YUDAS 1

1Tan-taretan se ampon etembali ban talebat ekaneserre sareng Allah Rama, sarta se ejaga kaagem Isa Almasih. Menangka abdina Isa Almasih, kaula -- Yudas -- taretanna Yakobus, 2ngarep: Moga-moga Allah marengana berkat, rahmat ban sejahtera sabannya'na ka sampeyan. 3Tan-taretan se kakase! Kaula amaksod nolesa sorat onggu ka sampeyan parkara kasalameddan se ampon padha ealame sampeyan ban kaula sadaja. Nangeng samangken kaula arassa ce' parlona la'-mala'ana sampeyan bi' sorat paneka, sopaja sampeyan terros abuwang kaangguy iman se ampon eparengngagi Allah sakaleyan kaangguy salanjangnga ka ommadda. 4Sabab sampeyan ban kaula sadaja ta' apangrasa ja' badha reng-oreng nyono' maso' ka nga'-tengnga'anna sampeyan ban kaula sadaja. Reng-oreng ganeka oreng se bejjat, se alik-balik berta parkara rahmadda Allah, kaangguy nyare kasempadan norodana napsona. Ban reng-oreng ganeka nolak Isa Almasih, Pangobasa ban Pangeranna sampeyan ban kaula sadaja se settong tadha' pole. Molae gi' dhimen okoman kaangguy reng-oreng ganeka ampon enobuwattagi e dhalem Alketab. 5Parkara ganeka sadaja sampeyan ampon oneng. Nangeng kaula terro maemoda sampeyan kadi ponapa Pangeran masalamet ommat Isra'il dhari nagara Messer, tape saamponna ganeka pas matebas reng-oreng se ta' parcaja e antarana reng-oreng ganeka. 6Kaemodi jugan kat-malaekat se ngalebadi batessa kakobasa'anna kantos adinggallagi kalenggiyanna. Allah ngalenthong kat-malaekat ganeka bi' rantay se langgeng, e kennengngan se petteng e babana bume. E kennengngan ganeka kat-malaekat gella' etahan terros kantos okoman eteba'agi ka aba'na e Are se talebat nako'e pagi'. 7Kaemodi jugan Sodom sareng Gomora sarta tha-kottha e sabingkerra, se pandhudhu'na ngalakone lalakon akadi kat-malaekat gella'. Reng-oreng ganeka ngalakone kon-lalakon ma'seyat sareng bejjat, kantos bi' Allah eseksa bi' okoman apoy se langgeng, menangka parengeddan ka sadajana oreng. 8Sapaneka jugan reng-oreng ganeka apekker se dha'-tadha' kantos padha agabay dusa ka badanna dibi'. Kakobasa'anna Allah ekababa'agi ban para mahlok se molja e sowarga eya-seya. 9Mikha'el dibi', se ngapalae kat-malaekat, ta' oneng kantha ganeka. E bakto atokar ban Iblis e dhalem apadu parkara pasera se ngaolleya jinazana Mosa, Mikha'el ta' bangal ahakime Iblis bi' ca'-oca' panyeya'an. Mikha'el pera' adhabu, "Ba'na bakal ebentaga Pangeran!" 10Nangeng reng-oreng gella' nyerrang sabarang se ta' epahame aba'na ngangguy ca'-oca' se ya-nyeya. Reng-oreng ganeka akantha burun alas se tadha' akkalla, se ngataowe pa-ponapa pera' dhari nalurina malolo. Nangeng ganeka se la'-mala' andaddiyagi ancorra aba'na dibi'. 11Palang reng-oreng ganeka! Reng-oreng ganeka noro' jalan se elebadi Kain. Polana terro olleya pesse, reng-oreng ganeka nyono' ka cellot se budhuk, padha sareng Bileyam. Ban reng-oreng ganeka jugan epaancor polana aberonta' akadi Korah. 12E bakto sampeyan apesta adhadha'aran, pannengnga reng-oreng ganeka e antarana sampeyan mangalennyer. Sabab reng-oreng ganeka darbaka paneddhana, tadha' malona, ban pera' marlowagi aba'na dibi'. Reng-oreng ganeka akadi ondhem se ekebbat angen, nangeng ta' madhateng ojan. Reng-oreng ganeka jugan akadi ka'-bungka'an se ta' abuwa maske teppa'na mosemma wa'-buwa'an; ka'-bungka'an se ampon edabu' ramo'na ban ampon mate. 13Akadi omba' se ce' rajana e tase' se kalowar kapo', sapaneka jugan reng-oreng ganeka ngelbuk kalowar kon-lalakon se matodhusan. Reng-oreng ganeka akadi burun alas se ajalan san-kassannagi ta' epanggi tojjuwanna, se bi' Allah ampon esadhiyai kennengngan e pettengnga se paleng nako'e kaangguy salanjangnga. 14Henokh, toronanna Adam se kapeng petto', gi' dhimen oneng anobuwaddagi parkara reng-oreng ganeka. Ca'epon Henokh, "Abas, Pangeran rabuwa asareng malaekadda se socce se abun-ebun 15kaangguy ahakime sakabbiyanna oreng. Pangeran ngokoma reng-oreng jahat polana kon-lalakonna se bejjat. Ban Salerana ngokoma oreng se dusa ban daraka polana ca'-oca' panyeya'an se kalowar dhari bibirra." 16Reng-oreng ganeka ros-terrosan aseddhiyan ban nyala'agi oreng laen; odhi' menorot pangaterro-pangaterrona se dusa. Asebbal parkara aba'na dibi', ban ajilat oreng polana terro nyareya kaontongan. 17Nangeng tan-taretan se kakase, kaemodi pa-ponapa se gi' dhimen edhabuwagi sul-rasulla Guste Isa Almasih. 18Sul-rasul ganeka apareng oneng kaadha' ka sampeyan ja' mon para' aher jaman bakal badha'a reng-oreng se bi-nyebbi sampeyan, enggi paneka reng-oreng se odhi' menorot pangaterro-pangaterrona se dusa. 19Reng-oreng ganeka se daddi sababba oreng aca-pecca. Reng-oreng ganeka ta' ekobasae Errohna Allah, nangeng ekobasae pangaterro-pangaterrona tabi'at se dhari dunnya. 20Nangeng, sampeyan, tan-taretan, terros pabagus odhi'na sampeyan adhasar parcajana sampeyan ka Isa Almasih. Imanna sampeyan ganeka ce' soccena. Sabatara ganeka, terros adu'a kalaban kobasana Errohna Allah, 21ban terros odhi' e dhalem naonganna taresnana Allah saabidda sampeyan anante' rahmadda Guste Isa Almasih, se marengana sampeyan odhi' se salerressa ban langgeng. 22Monggu ka reng-oreng se gi' mangmang panggaliyanna, sampeyan kodu noduwagi bellas ase. 23Taja' pakalowar oreng dhari apoy me' olle salamet. Ka reng-oreng laenna sampeyan kodu noduwagi bellas ase ban etoro'e parasa'an tako'; nangeng kabaji'i reng-oreng se ekotore bi' pangaterrona se dusa, kabaji'i kantos ka bi-kalambina. 24Allah, se sanggup ajaga sopaja sampeyan ta' gaggar, ban se sanggup abakta sampeyan ka ajunanna se molja kalaban gumbira ban tadha' calena, 25Salerana ganeka Allah se settong tadha' pole, Panyalamedda sampeyan ban kaula sadaja lebat Guste Isa Almasih. Salerana ganeka Allah se molja, agung, kobasa ban ehormat molae dhari gi' dhimen kantos samangken ban salanjangnga! Amin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\