KOLOSE 3

1Sampeyan ampon epaodhi' pole asareng Almasih, daddi sampeyan kodu aehteyar kaangguy ngaolle pa-ponapa se e sowarga, kalenggiyanna Almasih marenta asareng Allah. 2Tojjuwagi pekkeranna sampeyan ka pa-ponapa se badha e ka'issa', banne ka pa-ponapa se badha e dunnya. 3Sabab sampeyan ampon seda, ban odhi'na sampeyan badha e dhalem Allah asareng Almasih. 4Somberra odhi'na sampeyan se salerressa enggi paneka Almasih, ban manabi dhaggi' Almasih ampon ngaton sampeyan jugan bakal kalowara asareng Salerana e dhalem kamolja'anna! 5Daddi tore pamate sadajana pangaterro ka sadajana se e dunnya paneka, se ngobasane sampeyan, akadi lalakon ma'seyat, lalakon se ta' patot, napso juba', pangaterro se jahat, sareng dhakka (sabab dhakka paneka padha sareng nyemba brahala). 6Ra-parkara se kadi ganeka se madhateng babendunna Allah ka oreng se ta' ngestowagi dhabuna. 7Gi' dhimen sampeyan jugan odhi' norodi pangaterro se kadi ganeka, e bakto sampeyan ekobasae pangaterro se kadi gapaneka. 8Nangeng samangken sampeyan kodu mowang sadajana parkara se jahat paneka dhari sampeyan: ja' apeggellan pole, otabana ngamok, otabana baji' ka oreng laen. Ja' kantos sampeyan ca'-ngoca'e oreng otaba adhabu kotor. 9Ja' saleng lecegan, sabab odhi' se laju bi' sadajana sepadda sareng sampeyan ampon ebuwang. 10Samangken sampeyan ampon eparenge odhi' se anyar. Sampeyan manossa se anyar se terros eanyare sareng se nyepta'agi sampeyan, enggi paneka Allah, menorot ropaepon dibi'. Maksottepon sopaja sampeyan ngagali ka Allah sacara samporna. 11Menangka ollena, samangken ampon tadha' bidana oreng se Yahudi sareng se banne Yahudi, oreng se asonnat sareng se ta' asonnat, tadha' bidana oreng manca sareng oreng se biyadab, dunor sareng oreng se mardika, sabab Almasih paneka sadajana, ban Almasih daddi settong sareng reng-oreng ganeka sadaja. 12Sampeyan paneka ommadda Allah. Allah taresna ka sampeyan, sampeyan epele ebadhi kaagunganna malolo. Daddi sampeyan dibi' kodu noduwagi bellas ase, becce' ate, andhap asor, alos ban kowat nanggung kasossa'an. 13Pasabbar ngadhebbi oreng laen, parenge sapora manabi badha oreng se sake' ate ka sampeyan. Pangeran kalaban senneng apareng sapora ka sampeyan, daddi sampeyan kodu saleng nyapora jugan. 14Ban se paleng otama enggi paneka: sampeyan kodu padha saleng taresna, sabab kataresna'an ganeka se masettong sampeyan sadaja kantos daddi samporna. 15Kapotosan-kapotosanna sampeyan kodu kalowar dhari kataremtemmanna ate paparengnga Almasih ka sampeyan. Sabab Allah nembali sampeyan epadaddiya anggotana badan se settong, sopaja sampeyan odhi' e dhalem kataremtemman se dhari Almasih ganeka. Sampeyan kodu asokkor. 16Pangajaran-pangajaranna Almasih se abakta berkat se talebat bannya'na ganeka kodu nyarepsep ka dhalem atena sampeyan. Sampeyan kodu saleng ajar sarta saleng balai kalaban cara se bicaksana onggu. Nyanyeyagi jabur ban ji-pojiyan sarta nyanyeyan-nyanyeyan rohani; anyanye kaagem Allah kalaban parasa'an sokkor e dhalem atena. 17Sabarang se elakone otaba edhabuwagi sampeyan, lakone ban dhabuwagi bit asmana Guste Isa. Asokkor ka Allah Rama polana pa-ponapa se elampa'agi Isa kaangguy sampeyan. 18Tan-taretan se padha daddi rajina oreng! Patoro' oca' ka rakana, sabab oreng Kristen kodu sapaneka. 19Tan-taretan se daddi rakana oreng! Taresnae rajina, ja' kasare! 20Na'-kana'! Ba'na oreng Kristen, andhi' kawajiban atoro' oca' ka rama ebuna, sabab jareya se masenneng panggaliyanna Allah. 21Tan-taretan se daddi eppa'! Sampeyan ja' nyake'e atena pottrana, sopaja ta' sampe'a tra-pottrana sampeyan ganeka potos asa. 22Tan-taretan se daddi dunor! Patoro' oca' ka lorana ba'na e dunnya reya. Mon atoro' oca' ka lorana ja' pera' mon lorana ngabassagi ba'na, polana ba'na terro ealemma. Patoro' oca' kalaban ate se ehlas, polana ba'na ngormadi Pangeran. 23Lalakon apa'a bai se elakone ba'na, lakone kalaban gu-onggu ate, anggep se eladine ba'na jareya Pangeran, banne manossa. 24Kaenga'e ja' ba'na bakal narema'a opa dhari Pangeran. Apa se esadhiya'agi Pangeran ka ommadda jareya se ebagiya ka ba'na. Sabab lora se sabendherra eladine ba'na iya areya Almasih dibi'. 25Ban pa'-sapa'a se alako sala kodu nanggung kasala'an-kasala'anna jareya; sabab Pangeran ta' ada'-bida'agi oreng.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\