YAKOBUS 2

1Tan-taretan! Menangka oreng se parcaja ka Guste Isa Almasih Pangeran Se Mahamolja, sampeyan ja' ada'-bida'agi oreng adhasar ka sadaja se katengal dhari lowar. 2Sabab mon badha oreng sogi se asello' emmas sareng akalambi bagus entar ka papanggiyanna sampeyan; saamponna ganeka pas dhateng oreng se mesken se akalambi bing-carbing, 3sampeyan lebbi ngormadi oreng se akalambi sae. Sampeyan adhabu ka oreng gapaneka, "Ngereng eatore lenggi e korse se paleng sae paneka," tape ka oreng se mesken sampeyan adhabu, "Manjeng e ka'issa'," otaba "alenggi e baba, e palesteran paneka." 4Mon sapaneka sampeyan ada'-bida'agi sasamana sareng ngargai oreng adhasar ka pekkeran se juba'. 5Peyarsa'agi, tan-taretan se kakase! Oreng se mesken e dunnya paneka epele Allah epadaddiya oreng se sogi e dhalem iman. Reng-oreng ganeka bakal daddiya ommadda Allah akadi se ejanjiyagi Allah ka reng-oreng se taresna ka Salerana. 6Tape sampeyan ya-nyeya oreng mesken! Mangkana reng-oreng sogi se kejjem ka sampeyan sarta ngeret sampeyan ka pangadilan! 7Reng-oreng sogi ganeka se ya-nyeya nyamana sampeyan se kahormadan paparengnga Allah ka sampeyan! 8Sampeyan ampon lerres, manabi sampeyan ajalannagi hokomma Karaja'an se esebbuttagi e dhalem Alketab paneka, "Taresnae sasamana ba'na akantha taresnana ba'na ka aba'na dibi'." 9Tape manabi sampeyan ada'-bida'agi oreng menorot kabadha'an lowarra, sampeyan dusa, ban hokomma Allah anyata'agi sampeyan oreng se nerrak hokom. 10Oreng se nerrak sala settongnga hokomma Allah, padha sareng nerrak sadajana hokom ganeka. 11Sabab se adhabu, "Ja' azina," ganeka jugan se adhabu, "Ja' mate'e oreng." Daddi, manabi sampeyan ta' ajina, tape mate'e oreng, sampeyan daddi oreng se nerrak hokom jugan. 12Tore abu-dhabu otaba aponapa'a saos menangka oreng se eadilana menorot hokomma Allah se mamardika manossa. 13Sabab Allah ta' kera noduwagi bellas asena ka oreng se ta' bellas ka oreng laen. Tape bellas ase paneka ngongkole okoman! 14Tan-taretan! Ponapa gunana oreng ngoca' "Sengko' reya oreng se parcaja", manabi imanna ganeka ta' eduduwagi e dhalem lalakonna? Ponapa iman se kadi gapaneka bisa masalamet aba'na? 15Ompamaepon badha taretan lalake' otaba babine' se ta' gadhuwan kalambi sareng ta' cokop se eteddha'a re-saarena. 16Ponapa gunana sampeyan adhabu ka oreng ganeka, "Eatore agem rasogan se anga' ban eatore manabi adha'ara!" -- manabi sampeyan ta' kasokan apareng ka oreng ganeka pa-ponapa se ekabuto e dhalem odhi'na? 17Sapaneka jugan sareng iman, manabi ta' eduduwagi e dhalem lalakon, iman ganeka tadha' gunana. 18Olle daddi badha oreng se ngoca', "Badha oreng se asandhar ka iman ban badha oreng se asandhar ka lalakonna." Kaula nyaoda sapaneka, "Duduwagi ka kaula kadi ponapa oreng bisa gadhuwan iman tape ta' etoro'e lalakon. Kaula noduwagiya ka sampeyan kalaban lalakon ja' kaula gadhuwan iman." 19Ponapa sampeyan parcaja ja' Allah paneka pera' settong, ta' enggi? Roh-erroh jugan parcaja, ban gujuden katako'en! 20Sampeyan budhu! Ponapa parlo ebukteyagi ka sampeyan ja' iman se ta' etoro'e lalakon paneka tadha' gunana? 21Oladi saos Ibrahim bangatowana sampeyan sareng kaula sadaja. Salerana etarema kalaban sae sareng Allah lantaran lalakonna, enggi paneka e bakto ngatorragi Ishak, pottrana, ka Allah, e attassa mezba. 22Daddi terrang ja' iman kodu eduduwagi sareng lalakon sopaja samporna. 23Ganeka cocok sareng ayadda Alketab se amonye, "Ibrahim parcaja ka Allah, ban lantaran kaparcaja'anna jareya, Allah narema Ibrahim menangka oreng se alampa'agi kasokanna Allah." Lantaran ganeka Ibrahim esebbut "Sobadda Allah". 24Daddi terrang samangken ja' oreng etarema kalaban sae sareng Allah polana sadaja se elakone oreng ganeka, banne namong lantaran imanna malolo. 25Oladi jugan Rahab, sondel ka'issa'. Se etarema kalaban sae sareng Allah polana lalakonna, enggi paneka e bakto narema ta-matana bangsa Isra'il e compo'na sarta apareng partolongan kantos ta-mata ganeka bisa buru lebat jalan laen. 26Daddi, akadi badan paneka manabi tadha' errohna daddi mate, sapaneka jugan iman se ta' etoro'e lalakon paneka mate.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\