CARETANA PARA RASUL 6

1Red-moredda Isa sajan abit sajan atamba bannya'. E bakto jareya reng-oreng Yahudi se ngoca' Yunani ta' lebur ka reng-oreng Yahudi se asli. Se ngoca' Yunani ngoca', "Babine'an kaula se ampon randha ta' melo bagiyanna bantowan baragat re-saarena se egi-bagi ka reng-oreng." 2Daddi rasul se dhubellas oreng rowa makompol sakabbiyanna red-moredda, laju adhabu, "Ta' becce' mon sengko' sakanca reya ambu aberta'agi dhabuna Allah polana kodu ngoros parkara kakanan. 3Daddi, se nyaman, tan-taretan, mara ba'na mele oreng kapetto, pele se ta' juba' nyama, se ekobasae Errohna Allah ban bicaksana; bi' sengko' epangorosa bagiyan orosan jareya; 4sabab sengko' sakanca ta' alakowa laenna kajabana adu'a ban aberta'agi dhabuna Allah malolo." 5Reng-oreng jareya padha mopakat ka panemmona sul-rasul jareya, laju mele Stefanus, oreng se ce' parcajana ka Isa ban ekobasae Errohna Allah. Se laenna se epele iya areya: Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, ban Nikolaus dhari Antiyokhiya; oreng jareya banne oreng Yahudi tape la maso' agama Yahudi. 6Se kapetto jareya eajuwagi ka sul-rasul; sul-rasul jareya laju adu'a ban nyo'onnagi berkadda Pangeran kaangguy reng-oreng jareya. 7Daddi berta dhari Allah sajan balattra ban red-moredda Isa e Yerusalim sajan atamba bannya'. Ban bannya' keya mam-imam se parcaja ka Isa. 8Stefanus talebat eberkadi bi' Allah, sampe' mabadha kaajiban ban kaaneyan-kaaneyan sabannya'na e adha'na oreng bannya'. 9Tape badha reng-oreng se amoso ka Stefanus jareya, iya areya reng-oreng anggotana Kennengnganna Kabakteyanna Reng-oreng Mardikan. Reng-oreng anggotana kennengnganna kabakteyan jareya reng-oreng Yahudi dhari Kirene ban Aleksandriya. Reng-oreng jareya ban reng-oreng Yahudi laenna se dhari Kilikiya ban Asia aguggak ban Stefanus. 10Tape reng-oreng jareya ta' bisa alaban ka oca'na Stefanus, sabab Errohna Allah marenge Stefanus jareya kabicaksana'an kaangguy abu-dhabu. 11Daddi reng-oreng jareya nyogo' reng-oreng laen, esoro ngoca' kantha reya, "Kaula mereng oreng paneka ya-nyeya Mosa sareng Allah!" 12Kantha jareya carana reng-oreng gella' nas-manase reng-oreng laenna, pin-pamimpin Yahudi ban ru-guru agama. Saellana jareya reng-oreng buru laju entar nangkep Stefanus; Stefanus pas egiba ngadhep ka Mahkamah Agama. 13Reng-oreng gella' ngeba se-sakse se padha aberri' katerrangan se ta' bendher parkara Stefanus. Ca'na se-sakse jareya, "Oreng paneka ros-terrosan ya-nyeya Padalemman Socce sareng ya-nyeya papakonna Allah se epanapa' sareng Mosa. 14Kaula oneng mereng oreng paneka ngoca' ja' Isa dhari Nazaret ka'issa' magujura Padalemman Socce paneka, sarta ngoba'a sadajana adat se etoronnagi Mosa ka panjennengngan sareng kaula sadaja!" 15Sakabbiyanna oreng se badha e Mahkamah Agama jareya padha mandeng ka Stefanus. E bakto jareya raena Stefanus katon akantha raena malaekat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\