Se cara jareya la mare aparembagan ban binena. 3Daddi Petrus adhabu ka oreng jareya, "Ananiyas, arapa ba'na me' endha' atena ekobasae Iblis, sampe' ba'na lecek ka Errohna Allah, tek-ngetek ngerrep sabagiyan dhari pessena ollena ajuwal tanana kaangguy kaparlowanna ba'na dibi'? 4Sabellunna tana jareya ejuwal, andhi'na ba'na. Ban saellana ejuwal, pessena andhi'na ba'na keya. Daddi arapa ba'na me' andhi' maksod e dhalem atena atengka'a kantha jareya? Se elecegi ba'na Allah, banne manossa!" 5Buru ngedhing oca' jareya Ananiyas robbu, terros mate. Oreng se ngedhing parkara kadaddiyan jareya padha tako' kabbi. 6Daddi para ngangodhadan padha dhateng ka jadhiya, abundu' jinazana Ananiyas, laju egiba ekoburragiya. 7Ra-kera tello ejjam saellana jareya, binena maso'. Aba'na ta' tao badha kadaddiyan apa e jadhiya. 8Petrus mareksane, "Sengko' terro atanya'a: Apa tana se ejuwal ba'na ban lakena pera' paju sareya?" "Lerres, saganeka argana," saodda binena Ananiyas. 9Petrus pas adhabu ka babine' jareya, "Arapa ba'na ban lakena me' mopakat se nyoba'a Errohna Pangeran? Edhingngagi, ya! Reng-oreng se abendhem lakena ba'na la dhateng, tape bakal abaliya ngosonga ba'na kalowar keya." 10E bakto jareya keya babine' buru robbu, laju terros mate e adha'na Petrus. Ban e bakto ngangodhadan gella' maso', binena Ananiyas jareya la etemmo mate. Jinazana laju eosong kalowar, terros ekoburragi e seddi'na lakena. 11Daddi reng-oreng se padha parcaja jareya, ban bariya keya reng-oreng laenna, se ngedhing parkara kadaddiyan jareya, padha katako'en. 12Bannya' kadaddiyan se jib-ajib ban ne-ane se epabadha bi' sul-rasul e adha'na oreng bannya'. Sakabbiyanna oreng se parcaja jareya padha saroju' akompol e Amper Sulaiman e Padalemman Socce. 13Ban oreng lowar tadha' se bangala akompol ban reng-oreng se parcaja jareya. Tape reng-oreng se parcaja jareya ehormadi oreng bannya'. 14Ban sajan abit sajan bannya' oreng se parcaja ka Pangeran, lalake'an ban bariya keya babine'en. 15La'-mala', polana pa-apa se elampa'agi sul-rasul jareya, sampe' reng-oreng sake' esaba' e katedhunganna otabana e teker, laju egiba ka lorong, sopaja se sake' jareya paleng sakone'na ekennenga jang-bajanganna Petrus, mon Petrus teppa'na lebat e jadhiya. 16Reng-oreng anyo-ronyo dhateng dhari tha-kottha e sabingkerra Yerusalim. Badha se ngeba oreng sake' ban se kasosoban. Reng-oreng jareya epabaras kabbi. 17Dhi-budhina imam agung ban sakabbiyanna orengnga, iya areya golonganna reng-oreng Saduki, molae aguli polana ere atena. 18Sul-rasul jareya etangkep, laju epamaso' ka penjara omom. 19Tape e baja malem badha malaekadda Pangeran mokka' bang-labangnga penjara jareya, sul-rasul gella' laju epakalowar. Malaekat jareya adhabu ka sul-rasul gella', 20"Kassa' manjeng e Padalemman Socce; reng-oreng se badha e jadhiya pas balai parkara odhi' se anyar reya." 21Dhabuna malaekat jareya etoro' bi' sul-rasul buru. Gi' petteng padha meyos ka Padalemman Socce, laju morok e jadhiya. Sabatara jareya imam agung ban reng-orengnga padha dhateng, laju mabadha sidang e mahkamah bi' para pamimpin Yahudi. Saellana jareya reng-oreng jareya ngotos oreng ngone'e sul-rasul se penjara, epakon giba ka adha'anna kompolan jareya. 22Tape e bakto reng-oreng se eotos jareya napa' ka penjara, sul-rasul gella' tadha' e jadhiya. Daddi otosan jareya abali, areppot ka mahkamah. 23"E bakto abdina napa' ka penjara," atorra reng-oreng jareya ka mahkamah, "labangnga penjara sadaja epanggi atotop sareng akunci, dineng para pangawal padha ajaga e labang. Namong e bakto labang gapaneka ebukka', e dhalem ampon tadha' orengnga." 24E bakto parwirana pangawalla Padalemman Socce ban mam-imam kapala padha meyarsa bab jareya, kabbi padha tako' ban mekker apa ba'nengan se kadaddiyan ka sul-rasul jareya. 25Saellana jareya pas badha oreng lalake' ngeba kabar. "Ngereng peyarsa'agi! Reng-oreng se sareng panjennengngan esaba' e penjara ka'issa' samangken morok oreng sabannya'na e Padalemman Socce!" 26Daddi parwirana pangawalla Padalemman Socce jareya ban para pangawalla padha mangkat ngone'e sul-rasul gella', egiba abali. Tape se ngeba ta' ngangguy kakerrasan, sabab reng-oreng jareya tako' ka oreng se bannya', tako' me' pas egarujuk. 27Sul-rasul jareya egiba maso' epangadhep ka mahkamah. Bi' imam kapala laju epareksa, 28dhabuna, "Ba'na gu ta' la eberri' parengeddan se kerras ja' ba'na ta' olle morok parkara Oreng jarowa. Tape sateya mara tenggu apa se la elakone ba'na! Ba'na mabalattra pangajaranna jareya daddi sa Yerusalim; ba'na la'-mala' ngarane sengko' kabbi se daddi sababba patena Oreng jarowa." 29Petrus ban sul-rasul laenna adhabu, "Abdina kodu atoro' ka kasokanna Allah, banne norodi kareppepon manossa. 30Isa se esalib sareng panjennengngan ka'issa', ampon epaodhi' pole sareng Allahepon bangatowana abdina sadaja sareng panjennengngan sadaja. 31Sareng Allah Isa gapaneka eparenge kalenggiyan sareng kakobasa'an se tenggi menangka Pamimpin sareng Panyalamet; sopaja bangsa Isra'il eparengngana kasempadan atobat dhari sa-dusana sareng esapora. 32Abdina sakanca paneka saksena parkara gapaneka sadaja, abdina sakanca, jugan Errohna Allah paparengnga Allah ka reng-oreng se atoro' ka papakonna." 33E baktona meyarsa dhabuna sul-rasul se kantha jareya, para anggotana mahkamah agama jareya ce' peggella; kabbi padha mopakat mateyana sul-rasul jareya. 34Tape e antarana para anggotana mahkamah agama jareya badha se anyama Gamaliyel. Oreng jareya guru agama se ehormadi sakabbiyanna oreng. Gamaliyel jareya ngadek, laju makon sopaja sul-rasul gella' egiba kalowar gallu sakejja'. 35Saellana jareya laju adhabu ka mahkamah, "Tan-taretan oreng Isra'il sadajana! Ngereng kagali padhalem dhimen ponapa se elampa'agiya sampeyan ka reng-oreng paneka. 36Sabab gi' dhimen oneng badha Teudas se ngako oreng raja, sampe' ra-kera badha pa' ratos oreng daddi red-moredda. Teudas gapaneka epate'e, red-moredda car-kalacer, dineng gerrakannepon lobar. 37Saamponnepon gapaneka, e bakto badha caca jiwa pas badha Yudas, oreng dhari Galilea. Polana pangarona, bannya' jugan oreng se daddi red-moredda. Namong Yudas gapaneka epate'e oreng jugan, dineng red-moredda car-kalacer. 38Daddi samangken, kalaban badhana kadaddiyan paneka, pamanggi kaula sapaneka: diggal panneng saos reng-oreng paneka. Sabab manabi pangajaran sareng gerrakannepon reng-oreng gapaneka dhari manossa, pangajaran sareng gerrakannepon gapaneka tanto mosna. 39Nangeng manabi asallepon dhari Allah, sampeyan sadaja ta' kera bisa makala reng-oreng gapaneka. La'-mala' dhaggi' nyata sampeyan amoso ka Allah." Petoduna Gamaliyel jareya etarema bi' mahkamah. 40Daddi sul-rasul gella' esoro maso', laju epeccodi, pas elarang morok parkara Isa pole. Saellana jareya buru eocol. 41Sul-rasul jareya nyengla dhari mahkamah jareya, panggaliyanna arassa gumbira polana bi' Allah eanggep pantes eya-seya polana Isa. 42Sabban arena e Padalemman Socce ban e ko-bengkona oreng, sul-rasul jareya terros morok ban aberta'agi Kabar Bagus parkara Isa ja' Isa jareya Rato Panyalamet se ejanjiyagi Allah rowa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\