MATIYUS 1:16

16Dhari jamanna bangsa Isra'il ebuwang ka Babil sampe' kalahiranna Isa, se badha e dhalem catheddan ma-nyama e baba areya: Yekhonya, Seyaltiel, Zerubabil, Abihud, Elyakim, Azur, Zadok, Akhim, Eliyud, Eleyazar, Matan, Yakub, Yusup rakana Miriyam. Ban dhari Miriyam jareya lahir Isa se esebbut Almasih.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More