YAHYA 5

1Saellana jareya badha paraya'an Yahudi, daddi Isa meyos ka Yerusalim. 2E Yerusalim, e seddi'na "Labang Dumba" badha settong taman, se e dhalem oca' Ibrani enyamae Betesda. E jadhiya badha amperra lalema'. 3E per-amper jareya bannya' oreng sake' epadhung-tedhungan; badha se buta, badha se dippang, ban badha se empon. (Reng-oreng sake' jareya anante' gulina aeng e taman jareya. 4Sabab dhang-kadhang malaekadda Pangeran toron ka taman jareya, makocak aengnga. Ban oreng sake' se dha'-adha' kadibi' maso' ka dhalem taman jareya e bakto aengnga akocak bakal barasa dhari panyakedda.) 5E kennengngan jareya badha oreng lalake' kasorang se sake' la tello polo ballu' taon abidda. 6Isa ngoladi oreng jareya dhung-tedhungan e jadhiya, ban tao ja' oreng jareya sake' la ce' abidda. Daddi Isa laju adhabu, "Ba'na terro barasa, ya?" 7Oreng se sake' jareya nyambit, "Pa', e ka'dhinto' tadha' oreng se mamaso'a kaula ka dhalem taman e bakto aengnga akocak. E bakto kaula aehteyar maso'a, ampon badha oreng laen se ajangadha'i." 8Dhabuna Isa ka oreng jareya, "Mara jaga, kala' tekerra, pas ajalan." 9E bakto jareya keya oreng buru laju baras. Tekerra ekala', laju ajalan. Kadaddiyan jareya teppa' are Sabat. 10Daddi ja-pangrajana Yahudi ngoca' ka oreng se buru epabaras jareya, "Sateya are Sabat. Ba'na ta' olle ngeba teker." 11Tape oreng jareya nyaot, "Oreng se mabaras abdina se makon abdina ajalan ngeba teker paneka." 12"Sapa se nyoro ba'na kantha jareya?" ca'na reng-oreng gella'. 13Tape oreng se la baras jareya ta' tao sapa orengnga, sabab e bakto jareya ce' bannya'na oreng ban Isa la maelang. 14Saellana jareya Isa tapanggi ban oreng jareya e dhalem Padalemman Socce. Dhabuna Isa, "Sateya ba'na la baras. Ja' agabay dusa pole, mon enja' ba'na bakal lebbiya palang dhari dha'-adha'na." 15Oreng jareya laju abala ka om-kaom oreng agungnga Yahudi ja' se mabaras aba'na iya areya Isa. 16Daddi ja-pangraja jareya molae la-nyala ka Isa, sabab Isa mabaras oreng gella' e are Sabat. 17Tape Isa adhabu ka reng-oreng jareya, "Tang Rama ros-terrosan tan-ngastane sampe' sateya, ban Sengko' kodu alalakon keya." 18Dhabuna Isa jareya andaddiyagi om-kaom oreng agung Yahudi sajan aehteyar mateyana Isa. Kan cara jareya, banne pera' polana Isa ta' atoro' ka atoranna agama parkara are Sabat, tape badha parkara laenna pole, iya areya Isa adhabu ja' Allah Ramana; jareya andhi' arte Isa mapadha Salerana bi' Allah. 19Isa adhabu kantha reya ka reng-oreng gella', "Ba'na paparcaja, ya; Pottra ta' bisa alako pa-apa kalaban kobasana dibi'. Apa se eoladi eastane Ramana, jareya se elakone. Sabab apa se eastane Rama, jareya se eastane Pottra. 20Sabab Rama taresna ka Pottra ban noduwagi ka Pottra jareya pa-apa se eastane Salerana dibi'. La'-mala' Rama bakal noduwagiya ka Pottrana kon-lalakon se araja'an dhari jareya, sampe' ba'na tanto heran. 21Rama maodhi' oreng se la mate, ban apareng odhi' se saongguna tor langgeng ka oreng jareya; bariya keya Pottra apareng odhi' se saongguna tor langgeng ka oreng se ekasokane eparengngana odhi' jareya. 22Rama dibi' ta' ahakime sapa'a bai. Sakabbiyanna kakobasa'an kaangguy ahakime la epassra'agi ka Pottrana. 23Rama alampa'agi kantha jareya sopaja Pottra ehormat oreng padha akantha Rama. Pa'-sapa'a se ta' ngormadi Pottra padha ban ta' ngormadi Rama se ngotos Pottra jareya. 24Sengko' ngoca'a sabendherra: Oreng se ngedhingngagi Tang oca' kalaban gu-onggu, ban parcaja ka se ngotos Sengko', andhi' odhi' se saongguna tor langgeng. Oreng jareya bakal lopoda dhari okoman; aba'na la lopot dhari pate ban la olle kaodhi'an. 25Paparcaja, ya: Bakal dhapa'a baktona, la'-mala' la dhapa' baktona, oreng mate bakal ngedhinga sowarana Pottrana Allah, ban oreng se ngedhing sowara jareya bakal odhi'a. 26Akantha Rama se daddi somberra odhi', Pottrana epadaddi somberra odhi' keya. 27Pottrana la eparenge ha' kaangguy ahakime, sabab Salerana jareya Pottrana Manossa. 28Ba'na ja' heran mon ngedhing jareya; sabab bakal dhapa'a baktona oreng mate kabbi padha ngedhinga sowarana, 29laju kalowar dhari koburanna. Oreng se alako becce' bakal jaga'a kaangguy odhi'a, tape se alako juba' bakal jaga'a kaangguy narema'a okoman." 30"Sengko' ta' bisa apa-rapa noro' Tang karep dibi'. Sengko' pera' ahakime menorot se epakonnagi Allah. Ban tang potosan adil, sabab Sengko' ta' noro' Tang karep dibi', tape atoro' ka kasokanna Rama se ngotos Sengko'. 31Saompamana Sengko' aberri' kasakseyan ka Tang aba' dibi', kasakseyan jareya ta' ekenneng tarema menangka bukte. 32Tape badha oreng laen se aberri' kasakseyan parkara Sengko', ban Sengko' tao ja' kasakseyanna jareya pajat bendher. 33Ba'na nyoro oreng entar ka Yahya, ban Yahya aberri' kasakseyan sabendherra parkara Sengko'. 34Sengko' ngoca'agi parkara jareya banne polana Sengko' marlowagi kasakseyanna manossa, tape sopaja ba'na epasalamedda. 35Yahya padha ban damar se odhi' ban tera'. Kaangguy sabatara abidda ba'na senneng narema sonarra. 36Tape kasakseyan Sengko' araja'an dhari kasakseyanna Yahya. Pa-apa se elakone Sengko' sateya reya, iya areya lalakon se bi' Rama epakon lakone ka Sengko', abukteyagi ja' Sengko' reya pajat eotos Rama. 37Ban Rama se ngotos Sengko' apareng kasakseyan keya parkara Sengko'. Ba'na gi' ta' tao ngedhing sowarana otaba nangale'e Salerana. 38Dhabuna bi' ba'na ta' esempen e atena sabab ba'na ta' parcaja ka Sengko' otosanna. 39Ba'na ajar Alketab sabab ba'na nyangka kalaban cara se kantha jareya ba'na bakal olleya odhi' se saongguna ban se langgeng. Ban Alketab jareya dibi' aberri' kasakseyan parkara Sengko'. 40Tape ba'na ta' endha' nyander ka Sengko' sopaja olleya odhi' se langgeng. 41Sengko' ta' terro ealemma manossa. 42Sengko' tao sapa ba'na reya. Sengko' tao ba'na e dhalem atena ta' andhi' kataresna'an ka Allah. 43Sengko' dhateng kalaban kobasana Tang Rama, tape ba'na ta' endha' narema Sengko'. Tape mon oreng dhateng kalaban kobasana dibi' bi' ba'na etarema. 44Baramma ba'na se parcaja'a ka Sengko', mon ba'na terro ealemma sasamana, ban ta' aehteyar sopaja ealemma Allah Se Settong? 45Ba'na ja' nyangka bi' Sengko' esala'agiya e ajunanna Rama. La'-mala' se nyala'agiya ba'na iya areya Mosa, se daddi pangarebbanna ba'na. 46Ja' sakenga ba'na parcaja ka Mosa tanto ba'na parcaja ka Sengko', sabab se etoles Mosa nerrangngagi parkara Sengko'. 47Tape mon ba'na ta' parcaja ka se etoles Mosa, baramma ba'na se parcaja'a ka se ekoca'agi Sengko'?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\