LUKAS 7

1Saellana Isa mare adhabuwagi parkara jareya kabbi ka oreng se bannya' gella', Isa laju meyos ka Kapernaum. 2E jadhiya badha parwira Roma se andhi' abdi se talebat ekataresnae bi' aba'na. Abdina jareya sake', para' mateya. 3E bakto ngedhing parkara Isa, parwira jareya nyoro pin-pamimpinna oreng Yahudi nyabis ka Isa esoro menta tolong sopaja Isa kasokana rabu kaangguy mabaras abdina jareya. 4Saellana tatemmo bi' Isa, reng-oreng jareya nyo'on kalaban gu-onggu sopaja Isa kasokana nolong parwira gella'. "Parwira ka'dhissa' ampon sapantessa etolong sareng Panjennengngan," atorra reng-oreng jareya ka Isa, 5"sabab parwira ka'dhissa' neser ka bangsa kaula, sarengngan pole ampon abadhiyagi kennengnganna kabakteyan kaangguy kaparlowannepon kaula sadaja." 6Daddi Isa laju meyos asareng ban reng-oreng jareya. E bakto Isa para' napa'a ka bengkona parwira jareya, parwira jareya nyoro ca-kancana entar abala ka Isa, "Panjennengngan ta' mabi pot-repot meyos ka compo'. Abdina ta' pantes narema Panjennengngan e compo'. 7Daddi abdina jugan arassa ta' pantes ngadhep ka Panjennengngan. Daddi adhabu saos, tanto dunor abdina pas sae. 8Sabab abdina jugan atoro' ka dhabuna lora, dineng e baba'an abdina badha rit-parjurit se kodu atoro' ka parenta abdina. Manabi abdina ngoca' ka parjurit se settong, 'Ondur!' oreng gapaneka laju ondur; manabi abdina ngoca' ka parjurit se laen, 'Dha' enna'!' oreng gapaneka tanto nyander. Manabi abdina makon ka dunor abdina, 'Lakone reya!' tanto sareng dunor gapaneka laju elakone." 9Isa heran meyarsa jareya, laju atole sarta adhabu ka reng-oreng se noro' bunte' ka jadhiya, "Hebat onggu oreng reya. Sengko' ta' tao nemmo badha oreng se imanna kantha reya rajana, sanajjan e antarana oreng Isra'il sakale!" 10E bakto sorowanna parwira gella' la padha napa' ka bengkona parwira jareya, barengnga la etemmo baras. 11Ta' abit saellana jareya Isa meyos ka kottha Na'in. Para moredda ban bannya' oreng laenna padha noro'. 12E bakto Isa napa' ka labang sakethengnga kottha, laju tapanggi ban reng-oreng se ngosong jinaza ka lowar kottha. Se mate jareya na'-kana' lalake', ana'na randha se pera' settong tadha' pole. Bannya' oreng se noro' ngater abarengnge randha jareya. 13E bakto Guste Isa ngoladi babine' jareya, panggaliyanna arassa neser, pas adhabu, "Ella, ja' nanges!" 14Isa laju nyander ka seddi'na kathella, sarta nyedding kathel jareya. Reng-oreng se ngosong kathel jareya padha ambu. Ca'na dhabuna Isa, "He, kana' ngodha, mara jaga!" 15Kana' ngodha se la mate jareya jaga, laju toju' sarta pas acaca. Bi' Isa laju epassra'agi ka ebuna. 16Reng-oreng se badha e jadhiya padha katako'en sarta laju amolja'agi Allah. Ca'na reng-oreng jareya, "Badha nabbi se rabu e nga'-tengnga'anna sengko' ban ba'na! Allah la rabu masalamedda ommadda!" 17Kabar parkara Isa jareya laju balattra e saantero Yudea ban e dhaera e sabingkerra. 18Yahya eatore oneng bi' red-moredda parkara sakabbiyanna kadaddiyan jareya. Daddi Yahya laju adikane moredda kadhuwa, 19pas epakon manggi'i Isa sarta atanya kantha reya, "Ponapa Panjennengngan se rabuwa menorot janjiepon Allah, otaba ponapa abdina sadaja kodu anante' oreng laen?" 20Moredda se kadhuwa jareya entar ka Isa, pas atanya, "Abdina epakon atanya ka Panjennengngan sareng Yahya Pambaptis, ponapa Panjennengngan se rabuwa menorot janjiepon Allah, otaba ponapa abdina sadaja kodu anante' se laen?" 21E naleka jareya Isa teppa'na mabaras oreng sabannya'na se padha sake', ngojuk erroh jahat sarta mamella' oreng se buta. 22Dhabuna Isa, "Kassa' ba'na abali ka Yahya kabala apa se etangale ban ekaedhing ba'na: oreng buta nangale'e, oreng empon ajalan, oreng se nyandhang panyaket kole' budhuk baras, oreng kopok ngedhing, oreng mate odhi' pole, ban Kabar Bagus dhari Allah eberta'agi ka oreng mesken. 23Pojur onggu oreng se ta' mangmang narema Sengko'!" 24Saellana otosanna Yahya jareya la abali kabbi, Isa molae adhabu ka oreng se bannya' jareya parkara Yahya, dhabuna, "Ba'na entar ka ra-ara terro nangaleyana apa? Rebba se etongngo' angen? 25Ba'na entara nenggu apa? Oreng se akalambi bagus? Reng-oreng se akalambi bagus ban odhi' mewah kennengnganna e karaton! 26Daddi ba'na kalowar entara nenggu apa? Nengguwa nabbi? Pajat bendher, la'-mala' lebbi dhari nabbi. 27Sabab Yahya jareya se esebbuttagi e dhalem Alketab se monyena kantha reya, 'Areya' Tang otosan,' dhabuna Allah, 'Bi' Sengko' eotos ajangadha'i Ba'na, sopaja ababattagi jalanna Ba'na!' " 28"Kaenga'e, ya," dhabuna Isa pole, "e dunnya reya tadha' oreng se araja'an dhari Yahya Pambaptis. Tape oreng se paleng kene' e antarana ommadda Allah, araja'an dhari Yahya Pambaptis." 29Sakabbiyanna oreng -- tamaso' para tokang narek pajek -- padha ngedhing Isa adhabu parkara jareya; reng-oreng jareya se ta'at ka bu-dhabuna Allah sarta endha' ebaptis bi' Yahya. 30Tape reng-oreng Farisi ban ru-guru agama ta' endha' narema se ekasokane Allah kaangguy aba'na. Reng-oreng jareya ta' endha' ebaptis bi' Yahya. 31Isa laju adhabu pole, "Ebandhingngagiya bi' apa reng-oreng jaman sateya reya bi' Sengko'? Ba' padha ban apa reng-oreng jareya? 32Reng-oreng jareya padha ban na'-kana' se toju' e pasar; se akompol apo'-galumpo'. Galumpo' se settong aera' ka se laen, 'Bi' sengko' sakanca ba'na emaennagi nyanyeyan se gumbira, tape ba'na ta' endha' atari! Bi' sengko' sakanca ba'na emaennagi nyanyeyan se ngennes, tape ba'na ta' endha' nanges!' 33Yahya Pambaptis dhateng -- apowasa ban ta' ngenom anggur -- tape ba'na ngoca', 'Oreng rowa kamaso'an erroh jahat!' 34Pottrana Manossa dhateng -- ngakan ban ngenom -- tape ba'na ngoca', 'Abas oreng rowa! Dhakka dujan mabu', akanca ban tokang narek pajek sarta akanca ban reng-oreng se dusa.' 35Maske bariya, kabicaksana'anna Allah etemmo buktena dhari reng-oreng se narema kabicaksana'an jareya." 36Badha oreng Farisi se anyama Simon, ngatore Isa adha'ar e bengkona; Isa meyos ka bengkona Simon jareya sarta adha'ar e jadhiya. 37E kottha jareya badha keya settong oreng babine' se odhi'na dusa ros-terrosan. E bakto ngedhing ja' Isa adha'ar e bengkona oreng Farisi jareya, babine' jareya laju entar ka jadhiya ngeba butol marmar aesse mennya' ro'om. 38Babine' jareya manjeng e budhiyanna Isa, e seddi'anna padana, sarta nanges sampe' padana Isa bacca ekenneng aeng matana. Saellana jareya padana Isa buru ekessot epakerreng bi' obu'na, laju eseyom sarta eserame mennya' ro'om. 39E bakto oreng Farisi se ngatore lenggi Isa jareya nangale'e parkara jareya, laju ngoca' e dhalem atena, "Mon oreng reya pajat nabbi, tanto tao sapa babine' se nyedding aba'na rowa, ban tao ja' babine' jareya odhi'na dusa ros-terrosan!" 40Isa laju adhabu ka Simon jareya, "Simon, badha se ekoca'agiya Sengko' ka ba'na." "Ngereng, Guru," sambidda Simon, "dhabuwagi saos." 41Dhabuna Isa, "Badha oreng kadhuwa andhi' otang ka oreng se maenjaman pesse. Se settong otangnga lema ratos pesse salaka, settonganna saeket pesse salaka. 42Se kadhuwa jareya padha ta' kellar alonase otangnga jareya, daddi otang jareya bi' se maenjam eanggep tadha'. Sateya, sapa e antarana se kadhuwa jareya se ataresna'an ka oreng se maenjam pesse jareya?" 43"Ca'epon kaula tantona oreng se abannya'an otangnga!" saodda Simon. "Panemmona ba'na jareya bendher," dhabuna Isa. 44Isa atole ka babine' gella' laju adhabu ka Simon, "Ba'na nangale'e babine' reya? Sengko' entar ka bengkona ba'na, ban ba'na ta' nyadhiya'agi aeng baccona Tang soko; tape babine' reya aberse'e Tang soko bi' aeng matana, saellana jareya laju epakerreng bi' obu'na. 45E bakto Sengko' dhateng ba'na ta' nyeyom Sengko', tape babine' reya ros-terrosan ngaloskos Tang soko molae padhapa'na dha' enna'. 46Ba'na ta' nyerame Tang cethak bi' mennya' tape babine' reya nyerame Tang soko bi' mennya' ro'om. 47Ongguwan: kataresna'anna se raja reya noduwagi ja' dusana se bannya' la esapora! Mon oreng esapora sakone', kataresna'anna sakone' keya." 48Isa laju adhabu ka babine' jareya, "Sa-dusana ba'na la esapora." 49Reng-oreng laen se toju' ngakan abareng ban Isa e jadhiya molae padha saleng ngoca', "Sapa oreng reya me' sampe' bisa nyapora dusa?" 50Tape Isa adhabu ka babine' jareya, "Sarrena ba'na parcaja ka Sengko', ba'na epasalamet. Kassa' mole, pataremtem atena!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\