YAKOBUS 5

1Tan-taretan se sogi! Peyarsa'agi babala'an kaula paneka. Sampeyan kodu molar sabab sampeyan bakal nanggunga sangsara! 2Dunnyana sampeyan ampon bucco'. Rasoganna sampeyan ampon ekakan raprap. 3Emmas ban salakana sampeyan ampon tattaen. Tattaenna ganeka bakal daddiya sakse se nyala'agiya sampeyan, se matadha'a badanna sampeyan akadi apoy. Sampeyan ampon nompo' dunnya e jaman se para' napa'a ka aher paneka. 4Sampeyan ta' majar opana reng-oreng se alako e teggalla sampeyan. Samangken peyarsa'agi serrona reng-oreng ganeka! Reng-oreng se makompol hasella tanana sampeyan, aera' menta tolong, ban cerrengnga reng-oreng ganeka kapeyarsa ka Allah, Pangeran Se Mahakobasa. 5Sampeyan ampon odhi' mewah ban ane'madi kasennengngan e dunnya paneka. Sampeyan katon teppa'na malempo aba' kaangguy are panyambelliyan. 6Sampeyan ngokom ban mate'e reng-oreng se ta' sala, ban reng-oreng ganeka ta' alaban ka sampeyan. 7Daddi, Tan-taretan, pasabbar sampeyan, sampe' Pangeran rabu. Oladi saponapa sabbarra oreng tane se anante' kantos tanana aberri' hasel se arga ka aba'na. Oreng tane ganeka sabbar anante' toronna ojan e mosem ronto ban ojan e mosem nyemme. 8Sampeyan kodu pasabbar paraja ate jugan, sabab Arena Pangeran ampon para'. 9Ja' aseddhiyan ban ja' saleng nyala'agi sopaja sampeyan ta' eokom sareng Allah. Kaemodi! Hakim ampon semma', para' rabuwa. 10Tan-taretan, kaemodi bi-nabbi se abu-dhabu kalaban asmana Pangeran, sadaja padha sabbar sareng kowat nanggung kasangsara'an. Kaconto reng-oreng ganeka. 11Reng-oreng ganeka ekoca' senneng polana sabbar sareng kowat nanggung kasossa'an. Sampeyan ampon mereng parkara kasabbaranna Ayyub, ban sampeyan oneng kadi ponapa dhi-budhina Allah aberkadi salerana. Sabab Pangeran paneka bellas ase sareng becce' ate. 12Se paleng parlo tan-taretan: Sampeyan ja' asompa, sanare bit nyamana langnge' otaba bume otaba ponapa'a saos. Dhabuwagi saos "enggi" mon sampeyan pajat amaksod enggi, ban dhabuwagi "bunten" manabi sampeyan pajat amaksod bunten. Sopaja sampeyan ta' ekenneng okomanna Allah. 13Manabi e antarana sampeyan badha se sossa, adu'a saos. Manabi badha se senneng, nyanye ngagungngagi Allah. 14Manabi badha se songkan, ngone'e pin-pamimpinna jema'at. Ban pin-pamimpinna jema'at ganeka kodu nyo'onnagi se songkan ganeka, sareng abuliddagi mennya' ka se sake' kalaban asmana Pangeran. 15Manabi du'ana reng-oreng ganeka etoro'e kayakinan, tanto se sake' epabaras sareng Pangeran, sarengngan pole sa-dusana tanto esapora. 16Daddi sampeyan kodu saleng ngakone dusana, sopaja sampeyan epabarasa. Du'ana oreng se ngestowagi kasokanna Allah agandhu' kakowadan se raja. 17Eliya padha manossana sareng sampeyan ban kaula. Salerana adu'a kalaban gu-onggu ate, nyo'on sopaja tadha'a ojan; ban ongguwan, tadha' ojan toron e nagara ganeka tello taon satengnga abidda. 18Saamponna ganeka Eliya adu'a pole, langnge' laju matoron ojan kantos tana makalowar hasel pole. 19Tan-taretan! Manabi e antarana sampeyan badha se ta' atoro' pole ka pangajaran se dhari Allah, pas badha oreng laen se mabali oreng ganeka ka Allah, 20kaemodi ayat paneka: Pa'-sapa'a mabali oreng se dusa dhari jalanna se sala ka jalan se bendher, oreng jareya masalamet sokmana oreng se dusa jareya dhari pate ban daddi sababba bannya' dusa laenna esapora. Salam sengko', Yakobus


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\