GALATIA 1

1- 3Tan-taretan jema'at-jema'at e dhaera Galatia, Kaula, Paulus, sareng sadajana taretan Kristen se asareng kaula, ngarep moga-moga Allah Ramana sampeyan sareng kaula sadaja sareng Guste Isa aparenga berkat sareng kataremtemman ka sampeyan sadaja. Kaula daddi rasul banne dhari parantara'anna manossa, otabana polana eangkat sareng manossa; se ngangkat kaula Isa Almasih sareng Allah Ramana kaula sareng sampeyan sadaja se maodhi' pole Guste Isa Almasih dhari sedana. 4Polana atoro' ka kasokanna Allah Ramana sampeyan sareng kaula sadaja, Almasih massra'agi Salerana daddi kurbanna sa-dusana sampeyan sareng kaula sadaja, sopaja sampeyan sareng kaula sadaja epasalamet dhari jaman se jahat paneka. 5Moga-moga Allah emolja'agiya salanjangnga. Amin. 6Kaula heran ka sampeyan paneka! Sampeyan etembali Allah polana rahmadda Almasih, nangeng samangken sampeyan ce' lekkassa mongkore Allah sareng atoro' ka "kabar bagus" se banneyan dhari Kabar Bagus se dhari Allah. 7Salerressa tadha' "kabar bagus" laen. Coma badha reng-oreng se notorragi ka sampeyan "kabar bagus" parkara Almasih se elik-balik kantos mabingong sampeyan. 8Oreng se notorragi "kabar bagus" se banneyan sareng Kabar Bagus se ampon eberta'agi kaula sareng tan-taretan laenna, moga-moga sareng Allah eokoma sareng apoy naraka, sanare oreng gapaneka kaula sadaja dibi' otabana malaekat dhari sowarga! 9Kaula sadaja ampon ngoca' gi' dhimen, ban samangken ngoca'a pole: Oreng se aberta'agi ka sampeyan "kabar bagus" se banneyan sareng Kabar Bagus se ampon etarema sampeyan dhari kaula sadaja, oreng gapaneka moga-moga eokoma e apoy naraka sareng Allah! 10Ponapa kalaban cara se kadi paneka kaula katon ngarep sopaja eakowa sareng manossa? Bunten! Kaula namong ngarep pangakowan dhari Allah. Ponapa kaula ngala'a atena manossa polana terro ekaleburana oreng? Manabi sapaneka, kaula banne abdina Almasih. 11Tan-taretan, sampeyan kodu ngagali ja' Kabar Bagus se eberta'agi kaula paneka banne dhari manossa asalla. 12Kaula ta' narema kabar ganeka dhari manossa, jugan tadha' oreng se ngajarragi kabar ganeka ka kaula. Almasih dibi' se manapa' Kabar Bagus ganeka ka kaula. 13Tantona sampeyan ampon meyarsa kadi ponapa odhi'na kaula gi' dhimen e bakto kaula gi' noro' agama Yahudi. Sampeyan oneng kadi ponapa kakejjemmanna kaula ka jema'adda Allah, sareng saponapa kaula aehteyar maancora jema'at ganeka. 14E dhalem ajalannagi agama Yahudi, kaula ngalebbi'i kabannya'an oreng Yahudi dha'-padha'anna kaula. Kaula atoro' ongguwan ka sadajana adattepon bangatowana Yahudi. 15Nangeng dhari kabecce'anna Allah, kaula sareng Allah epele sabellunna kaula lahir, sareng etembali epakona aladine Salerana. 16Allah anyata'agi Pottrana ka kaula sopaja Kabar Bagus parkara Pottrana ganeka sareng kaula kengenga eberta'agi ka reng-oreng se banne Yahudi. E bakto ganeka kaula ta' menta petodu ka pasera'a saos; 17jugan kaula ta' entar ka Yerusalim manggi'i reng-oreng se epele daddi rasul sabellunna kaula. Kaula entar ka Arab, ban dhari ka'issa' abali ka Damsyik pole. 18Tello taon saamponna gapaneka kaula entar ka Yerusalim terro kennala ka Petrus. Kaula akompol e ka'issa' sareng Petrus lema bellas are abittepon. 19Kaula ta' apanggi sareng sul-rasul laenna, kajabana Yakobus, taretanna Guste Isa. 20Se etoles kaula paneka salerressa. Allah ngagali ja' kaula ta' lecegan! 21Saamponna ganeka kaula entar ka pan-saponapan kennengngan e Siria sareng Kilikiya. 22Kantos bakto ganeka sadajana jema'at Kristen e Yudea gi' ta' oneng ka kaula. 23Reng-oreng ganeka namong mereng oreng ngoca', "Oreng se lamba' nganeyaja sengko' ban reng-oreng Kristen laenna, sateya aberta'agi kaparcaja'an se sabbanna epamosna'a." 24Daddi reng-oreng ganeka amolja'agi Allah polana kaula.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\