MATIYUS 14

1E bakto jareya Herodes, se neggu' kakobasa'an e Galilea, meyarsa parkara Isa. 2Herodes adhabu ka om-kaom oreng agung, "Tanto jareya Yahya Pambaptis se odhi' pole! Daddi pantes ja' andhi'a kobasa mabadha kaajiban." 3Sabab sabellunna jareya bi' Herodes Yahya jareya esoro pega' pas etale'e sarta pas epamaso' ka penjara. Bi' Herodes epakantha jareya polana parkara Herodiyas, rajina taretanna dibi' se anyama Filipus. 4Sabab Yahya tao adhabu kantha reya ka Herodes, "Junandalem ta' kengeng araji Herodiyas!" 5Sanyatana Herodes terro mateyana Yahya, tape tako' ka reng-oreng, sabab reng-oreng jareya nganggep Yahya jareya nabbi. 6E bakto Herodes araya'agi are olang taonna, ana'na Herodiyas se babine' atari e adha'na jang-onjangan. Herodes ce' leburra ngoladi tariyanna jareya, 7sampe' Herodes ajanji ka ana'na Herodiyas jareya kalaban asompa ja' apa'a bai se epenta eparengngana. 8Herodiyas nas-manase ana'na, daddi kana' jareya ngoca', "Abdina nyo'ona cethakkepon Yahya Pambaptis samangken jugan, baddhai talam!" 9Meyarsa parmenta'an jareya Herodes ce' sossana. Tape sarrena la asompa e adha'na para tamoyya, daddi pas apareng parenta sopaja parmenta'anna paraban jareya etorodi. 10Herodes pas ngotos oreng ka penjara epakon ngetthok serana Yahya. 11Saellana jareya serana Yahya buru pas egiba maso' ebaddhai talam, ebagi ka paraban jareya. Bi' paraban buru pas egiba ka ebuna. 12Jinazana Yahya jareya pas ekala' bi' red-moredda, laju ekoburragi. Samarena jareya red-moredda pas entar ngatore oneng parkara jareya ka Isa. 13E bakto meyarsa kabar jareya, Isa pas ongga ka parao kadibi'an terros meyos dhari jadhiya ka settong kennengngan se seppe. Tape e bakto reng-oreng ngedhing parkara jareya, laju padha mangkat dhari tha-kotthana, nyosol Isa lebat tenggangan. 14E bakto Isa toron dhari paraona sarta ngoladi oreng sabannya'na jareya, laju arassa neser. Reng-oreng jareya e antarana badha se padha sake' bi' Isa pas epabaras. 15E baja ri'-bari', red-moredda Isa dhateng laju mator, "Samangken ampon malem, dineng kennengngan ka'dhinto' jau bara' jau temor. Langkong sae reng-oreng ka'dhinto' pakon ondur, me' olle ngobange teddha'an e sa-disa." 16"Ta' osa soro man-dha'emman," dhabuna Isa. "Kassa' berri'i ngakan ba'na bai." 17"Abdina namong gadhuwan roti kare lalema' sareng juko' kare dhadhuwa'!" jawabba red-moredda Isa jareya. 18"Kassa' kala'," dhabuna Isa. 19Saellana jareya reng-oreng se bannya' gella' pas epakon toju' e rebba. Rotina se lalema' ban juko'na se dhadhuwa' epondhut; Isa pas adhanga ka langnge' terros asokkor ka Allah. Samarena jareya rotina eba'-seba' bi' astana laju eparengngagi ka red-moredda epakon gi-bagi ka oreng se sabannya'na rowa. 20Reng-oreng se bannya' jareya padha ngakan sampe' kennyang. Lebbina bi' red-moredda Isa epakompol, badha dhubellas budhak sa'-possa'. 21Se ngakan e bakto jareya badha ra-kera lema ebu oreng, ta' tamaso' babine'an ban na'-kana'. 22Saellana jareya Isa makon red-moredda ongga ka parao ban alengka talaga kaadha', sabatara Salerana gi' makon mole oreng se sabannya'na rowa. 23Saellana reng-oreng se sabannya'na jareya padha mole, Isa pas ongga ka gumo' kadibi'an kaangguy adu'a. E bakto are la malem, Isa gi' badha e jadhiya kadibi'an. 24Dineng paraona se etompa' red-moredda la napa' ka tengnga talaga. Parao jareya ejul-anjullagi omba', sabab angenna dhari adha'. 25E antarana pokol tello' ban pokol ennem gu-laggu, Isa rabu ka kennengnganna red-moredda gella' alomampa e attas aeng. 26E bakto red-moredda nangale'e Isa se alomampa e attas aeng jareya, kabbi padha ce' takerjadda. "Din-dadin!" ca'na cerrengnga red-moredda jareya, padha katako'en. 27Tape Isa terros adhabu, "Ella ja' tako'! Sengko' reya Isa!" 28Petrus pas mator, "Manabi Panjennengngan pajat Isa, ngereng abdina pakon nyander ka Panjennengngan ajalan e attas aeng." 29"Mara dha' enna'," dhabuna Isa. Daddi Petrus toron dhari paraona, alomampa e attas aeng nyander ka Isa. 30Tape e bakto Petrus ngoladi ja' angenna ce' tandhessa, atena pas tako' sarta pas para' tasellemma. "Tolong, Guste!" ca'na cerrengnga. 31Isa duli ajuluwagi astana pas nyandhak Petrus laju adhabu, "Petrus, Petrus, ba'na reya ta' pate parcaja. Arapa ba'na me' mangmang ka Sengko'?" 32Se kadhuwa jareya pas ongga ka paraona, ban angenna pas ceddu. 33Red-moredda Isa jareya pas padha asojud abakte ka Salerana. Red-moredda jareya pas padha mator, "Junandalem lerres Pottraepon Allah!" 34E bakto Isa ban red-moredda la alengka talaga laju toron e Genesaret. 35Ban e bakto reng-oreng e jadhiya tao ja' se rabu jareya Isa, kabar jareya pas epabalattra ka man-dhimman e sabingkerra kottha jareya. Reng-oreng sake' pas padha egiba ka Isa. 36Reng-oreng jareya nyo'on ka Isa sopaja se sake' eedine nyedding jubana, maske pera' konco'na. Reng-oreng se nyedding jubana Isa jareya pas padha baras.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\