EFESUS 2

1Lamba' sampeyan sacara rohani ampon seda sabab sampeyan dusa sareng ta' ngestowagi kon-papakonna Allah. 2E bakto ganeka sampeyan noro' ka sadajana kabiyasa'anna dunnya paneka; artena sampeyan atoro' ka pangobasana langnge', enggi paneka erroh se samangken ngobasae atena reng-oreng se ta' ngestowagi papakonna Allah. 3Gi' dhimen sampeyan sareng kaula sadaja padha saos sareng reng-oreng ganeka, odhi' norodi tabi'adda manossa e dhalem aba' paneka sareng ngalakone pa-ponapa se masenneng badan sareng pekkeran. E bakto ganeka sampeyan sareng kaula paneka reng-oreng se ekenneng babendunna Allah, padha akadi reng-oreng laenna. 4Nangeng kabellasanna Allah talebat rajana! Allah talebat taresna ka sampeyan sareng kaula sadaja, 5kantos e bakto sampeyan sareng kaula sadaja gi' seda sacara rohani polana li-baliyan ta' ngestowagi dhabuna Allah, sareng Allah sampeyan ban kaula sadaja epaodhi' pole epasareng Almasih. Daddi, namong lantaran kabecce'anna Allah sampeyan paneka epasalamet bi' Salerana. 6Polana sampeyan sareng kaula sadaja daddi settong sareng Isa Almasih, Allah maodhi' pole sampeyan sareng kaula sadaja epasareng Salerana, sopaja sampeyan sareng kaula sadaja marenta jugan asareng Almasih e dhalem sowarga. 7Se kantha ganeka elampa'agi Allah sopaja e jaman se bakal dhateng, manossa nengale saponapa rajana kataresna'anna Allah. Kataresna'anna Allah ganeka sareng Allah enyata'agi e dhalem kabecce'anna ka kaula sareng sampeyan kalaban parantara'anna Isa Almasih. 8- 9Allah taresna ka sampeyan, ganeka sababba sampeyan epasalamet polana sampeyan parcaja ka Isa. Kasalameddanna sampeyan ganeka banne ollena sampeyan dibi', ganeka paparengnga Allah. Daddi ta' olle badha oreng se ngedirragi aba'na polana parkara ganeka. 10Sampeyan sareng kaula sadaja paneka cepta'anna Allah; sarta kalaban parantara'anna Isa Almasih Allah nyepta'agi sampeyan sareng kaula sopaja ngalakone pa-ponapa se sae se ampon esadhiya'agi kaangguy sampeyan sareng kaula sadaja. 11Tan-taretan se banne Yahudi! Kaemodi kabadha'anna sampeyan gi' dhimen: Sampeyan esebbut "oreng se ta' asonnat" sareng oreng Yahudi se ngako aba'na asonnat (maksodda se ampon andhi' tandha gabayanna manossa e badanna). 12E bakto ganeka sampeyan gi' ta' daddi settong sareng Almasih, sampeyan gi' daddi oreng manca se ta' tamaso' ommat peleyanna Allah. Sampeyan ta' tamaso' e dhalem parjanjiyan se ebadhi Allah sareng ommadda. Sampeyan odhi' e dunnya paneka ta' gadhuwan pangarebban ban ta' asareng Allah. 13Nangeng samangken sarrena sampeyan ampon daddi settong sareng Isa Almasih, sampeyan se gi' dhimen jau, samangken epasemma' polana sedana Almasih. 14Sabab Almasih dibi' se madhateng karokonan ka sampeyan sareng kaula sadaja, se marokon reng-oreng Yahudi sareng reng-oreng se banne Yahudi daddi settong bangsa. Geddhung se mesa bangsa se dhadhuwa' ganeka ampon epaancor sareng Almasih kalaban ngurbannagi Salerana dibi'. 15Hokomma agama Yahudi sareng kon-papakon sarta sadajana atoranna ampon epatadha' sareng Almasih, sopaja bangsa se dhadhuwa' ganeka daddiya settong bangsa anyar se daddi settong sareng Salerana. Kalaban cara se sapaneka Almasih madhateng karokonan. 16Lantaran sedana e salib, Almasih marokon bangsa se dhadhuwa' ganeka, sareng masae pole hubunganna sareng Allah; daddi bangsa se dhadhuwa' ganeka pas ta' amosowan pole. 17Ganeka sababba Almasih rabu aberta'agiya Kabar Bagus parkara se masae pole hubungan sareng Allah ganeka ka sampeyan, enggi paneka se banne Yahudi se gi' jau ka Allah, jugan ka reng-oreng Yahudi se ampon semma' sareng Allah. 18Kalaban parantara'anna Almasih sampeyan sareng kaula sadaja -- sae se Yahudi jugan se banne Yahudi -- bisa nyemma'e Rama kalaban partolonganna Errohna Allah se settong. 19Daddi, sampeyan samangken banne oreng manca otaba oreng lowar pole. Samangken sampeyan padha daddi ommadda Allah. Sampeyan samangken padha tamaso' anggotana kalowargana Allah. 20Sampeyan jugan epaddek e attassa dhasar se epasang sareng sul-rasul sarta bi-nabbi, sareng Isa menangka bato padduna. 21Almasih dibi' se nyoson sadajana geddhong ganeka epadaddi Padalemman Socce se malolo eatorragi ka Pangeran. 22Lantaran odhi' daddi settong sareng Almasih, sampeyan jugan epaddek epasareng reng-oreng laenna epadaddi settong compo' kaagem Allah, se ekalenggi'i Allah sareng Errohepon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\