YAHYA 4

1Reng-oreng Farisi ngedhing ja' Isa abannya'an olle ban abaptis mored etembang bi' Yahya. ( 2Sabendherra Isa dibi' ta' abaptis oreng, se abaptis pera' red-moredda.) 3Daddi e bakto ngagali ja' reng-oreng Farisi la ngedhing parkara jareya, Isa laju meyos dhari Yudea ka Galilea. 4E dhalem parjalanan jareya Isa kodu lebat e Samaria. 5E Samaria jareya Isa napa' ka settong kottha se anyama Sikhar, ta' jau dhari tana se lamba' eparengngagi Yakub ka Yusup pottrana. 6E jadhiya badha somorra Yakub. Isa ce' lessona polana parjalanan jareya, daddi alenggi e seddi'na somor jareya. E bakto jareya are ra-kera pokol dhubellas dhuk-beddhuk, 7- 8red-moredda padha entar ka kottha melleya kakanan. E bakto jareya pas badha oreng babine' Samaria entar nemba aeng. Dhabuna Isa ka babine' jareya, "Mara, ra, Sengko' berri'i aengnga, Sengko' ngenoma." 9Saodda babine' jareya, "Sampeyan oreng Yahudi, kaula oreng Samaria; aponapa Sampeyan me' nyo'on aeng enom ka kaula?" (Sabab oreng Yahudi ta' endha' apolongan ban oreng Samaria.) 10Dhabuna Isa, "Ja' sakenga ba'na tao ka paparengnga Allah ban tao sapa se menta aeng enom ka ba'na, tanto ba'na dibi' se menta aeng enom ka oreng jareya, ban oreng jareya tanto apareng ka ba'na aeng kaodhi'an." 11Ca'na babine' jareya, "Sampeyan ta' kaagungan temba, ban somor paneka ce' dhalemma. Dhari ka'imma Sampeyan se olleya aeng kaodhi'an? 12Somor paneka paparengnga Yakub bangatowa bangsa kaula. Yakub dibi' manabi adha'ara aeng mondhut dhari somor paneka; Sapaneka jugan tra-pottrana sareng ebinna. Ponapa Sampeyan apangrasa araja'an dhari Yakub?" 13Dhabuna Isa, "Oreng se ngenom aeng reya gi' pelka'a pole. 14Tape oreng se ngenom aeng baberri'na Sengko' ta' kera pelka' salanjangnga. Sabab aeng baberri'na Sengko' jareya bakal daddiya somber e dhalem aba'na se nancel kalowar ban madhateng odhi' se sabendherra tor langgeng ka aba'na." 15Ca'na babine' jareya, "Towan, tore kaula parenge aeng ganeka, sopaja kaula ta' pelka' pole, sareng ta' parlo abali ngala' aeng ka ka'anja." 16"Kassa' olok lakena ba'na, pas abali dha' enna'," ca'na dhabuna Isa. 17"Kaula ta' gadhuwan lake," saodda babine' jareya. "Teppa' ca'na ba'na," dhabuna Isa. 18"Sabab ba'na la alake lema kale, ban lalake' se apolong ban ba'na sateya banne lakena ba'na." 19"Samangken kaula oneng, Panjennengngan paneka nabbi," ca'na babine' jareya. 20"Bangatowana bangsa Samaria abakte ka Allah e gumo' paneka, namong bangsaepon Panjennengngan ngoca' ja' namong e Yerusalim kennengngannepon oreng abakte ka Allah." 21"Ba'na paparcaja, ya," dhabuna Isa ka babine' jareya, "E settong bakto oreng abakteya ka Rama, banne e gumo' reya, ban bariya keya banne e Yerusalim. 22Ba'na, reng-oreng Samaria nyemba ka se ta' ekennal bi' ba'na dibi', tape Sengko' kabbi, oreng Yahudi, nyemba ka Salerana se ekennal bi' oreng Yahudi, sabab kasalameddan dhari oreng Yahudi dhatengnga. 23Tape bakal napa'a baktona, la'-mala' sanyatana la napa' baktona, ja' kalaban kobasana Errohna Allah oreng bakal abakteya ka Rama menangka Allah se saongguna akantha se ekasokane Rama. 24Sabab Allah reya Erroh, ban pera' kalaban kobasana Errohna Allah reng-oreng bisa abakte ka Rama menorot kodradda Rama." 25Babine' jareya ngoca' ka Isa, "Abdina oneng ja' Rato Panyalamet (se esebbut Almasih) bakal rabuwa. Manabi Salerana ampon rabu, abdina sadaja bakal eparengngana oneng ponapa'a saos sareng Salerana." 26"Sengko' reya Rato Panyalamet jareya," dhabuna Isa, "Sengko' se acaca bi' ba'na sateya reya." 27E bakto jareya red-moredda Isa la padha dhateng. Kabbi padha heran nangale'e Isa abu-dhabu ban oreng babine'. Tape tadha' settonga se atanya ka babine' jareya, "Sampeyan aponapa'a?" otabana atanya ka Isa, "Aponapa Panjennengngan me' abu-dhabu sareng babine' paneka?" 28Babine' jareya laju berka' ka kottha, kelmo'na edina. Ca'na babine' jareya ka reng-oreng se badha e jadhiya, 29"Tore mon nengalana oreng se apareng oneng ka kaula sabarang se oneng elakone kaula. Pola oreng ganeka me' Rato Panyalamet?" 30Daddi reng-oreng jareya padha mangkat dhari kottha jareya entar ka Isa. 31Sabatara jareya bi' red-moredda Isa eajak adha'ar. "Guru," oca'na, "eatore adha'ar." 32Tape Isa adhabu, "Sengko' la andhi' kakanan, ba'na ta' tao." 33Daddi red-moredda padha saleng atanya, "Pola badha oreng ngatore kakanan ka Salerana." 34Isa laju adhabu, "Tang kakan iya areya atoro' ka kasokanna se ngotos Sengko', ban mamare lalakon se epassra'agi ka Sengko'. 35Ba'na ngoca', 'Pa' bulan aggi' mosem anye.' Tape Sengko' ngoca'a ka ba'na: abassagi pateppa' gal-teggal rowa; gandumma la koneng, la ekenneng anye! 36Oreng se anye la molae narema opana ban makompol hasella kaangguy odhi' se saongguna tor langgeng. Daddi oreng se nabur ban se anye olle anga-bunga areng-bareng. 37Pajat bendher ca'-oca'an reya: 'Se settong namen, se laen anye.' 38Bi' Sengko' ba'na esoro anye e teggal se ta' egarap ba'na; oreng laen se agarap, ban ba'na se narema kaontongan dhari lalakonna reng-oreng jareya." 39Bannya' oreng Samaria e kottha jareya parcaja ka Isa polana babine' jareya ngoca', "Oreng jareya nyebbuttagi ka sengko' sabarang se la elakone sengko'." 40Daddi e bakto tatemmo ban Isa, reng-oreng jareya laju padha nyo'on sopaja Isa kasokana alenggi bi' reng-oreng jareya. Daddi Isa alenggi e jadhiya dhu are abidda. 41Saellana jareya sajan bannya' pole se parcaja ka Isa polana apa se eajarragi dibi' ka reng-oreng jareya. 42Ban reng-oreng jareya ngoca' ka babine' gella', "Samangken kaula parcaja, banne polana se ekabala sampeyan ka kaula, tape polana kaula dibi' ampon ngedhing, ban oneng ja' Isa ganeka pajat Panyalamedda Dunnya." 43Saellana dhu are se alenggi e Sikhar, Isa laju meyos ka Galilea. 44Isa dibi' la adhabu, "Nabbi ta' eargai e nagarana dibi'." 45Tape sanapa'na ka Galilea reng-oreng e jadhiya narema Isa kalaban senneng ate, sabab reng-oreng jareya badha e Yerusalim e Are Paska, ban la nangale'e pa-apa se elampa'agi Isa. 46Saellana jareya Isa abali ka Kanna e Galilea, iya areya kennengnganna Salerana se ngoba aeng epadaddi anggur. E kottha jareya badha ponggabana pamarenta, ana'na teppa'na sake' e Kapernaum. 47E bakto ngedhing ja' Isa la rabu ka Galilea dhari Yudea, ponggabana pamarenta jareya laju nyabis ka Isa sarta nyo'on sopaja Isa kasokana rabu ka Kapernaum kaangguy mabaras ana'na se para' mateya. 48Isa adhabu ka ponggabana pamarenta jareya, "Mon ba'na ta' nangale'e kaajiban-kaajiban, ba'na ta' kera parcaja." 49"Towan," ca'na ponggabana pamarenta jareya, "ngereng duli alenggi ka compo' sabellunnepon ana' abdina mate." 50Dhabuna Isa, "Kassa' le-mole, ana'na ba'na la baras." Oreng jareya parcaja ka dhabuna Isa, laju mole. 51E tengnga jalan tatemmo ban di-abdina se padha entar abala ka lorana, oca'na, "Pottrana panjennengngan ampon sae." 52Ponggabana pamarenta jareya atanya pokol barampa ana'na jareya se molae baras. Ca'na di-abdina jareya, "Ba'ari' ra-kera pokol settong dhuk-beddhuk panassepon elang." 53Eppa'na kana' se sake' jareya laju enga' ja' e bakto jareya Isa se adhabu ka aba'na, "Ana'na ba'na la baras." Daddi oreng jareya sabala padha parcaja ka Isa. 54Jareya kaajiban se kapeng dhuwa' se epabadha Isa e Galilea saellana rabu dhari Yudea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\