MATIYUS 1:20

20Sabatara Yusup gi' ker-mekker parkara jareya, salerana asopenna. E dhalem sopennana jareya pangrasana salerana ngoladi malaekadda Pangeran se adhabu kantha reya ka salerana, "Yusup, toronanna Daud, ba'na ta' osa tako' abineya Miriyam, sabab ana' se egandhu' jareya dhari kobasana Errohna Allah.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More