YAKOBUS 3

1Tan-taretan, e antarana sampeyan ja' nya'-bannya' se terro daddiya guru. Sabab sampeyan oneng, ja' oreng se daddi guru bakal eadilana lebbi kerras dhari reng-oreng laenna. 2Sadajana oreng serreng abadhi kasala'an. Tape manabi oreng ta' oneng abadhi sala e dhalem cacana, oreng ganeka samporna, se bisa ngobasae aba'epon. 3Manabi jaran ekaddhali'i sopaja atoro' ka kasokanna sampeyan, sampeyan bisa ngobasae sadajana badanna jaran ganeka. 4Ngala' conto laen, kapal. Sanajjan kapal paneka ce' rajana, sareng esothok bi' angen raja, nangeng ekenneng ator sareng kamoddhi se ce' kene'na, menorot karebba jurmoddhina. 5Sapaneka jugan sareng jilana manossa; sanajjan kene' bisa bong-nyombongngagi aba' parkara barang se ja-raja. Tore pekker saponapa rajana alas se bisa katonon polana apoy se ce' kene'na! 6Jila padha sareng apoy. E dhalem badan daddi somberra kajahadan se mabalattra kajahadan ka saantero aba' paneka. Kalaban apoy se asalla dhari naraka jila mapotthon sadajana odhi'na manossa. 7Sadajana burun alas se galak, mano', keban se agalajar sarta juko' bisa epanotot, sareng ampon epanotot bi' manossa. 8Tape jilana manossa ta' ekenneng panotot sareng pasera'a saos. Jila ganeka jahat ban ta' bisa ekobasae; possa' ban racon se mamateyan. 9Jila ganeka eangguy asakalangkong ka Pangeran ban ka Rama, nangeng jugan kaangguy abasto sasama manossa, se ampon ecepta'agi menorot ropana Allah. 10Dhari colo' se settong kalowar ca'-oca' asakalangkong nangeng jugan ca'-oca' babaston. Masthena ta' sapaneka! 11Ba' badha'a somber se agili aeng tabar ban aeng pae' dhari settong somber? 12Bungkana ara, tan-taretan, ta' bisa abuwa jaitun, ban bungkana anggur ta' bisa abuwa ara. Somber se accen ta' bisa makalowar aeng tabar. 13Mon e antarana sampeyan badha se bicaksana sareng tenggi buddina, duduwagi ganeka sareng odhi' se sae kalaban ngalakone sabarang se sae, se etoro'e kaandhapasoran sareng kabicaksana'an. 14Nangeng manabi sampeyan tamburuwan, sake' ate ban mentingngagi aba'na dibi', sampeyan ja' ngedirragi kabicaksana'an ganeka, sabab kalaban sapaneka sampeyan alik-balik berta se lerres dhari Allah. 15Kabicaksana'an se kadi ganeka banne dhari sowarga asalla. Asalla dhari dunnya, dhari napsona manossa, ban dhari setan. 16E ka'imma badha tamburuwan sarta sepat mentingngagi aba' dibi', e gadhiya badha rarusun ban sadajana lalakon jahat. 17Nangeng oreng se gadhuwan kabicaksana'an se asalla dhari attas, oreng ganeka nomer settong morne; nomer dhuwa'na ta' lebur atokaran, laba ban toro' oca'. Possa' ban bellas ase sarta ngasellagi kon-lalakon se sae. Ta' ro'-noro' ban ta' tha'-kantha'an. 18Pajat kabecce'an paneka hasella ne-bine karokonan se etamen bi' reng-oreng se ta' lebur atokaran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\