IBRANI 13

1Sampeyan kodu saleng taresna menangka reng-oreng Kristen se ataretanan. 2Ja' ka-sengka narema oreng e compo'na sampeyan, sanare sampeyan gi' ta' kennal ka oreng ganeka. Sabab kalaban sapaneka, oneng badha oreng, epanggi narema malaekat e compo'na sanare oreng gapaneka ta' oneng. 3Kaemodi reng-oreng se epenjara, anggep sampeyan jugan badha e penjara apolong sareng reng-oreng ganeka. Ban reng-oreng se ekaneyaja ban eseksa, kaemodi reng-oreng ganeka akadi sampeyan jugan ekaneyaja sareng eseksa akadi reng-oreng ganeka. 4Oreng kodu hormat ka odhi' alake bine, daddi oreng lalake' ban babine' se alake bine kodu padha saleng esto. Oreng se odhi'na cemmer ban azina bakal eadilana bi' Allah. 5Ja' sampe' odhi'na sampeyan ekobasae pekkeran lebur ka pesse, nangeng panarema sareng ponapa se ekaandhi' sampeyan. Sabab Allah ampon adhabu, "Bi' Sengko' ba'na ta' edina'a ban ta' edina'agiya." 6Daddi sampeyan ban kaula bangal ngoca'a, "Pangeran tang Panolong, sengko' ta' tako'. Manossa ta' kera bisa apa-rapa ka sengko'." 7Ja' paloppa ka pin-pamimpinna sampeyan se manapa' pessenna Allah ka sampeyan. Tetene kadi ponapa odhi'na sareng sedana reng-oreng ganeka, ban tero imanna. 8Isa Almasih paggun padha, gi' dhimen, samangken ban salanjangnga. 9Ja' sampe' sampeyan nyaleyot polana sadajana pangajaran se ne-ane. Atena sampeyan sareng kaula sadaja kodu epakowat sareng rahmadda Allah; ganeka se sae, banne epakowat polana atoran-atoran parkara kakanan. Reng-oreng se gi' dhimen atoro' ka atoran-atoran ganeka ta' olle pa-ponapa. 10Sampeyan sareng kaula sadaja gadhuwan mezba kaangguy ngatorragi kurban ka Allah. Mam-imam se aladine e Kemah Socce, ta' kengeng adha'ar kurban se badha e attas mezba ganeka. 11Dharana keban se eatorragi menangka kurban kaangguy palebbaranna dusa, ebakta sareng imam agung ka Kennengngan Se Mahasocce, nangeng babathangnga keban ganeka dibi' eobbar e lowarra parkemahan. 12Ganeka sababba Isa jugan seda e lowarra labang sakethengnga kottha kaangguy maberse ommadda dhari dusa sareng dharana dibi'. 13Daddi, ngereng sampeyan sareng kaula sadaja nyabis ka Salerana e lowarra parkemahan ban noro' eya-seya asareng Salerana. 14Sabab e bume tadha' kennengngan se langgeng kaangguy sampeyan sareng kaula; sampeyan sareng kaula sadaja nyare kennengngan se bakal dhateng. 15Daddi, kalaban parantara'anna Isa, sampeyan sareng kaula sadaja kodu ji-moji Allah; ganeka daddi kurban sokkorra sampeyan sareng kaula sadaja ka Salerana, se eatorragi kalaban ocabanna bibir kaangguy amolja'agi asmana. 16Ja' loppa alako bagus ban saleng tolong, sabab ganeka ban-kurban se masenneng panggaliyanna Allah. 17Toro' parentana pin-pamimpinna sampeyan, ban patoro' oca' ka pin-pamimpin ganeka. Sabab reng-oreng ganeka ros-terrosan mekkere sokmana sampeyan sareng kaula sadaja, ban kodu atanggung jawab ka Allah. Mon sampeyan atoro' ka pin-pamimpin ganeka, tanto pin-pamimpin ganeka bisa alako kalaban ate senneng; mon bunten, tanto reng-oreng ganeka alako kalaban ate sossa, ban ganeka ta' ngontonge ka sampeyan. 18Sampeyan terros adu'a nyo'onnagi kaula sadaja. Kaula sadaja yakin ate kaula sadaja morne, sabab e dhalem parkara ponapa'a saos kaula sadaja ajalannagi sabarang se lerres. 19Kaula kong-langkong nyo'ona kalaban gu-onggu, sopaja sampeyan nyo'onnagi kaula sopaja Allah duli abakta kaula abali ka sampeyan. 20Allah ampon maodhi' pole Guste Isa. Lantaran sedana samangken paneka Salerana daddi Pangowan Se Agung kaangguy sampeyan sareng kaula sadaja, enggi paneka ba-dumbana. Sedana ganeka jugan se maessa parjanjiyan se langgeng se ebadhi Allah sareng sampeyan ban kaula sadaja. 21Moga-moga Allah somberra sejahtera ganeka agenna'e sampeyan sareng sadaja se sae se ekaparlo sampeyan kaangguy ajalannagi kasokanna. Moga-moga kalaban parantara'anna Isa Almasih, Allah alampa'agi e dhalem sampeyan sareng kaula sadaja ponapa se daddi kasokanna. Tore molja'agi Almasih salanjangnga! Amin! 22Kaula nyo'ona sopaja sampeyan agateyagi babala'an kaula paneka kalaban sabbar, sabab sorat kaula paneka ce' lanjangnga. 23Sampeyan kodu oneng ja' taretan Timotiyus ampon epakalowar dhari penjara. Mon Timotiyus ampon entar ka kennengngan kaula paneka, bi' kaula ebakta'a mon kaula entar ka sampeyan. 24Panapa'agi salam kaula ka pin-pamimpinna sampeyan ban ka sadajana ommadda Allah. Tarema jugan salam dhari tan-taretan e Itali. 25Moga-moga Pangeran aberkadi sampeyan sadaja, taretan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\