MARKUS 4

1Isa morok pole e penggirra Talaga Galilea. Oreng se agaribbung e jadhiya ce' bannya'na. Daddi Isa pas ongga ka parao e attas aeng, laju alenggi e jadhiya. Dineng oreng se bannya' gella' padha manjeng e penggirra talaga. 2Isa pas morok reng-oreng jareya acem-macem parkara ngangguy parompama'an. Kantha reya pamorogga: 3"Mara edhingngagi! E settong are badha oreng tane entar nabur ne-bine. 4Teppa'na oreng jareya nabur, badha ne-bine se gaggar e lorong. Laju badha mano' ngabber ka jadhiya, ne-binena ecocco' sampe' tadha' karena. 5Badha keya se gaggar ka kennengngan se bannya' batona se sakone' tanana. Ne-bine jareya lekkas tombu sabab korang tanana, 6tape e bakto are molae tenggi, bi'-selbi'na molae elop, laju kerreng terros mate amarga ramo'na ta' dhalem. 7Badha pole ne-bine se gaggar ka ombut se ari-dhuri. Ombut se ari-dhuri jareya tombu nyecce'e bi'-selbi'na ne-bine se buru tombu, sampe' ta' abuwa. 8Tape badha keya se gaggar ka tana se landhu. Ne-bine jareya tombu, sampe' raja, laju abuwa. Buwana badha se tello polo, badha se sabidak, ban badha se saratos kalena." 9Samarena nyareta'agi parompama'an jareya Isa adhabu, "Ba'na andhi' kopeng, edhingngagi!" 10E naleka Isa kadibi'an, reng-oreng se ngedhing pangajaranna nyabis abareng ban red-moredda se dhubellas oreng. Reng-oreng jareya padha atanya maksodda parompama'an gella'. 11"Ba'na la eparenge tao roseyana parkara baramma Allah marenta," dhabuna Isa. "Tape reng-oreng lowar eajari ngangguy parompama'an, 12sopaja 'Reng-oreng jareya bakal terrosa ngabassagi tape ta' tao badha kadaddiyan apa, reng-oreng jareya bakal terrosa ngedhingngagi, tape ta' ngarte, jareya kalakon sopaja reng-oreng jareya ta' nangale'e ban ta' ngarte ban ta' entar ngadhep ka Allah ban Allah ta' nyapora dusana.' " 13Saellana jareya Isa pas adhabu ka reng-oreng jareya, "Mon ba'na ta' ngarte parompama'an jareya, baramma ba'na se ngarteya parompama'an en-laenna? 14Oreng se nabur jareya oreng se manapa' kabar dhari Allah sampe' epabalattra. 15Ne-bine se gaggar e lorong rowa parompama'anna reng-oreng se ngedhing kabar parkara baramma Allah marenta. Gi' buru ngedhing kabar jareya, Iblis dhateng ngala' apa se la etabur e dhalem atena oreng jareya. 16Ne-bine se gaggar e tana se bannya' batona jareya parompama'anna oreng se ngedhing kabar jareya, laju narema kabar jareya kalaban ate senneng. 17Tape kabar jareya ta' aramo' e dhalem atena, ban ta' abit omorra. Buru nemmo kasossa'an otaba ekaneyaja polana kabar jareya, laju terros mortad e bakto jareya keya. 18Ne-bine se gaggar e ombut se ari-dhuri jareya parompama'anna oreng se ngedhing kabar jareya, 19tape oreng jareya kobater mekkere odhi'na, ban terro odhi'a mewah, napso se acem-macem maso' ka dhalem atena. Daddi kabar dhari Allah jareya tacecce' e dhalem atena, sampe' ta' abuwa. 20Ban ne-bine se gaggar ka tana se landhu rowa parompama'anna oreng se ngedhing kabar jareya sarta etarema e dhalem atena, bannya' buwana. Hasella badha se tello polo, badha se sabidak, ban badha keya se saratos kalena." 21Isa laju adhabu pole, "Ba' badha'a oreng se ngodhi'i damar ban damarra jareya laju ekodhunge pennay, otabana esaba' e babana katedhunganna? Apa kerana damarra jareya ta' esaba' e ko'-tongko'na damar? 22Apa'a bai se ta' etangale'e oreng tanto pas etangale'e, ban apa'a bai se etop-totobi masthe etemmo. 23Daddi, mon andhi' kopeng, edhingngagi!" 24Saellana jareya Isa laju adhabu pole, "Tetene apa se ekaedhing ba'na reya! Okoran se bi' ba'na eangguy ka oreng laen, bi' Allah bakal eagemma menangka okoran ka ba'na, la'-mala' aberra'an pole. 25Sabab oreng se la andhi', bakal eparengngana jang bannya'an pole; tape se ta' andhi', apa se ekaandhi' aba'na maske la ce' sakone'na bakal epondhuda." 26Isa materros dhabuna pole, "Mon Allah la marenta menangka rato, kabadha'anna ekenneng ompama'agi akantha oreng se nabur ne-bine e teggalla. 27Oreng jareya mon malem tedhung, mon seyang jaga. Ban sabatara jareya ne-binena gella' tombu ban atamba raja. Tape oreng jareya ta' tao baramma carana ne-bine jareya se tombu ban atamba raja. 28Tana jareya dibi' se matombu ban mabuwa men-tamennan jareya; dha'-adha'na kalowar dalangkedanna, pas noro' bulirra, laju kalowar buwana. 29Ban mon gandum jareya la massa', bi' oreng jareya molae eanye sabab la napa' ka baktona molong." 30"Mon Allah marenta, ba' ekennenga bandhingngagi bi' apa, ya?" ca'na dhabuna Isa pole. "Conto apa ba'nengan se ekennenga angguy nerrangngagi? 31Mon Allah marenta, kabadha'anna padha ban parompama'an reya: Badha oreng ngala' bigina sawi laju etamen e tana. Bigina sawi reya bigi se paleng kene' e dunnya. 32Tape mon la tombu, daddi se paleng raja e antarana men-tamennan. Ka-cangkana ce' rampa'na sampe' no'-mano' entar ka jadhiya laju alebun e baba'anna." 33Daddi cara jareya Isa se morok oreng bannya', ngangguy parompama'an sabannya'na se kantha jareya, menorot kakowadanna pekkeranna reng-oreng se ngedhingngagi. 34Isa ros-terrosan ngangguy parompama'an mon morok reng-oreng jareya, tape mon pera' kare red-moredda malolo, parompama'an jareya bi' Isa pas eterrangngagi kabbi. 35E baja asar are jareya keya, Isa adhabu ka red-moredda, "Mara ja' alajara alengka talaga." 36Daddi oreng se bannya' jareya pas edina'agi. Isa laju ongga ka parao, bariya keya red-moredda. E jadhiya badha keya o-parao laenna. Saellana jareya Isa ban red-moredda molae alajar. 37Ta' saapa abidda dhari jareya o-tao laju badha angen barat. Omba'na molae mokol parao jareya sarta maso' ka dhalem sampe' parao jareya para' possa'a ban aeng. 38Isa badha e bagiyan budhina parao jareya, asare abantalan. Bi' red-moredda ebungowe. Ca'na red-moredda jareya, "Guru, ponapa Panjennengngan ta' parduli manabi abdina sadaja sareng Panjennengngan padha calaka'?" 39Isa abungo, laju abentak ka angen, sarta adhabu ka talaga, "Mara paceddu!" Angenna pas ceddu ban talaga jareya pas tadha' omba'na. 40Isa laju adhabu ka red-moredda, "Arapa ba'na me' tako'? Arapa ba'na me' padha ta' parcaja ka Sengko'?" 41Red-moredda jareya padha katako'en laju padha saleng ngoca', "Sapa sabendherra oreng reya? Me' sampe' angen ban omba' atoro' ka dhabuna"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\