MATIYUS 1:11

11Dhari Daud sampe' jamanna bangsa Isra'il ebuwang ka Babil, se badha e dhalem catheddan ma-nyama e baba areya: Sulaiman (ebuna bekkas rajina Uriya), Rehabeyam, Abiya, Asa, Yosafat, Yoram, Uziya, Yotam, Ahas, Hizkiya, Manasye, Amon, Yosiya, Yekhonya ban tan-taretanna.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More