LUKAS 8

1Ta' saapa abidda dhari jareya, Isa meyos ka tha-kottha ban pong-kampong, manapa' Kabar Bagus ja' Allah molae marenta menangka Rato. Moredda se dhubellas oreng noro' kabbi, 2bariya keya babine'an se la epabaras dhari erroh jahat ban dhari panyakedda. Babine'an jareya Miriyam se enyamae Magdalena (se tao ekobasae erroh jahat kapetto tape la epakalowar); 3bariya keya Yohana, binena Khuza se daddi ponggabana karatonna Herodes; Susanna, ban bannya' babine'an laenna. Babine'an jareya abanto Isa ban red-moredda kalaban ngangguy pessena dibi'. 4Reng-oreng dhari pan-barampan kottha terros nyabis ka Isa. Ban e bakto reng-oreng jareya la bannya' se akompol, Isa laju nyareta'agi parompama'an reya ka reng-oreng jareya; 5"Badha oreng tane entar nabur ne-bine. Teppa'na nabur, badha ne-bine se gaggar e lorong. Sabagiyan badha se edidda' oreng, laenna ecocco' mano'. 6Badha keya se gaggar e kennengngan se bannya' batona. E bakto nyelbi' tamennan jareya laju elop sabab tanana kerreng. 7Badha pole ne-bine se gaggar e tengngana ombut se bannya' dhurina. Ombut se bannya' dhurina jareya tombu abareng ban ne-bine jareya, sampe' mate polana tacecce'. 8Tape badha pole se gaggar e tana se landhu, laju tombu ban ngasellagi buwa se bannya'na saratos kalena." Saellana mare nyareta'agi parompama'an jareya, Isa adhabu, "Mon andhi' kopeng, edhingngagi!" 9Red-moredda Isa atanya apa maksodda parompama'an jareya. 10Dhabuna Isa, "Ba'na la olle papareng epatao roseyana parkara baramma Allah se marenta menangka Rato. Tape reng-oreng laenna eajari ngangguy parompama'an, sopaja reng-oreng jareya ngedhing tape ta' ngarte, ban ngabas tape ta' nangale!" 11"Areya' artena parompama'an jareya: Ne-bine jareya dhabuna Allah. 12Ne-bine se gaggar e lorong jareya marabut reng-oreng se ngedhing dhabuna Allah jareya. Tape Iblis dhateng laju arampas jareya dhari atena, sopaja reng-oreng jareya ta' parcaja ban ta' epasalamet. 13Ne-bine se gaggar e kennengngan se bannya' batona jareya marabut oreng se e bakto ngedhing kabar jareya, narema kabar jareya kalaban ate senneng. Tape kabar jareya ta' aramo' e dhalem atena. Se parcaja pera' sakejja'; e bakto dhateng coba laju mortad. 14Ne-bine se gaggar e tengngana ombut se bannya' dhurina marabut oreng se ngedhing kabar jareya, tape kobater mekkere odhi'na ban terro sogiya sarta terro sennengnga e dunnya reya. Daddi kabar buru tacecce' sampe' ta' ngasellagi buwa se massa'. 15Ne-bine se gaggar e tana se landhu marabut oreng se ngedhing kabar jareya, laju esempen e dhalem atena se bagus ban jujur, ban terros paggun badha e dhalem atena jareya sampe' ngasellagi buwa." 16"Tadha' oreng se ngodhi'i damar laju ekodhunge pennay otaba esaba' e babana katedhunganna. Tantona damar jareya esaba' e ko'-tongko'na damar sopaja oreng se maso' nangale'e tera'na. 17Apa'a bai se ta' etangale'e oreng bakal etangaleyana, ban pa-apa se eroseya'agi bakal tabukka'a. 18Daddi tetene pagu-onggu apa se ekaedhing ba'na. Sabab oreng se la andhi' bakal eberri'ana pole jang bannya'an; tape oreng se ta' andhi' pa-apa, apa'a bai se badha e aba'na, maske talebat sakone', bakal ekala'a." 19Ebu ban tan-taretanna Isa meyos ka kalenggiyanna Isa, tape ta' bisa atemmo sabab e jadhiya ce' bannya'na oreng. 20Badha oreng se mator ka Isa, "Guru, ebu sareng tan-taretannepon Panjennengngan badha e lowar, terro tapanggiya sareng Panjennengngan." 21Tape Isa adhabu ka reng-oreng se badha e jadhiya kabbi, "Tang ebu ban Tang taretan iya areya reng-oreng se ngedhing dhabuna Allah ban ngestowagi dhabu jareya." 22E settong are Isa ban red-moredda ongga ka parao. Dhabuna Isa, "Mara alengka talaga." Daddi reng-oreng jareya laju mangkat. 23Teppa'na reng-oreng jareya alajar, Isa asare. O-tao pas badha kaleng busbus e talaga jareya. Aeng molae maso' ka dhalem parao jareya, daddi reng-oreng jareya padha ngadhebbi babaja. 24Red-moredda Isa jareya laju entar ka kennengnganna Isa se asare Isa ebungowe, sambi ngoca', "Guru, Guru, calaka'!" Isa abungo laju abentak angen ban omba' se raja jareya. Angen ban omba' jareya laju ceddu, ban talaga jareya laju tadha' omba'na. 25Isa adhabu ka red-moredda, "Arapa ba'na me' ta' parcaja ka Sengko'?" Tape red-moredda jareya heran ban tako'. Kabbi padha saleng ngoca', "Sapa sanyatana oreng reya me' sampe' apareng parenta ka angen ban omba', sarta dhabuna etoro'!" 26Isa ban red-moredda terros alajar sampe' ka dhaera Gerasa e temorra Talaga Galilea. 27E bakto toron ka tenggangan, Isa esanderri oreng se kamaso'an erroh jahat. Oreng jareya dhari kottha. La abit ta' endha' akalambi ban ta' endha' neng e bengkona. Se ekennengnge coma wa-guwa e koburan. 28E bakto nangale'e Isa, oreng jareya atharat laju asojud e ajunanna Isa sarta ngoca', "Isa, Pottrana Allah Se Mahatenggi! Abdina epakadiya ponapa? Ta' langkong abdina ja' seksa!" 29Oreng jareya ngoca' kantha jareya polana Isa makon erroh jahat jareya kalowar dhari oreng jareya. La seggut oreng jareya ekobasae erroh jahat jareya, sampe' maske tanang ban sokona erantay sarta ejaga eparagap rantayya gi' ekenneng papegga', dineng orengnga laju egiba erroh jahat jareya ka sagara beddhi. 30Isa mareksane ka oreng jareya, "Sapa nyamana ba'na?" "Nyama abdina 'Legiun'," saodda oreng jareya -- sabab erroh jahat se maso' ka dhalem oreng jareya bannya'. 31Roh-erroh jahat jareya nyo'on kalaban sanget sopaja bi' Isa ja' sampe' eojuk ka Jurang Maot. 32E seddi'na kennengngan jareya badha babi ce' bannya'na, teppa'na nyare kakan e erengnga gumo'. Roh-erroh jahat jareya nyo'on kalaban gu-onggu ka Isa sopaja eedine maso' ka dhalem bi-babi jareya. Bi' Isa eedine. 33Daddi roh-erroh jahat jareya kalowar dhari oreng jareya, laju maso' ka dhalem bi-babi buru. Ban bi-babi jareya laju buru ban alonca' dhari penggirra jurang maso' ka dhalem talaga, terros tasellem. 34Reng-oreng se ajaga babi jareya nangale'e kadaddiyan jareya, laju padha berka' ngabarragi parkara jareya epabalattra e kottha ban e disa e sabingkerra. 35Reng-oreng laju padha kalowar nengguwa kadaddiyan jareya. Sanapa'na ka kennengnganna Isa, reng-oreng jareya nangale'e oreng se la epabaras dhari roh-erroh jahat rowa toju' e seddi'na padana Isa. Oreng jareya akalambi sarta pekkeranna la baras. Daddi reng-oreng jareya padha katako'en. 36Reng-oreng se nangale'e kadaddiyan jareya nyareta'agi ka reng-oreng laenna baramma carana oreng gella' se epabaras. 37Pandhudhu' dhaera Gerasa jareya padha nyo'on ka Isa sopaja nyengla dhari kennengngan jareya, sabab reng-oreng jareya ce' tako'na. Daddi Isa laju ongga ka paraona, gubara. 38Oreng se la epabaras dhari roh-erroh jahat rowa nyo'on ka Isa sopaja eedine noro'. Tape bi' Isa oreng jareya esoro mole, 39dhabuna, "Kassa' mole, ban kabarragi apa se elampa'agi Allah ka ba'na." Daddi oreng jareya alengleng so'-nyalosso' e saantero kottha jareya ngabarragi apa se la elampa'agi Isa ka aba'na. 40E bakto la alengka talaga, Isa laju etarema kalaban gumbira bi' reng-oreng e jadhiya sabab reng-oreng jareya teppa'na anante' Salerana. 41Pas badha kapalana kennengnganna kabakteyan e kennengngan jareya nyander. Nyamana Yairus. Oreng jareya asojud e ajunanna Isa laju nyo'on kalaban gu-onggu sopaja Isa kasokana alenggi ka bengkona, 42sabab ana' bine'na se pera' settong tadha' pole, se omorra dhubellas taon, para' mateya. Sabatara alomampa ka bengkona Yairus, Isa elek-sellek dhari kangan kacerra ban dhari adha' budhina. 43E antarana reng-oreng jareya badha keya oreng babine' se sake' sambang la dhubellas taon abidda. Dhi'-andhi'na sampe' tadha' se ejuwal eangguy atamba ka dokter, tape tadha' se bisa'a mabaras panyakedda jareya. 44Babine' jareya so'-nyalosso' sampe' napa' ka budhina Isa, laju nyedding penggirra jubana. Sanatkala jareya keya dharana pas ampet. 45Isa adhabu, "Sapa se nyedding ka Sengko'?" Oreng padha ta' ngako kabbi. Petrus laju mator, "E sakalenglengnga Panjennengngan ce' bannya'na oreng, padha lek-nyellek ka Panjennengngan!" 46Isa adhabu, "Tape badha oreng se nyedding Sengko'. Sengko' tao sabab badha kakowadan se kalowar dhari Sengko'." 47Babine' jareya apangrasa ja' lalakonna aba'na etemmo. Daddi laju nyander sarta asojud e ajunanna Isa, badanna ngetter. E adha'na oreng se bannya' oreng jareya nyareta'agi arapa aba'na me' nyedding ka Isa, ban ja' panyakedda baras sanatkala jareya keya. 48Isa adhabu ka babine' jareya, "Na', sarrena ba'na parcaja ka Sengko', ba'na baras. Kassa' mole, mandar salamedda." 49Sabatara Isa gi' abu-dhabu, laju badha otosan dhari bengkona Yairus. Ca'na oreng jareya ka Yairus, "Pottrana panjennengngan ampon seda. Daddi ta' mabi marepot Guru." 50Isa meyarsa jareya, laju adhabu ka Yairus, "Ella ja' tako'. Paparcaja, ana'na ba'na tanto baras." 51Sanapa'na ka bengkona Yairus, Isa ta' ngedine oreng laen noro' maso' kajabana Petrus, Yahya, Yakobus ban rama ebuna kana' jareya malolo. 52Reng-oreng kabbi teppa'na padha nanges agingging polana kapateyan kana' jareya. Tape Isa adhabu, "Ella ja' nanges. Kana' rowa ta' mate, coma tedhung!" 53Bi' reng-oreng jareya Isa ekala'-gella' sabab kabbi padha tao ja' kana' jareya la mate. 54Tape Isa ngastane tanangnga kana' jareya sarta pas adhabu, "Mara jaga, Na'!" 55Kana' jareya odhi' pole, terros toju' sanatkala jareya keya. Bi' Isa laju epakon pakane. 56Oreng towana kana' jareya ce' heranna. Tape bi' Isa ta' eparengngagi nyareta'agi kadaddiyan jareya ka sapa'a bai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\