IBRANI 3

1Tan-taretan sasama Kristen se etembali jugan sareng Allah! Mangken kodda' pekker padhalem parkara Isa ganeka! Allah ngotos Salerana malolo kaangguy daddi Imam Agung e dhalem agama se eanot sampeyan sareng kaula sadaja. 2Salerana esto ka Allah se mele Salerana kaangguy lalakon ganeka, akadi Mosa se gi' dhimen jugan esto alampa'agi lalakonna e Padalemman Socce. 3Nangeng Isa patot narema kahormadan se lebbi raja dhari Mosa. Sabab oreng se maddek bengko kodu narema kahormadan se araja'an dhari bengko ganeka dibi'. 4Pajat saneyap compo' badha se agabay, nangeng se abadhi sadajana se badha paneka Allah dibi'. 5Mosa esto menangka pangladin e padalemmanna Allah ban manapa' pa-ponapa se edhabuwagiya Allah e jaman se bakal dhateng. 6Nangeng Almasih esto menangka Pottra se atanggung jawab kaangguy padalemmanna Allah. Ban sampeyan sareng kaula sadaja paneka padalemmanna Allah, mon sampeyan sareng kaula sadaja paggun samangat ban teptep yakin kaangguy ngaolle ponapa se earep sampeyan sareng kaula sadaja. 7Daddi, akadi dhabuna Errohna Allah, "Mon e are sateya ba'na ngedhing sowarana Allah, 8ba'na ja' cengkal akantha bangatowana, e bakto e sagara beddhi aberonta' ka Allah sarta nyoba' Salerana. 9'E jadhiya Sengko' eoji ban ecoba bi' bangatowana ba'na,' dhabuna Allah, 'mangkana reng-oreng jareya la nangale'e Tang lalakon saabidda pa' polo taon.' 10Jareya sababba Sengko' peggel ka reng-oreng jareya sarta ngoca', 'Reng-oreng reya salanjangnga ta' esto ban ta' endha' atoro' ka sabarang se eparenta'agi Sengko'.' 11Sengko' gigir ban asompa, 'Reng-oreng reya ta' kera maso' ka nagara rowa, kaangguy aistirahat abareng ban Sengko'.' " 12Tan-taretan, te-ngate ja' kantos badha e antarana sampeyan se ce' juba'na atena ban ta' andhi' iman, sampe' abalik ajauwi Allah se odhi'! 13Daddi, sopaja tadha' settonga e antarana sampeyan se ekenneng tepo bi' dusa sampe' alaban ka Allah, sabban are sampeyan kodu saleng balai saabidda gi' odhi' e dhalem jaman se esebbut "Are Teya" e dhalem Alketab. 14Sampeyan sareng kaula sadaja kanca saparjuangan sareng Almasih, sokor sampe' aher paggun neggu'i kayakinan se ekaandhi' sampeyan sareng kaula sadaja dhari dha'-adha'na. 15Paneka' se etoles e dhalem Alketab, "Mon e are teya ba'na ngedhing sowarana Allah, ba'na ja' cengkal akantha bangatowana, e bakto aberonta' ka Allah." 16Pasera se meyarsa sowarana Allah pas aberonta' ka Salerana? Gu ta' sadajana oreng se epimpin Mosa kalowar dhari Messer, ta' enggi? 17Ban pasera se edukane Allah pa' polo taon abidda? Reng-oreng se dusa, se gaggar mate e sagara beddhi, ta' enggi? 18E bakto Allah asompa sapaneka, "Reng-oreng reya ta' kera maso' ka nagara rowa, kaangguy aistirahat abareng ban Sengko'" -- pasera ganeka se ekamaksod sareng Allah? Se ekamaksod enggi paneka reng-oreng se aberonta' ka Allah, ta' enggi? 19Samangken sampeyan sareng kaula sadaja ngarte ja' reng-oreng ganeka ta' bisa maso', polana ta' parcaja ka Allah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\